AKADEMICKÝ SENÁT VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ

v súlade s Rokovacím poriadkom AS VŠMU, článok 2 bod 6

ZVOLÁVA

ZHROMAŽDENIE
AKADEMICKEJ OBCE VŠMU

K TÉME

Iniciatíva VŠ učiteľov a ostrý štrajk

streda, 17.2.2016 o 10.00
v Kine KLAP FTF VŠMU

Cieľom je: INFORMOVAŤ Akademickú obec VŠMU o aktuálnom dianí vo
vysokoškolskom prostredí v súvislosti so

  • so vstupom do ostrého štrajku, ktorý vyhlásili pedagógovia viacerých VŠ fakúlt
  • s postojom vedenia VŠMU a AS VŠMU
  • so závermi stretnutia všetkých troch VŠ reprezentácií (rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl)k aktuálnemu dianiu

ZAUJAŤ STANOVISKO k Iniciatíve vysokoškolských učiteľov