VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o výsledku doplňujúcich volieb
do zamestnaneckej časti AS VŠMU

za komoru odborných pracovníkov VŠMU

Volebná komisia konštatuje, že doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS VŠMU za komoru odborných pracovníkov VŠMU konané dňa 2. 12. 2015 prebehli v súlade so zásadami volieb do AS VŠMU. Zvolený bol počtom hlasov 9 - Mgr. Vladimír Slaninka

Celkový počet členov akademickej obce v danom volebnom okruhu:
26 členov
Voľbu vykonalo:
15 členov

Výsledky sčítania:

1. Mgr. Lucia Ácsová - 1 hlasov
2. Mgr. Ingrid Barteková - 5 hlasov
3. Mgr. Vladimír Slaninka - 9 hlasov / víťaz volieb

V Bratislave, 3. 12. 2015.

Za správnosť : Mgr. Ján Roháč – predseda volebnej komisie
Ing. Ján Habaj – člen volebnej komisie
Mgr. Milka Jarošová – členka volebnej komisie