Prevádzka informačných a komunikačných technológií (IKT) na VŠMU

Zabezpečovanie prevádzky a služieb súvisiacich s IKT technológiami je realizovaná na základe zmluvy o spolupráci a poskytovaní IT služieb medzi VŠMU a FMFI UK. Podpora koncových používateľov danej služby je realizovaná cez jednotné kontaktné miesto - pracovisko CePIT (Centrum podpory IT). Registrácia a spracovanie nahlásených incidentov, resp. požiadaviek, prebieha v pracovných dňoch v čase 07:00-20:00 h. a v čase 09:00-12:00 h. počas voľných dní a sviatkov. Registrácia prebieha výlučne prijímaním hovorov na telefónnej linke 02 / 59 244 999, ktorá je výhradne určená pre VŠMU.

Callcentrum okrem evidencie incidentov poskytuje aj prvotné poradenstvo s nahláseným problémom a pokúsi sa formou diaľkového prístupu k počítaču volajúceho zrealizovať základnú pomoc. V prípade, že to možné nie je alebo takýto typ pomoci nevedie k náprave stavu alebo realizácii požiadavky volajúceho, incident je automaticky postúpený v systéme evidencie na hierarchicky vyššie postaveného pracovníka, ktorý zabezpečuje príslušnú službu v tomto katalógu.

Zabezpečovať sa budú služby:

Prevádzka osobných počítačov
Služba je realizovaná prostredníctvom dedikovaného pracovníka, ktorý je fyzicky prítomný počas pracovnej doby v budovách VŠMU, typicky najmä v areáli na Zochovej ul. č. 1 v Bratislave. Uvedený pracovník v tejto službe zabezpečí najmä: aktualizovanie operačných systémov a aplikácií a prevádzku antivírovej aplikácie, ďalej zabezpečuje funkčnosť osobných počítačov, ich periférií, vstupno-výstupných zariadení ako aj pripojenia do LAN (funkčnosť sieťového pripojenia jednotlivého počítača, od sieťovej karty až po jeho pripojenie na port na prepínači), korektnú inštaláciu a konfiguráciu operačného systému, webového prehliadača, balíka kancelárskych aplikácií, klienta elektronickej pošty a klienta SAP. V rámci tejto služby bude zabezpečovaná aj oprava počítačov. Ak pri týchto činnostiach vzniknú priame náklady, tie si bude hradiť pracovisko zo svojich prostriedkov. Za priame náklady sa považujú napr. náhradné diely, toner, zabezpečenie opravy externou firmou a pod...

Podpora AiS2
Služby obsahového správcu AiS2 pozostávajúce z činností: metodické usmerňovanie študijných referentov, správa číselníkov, správa parametrov subsystémov: študijné programy, plány, evidencie štúdia a pod, ďalej obsahová podpora pre pedagógov na fakultách, tvorba návodov a postupov v rámci AIS, spolupráca na prevádzke AIS s UPJŠ, podpora centrálnych tlačí (imatrikulačné listy, diplomy, dodatky k diplomom a pod.) a správa šablón.
Študenti v prípade problémov v AIS2 môžu využívať služby pracoviska CePIT 02 / 59 244 999.

Správa univerzitných preukazov VŠMU
Služby správcu univerzitných preukazov VŠMU pozostávajúce z činností: komunikácia s externými partnermi a dodávateľmi ohľadom objednávok preukazov, licencií, riešenie problémov, ktoré vzniknú pri používaní a aktualizácii preukazov, zabezpečenie opravy chýb v databáze, odstránenie známych technických nedostatkov, ak to je v možnostiach správcu univerzitných preukazov. Študenti VŠMU v prípade chybných preukazov navštívia kontaktné miesto na Šafárikovom námestí 6 v budove Univerzity Komenského na prízemí. V prípade straty alebo krádeže preukazu, študenti kontaktujú príslušné študijné oddelenie, ktoré im vygeneruje príkaz na úhradu za duplikát preukazu a následne po zaplatení si preukaz môžu prevziať na kontaktnom mieste.