VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV VOLIEB

KANDIDÁTA/TKY NA FUNKCIU REKTORA/REKTORKY VYSOKEJ ŠKOLY MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Akademický senát Vysokej školy múzických umení v Bratislave v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle článku 25 Štatútu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, schválenom Akademickým senátom VŠMU 23. októbra 2013
zvolil dňa 23. APRÍLA 2015 pomerom hlasov 16:2

doc. MÁRIU HEINZOVÚ ArtD.
za rektorku VŠMU na obdobie 2015 – 2019.

videozáznam z voľby rektora

Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU
V Bratislave, 23. apríla 2015