Vyhlásenie Akademickej obce VŠMU

V Bratislave, dňa 17. februára 2016 - Dnes na pôde Vysokej školy múzických umení v Bratislave prebiehalo zhromaždenie Akademickej obce VŠMU v súvislosti s aktuálnou situáciou v školstve. Zhromaždenie zvolal Akademický senát VŠMU, ktorý informoval o dianí na pôde školy. Na stretnutí boli prezentované aktivity ISU a IVU a možnosti zapojenia sa VŠ učiteľov do štrajku. Zároveň sa prezentovali aj postoje a aktivity jednotlivých vysokoškolských reprezentácii k aktuálnej situácii (SRK, ŠRVŠ, RVŠ), ako aj stanovisko vedenia VŠMU.

V závere členovia Akademickej obce prijali nasledovné stanovisko:

Stanovisko Akademickej obce VŠMU k aktivitám smerujúcim k zásadným systémovým zmenám na všetkých úrovniach školstva 

Akademická obec Vysokej školy múzických umení dôrazne poukazuje na nevyhnutnosť stanoviť školstvo ako jednu zo zásadných priorít vlády Slovenskej republiky. Považujeme za neprijateľné, že politické reprezentácie sa mu napriek mnohonásobným prísľubom dlhodobo nevenujú a ignorujú konštruktívne návrhy na pozitívne systémové zmeny.

Preto Akademická obec Vysokej školy múzických umení v Bratislave v nadväznosti na požiadavky formulované Iniciatívou slovenských učiteľov a Iniciatívou vysokoškolských učiteľov podporuje všetky iniciatívy a aktivity, ktoré poukazujú na akútnu potrebu riešiť zásadné a principiálne problémy v školstve z dôvodov jeho dlhodobej marginalizácie. 

Zároveň jednotlivé katedry a ateliéry troch fakúlt VŠMU na základe Výzvy Iniciatívy rodičov SŠ Novohradská (ku ktorej sa pridali aj iné školy v Bratislave) pripravili zásobník tvorivých dielní, predstavení, premietaní a otvorených hodín, ktoré ponúkame už od piatka 19. 2. 2016.

Pre viac info:
Mgr. Mária Vargová, predsedníčka AS VŠMU, vargová@vsmu.sk
Doc. Svetlana Waradzinová, prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou, waradzinova@vsmu.sk, 0903 430 427