ERASMUS+ projekt KA2 Strategické partnerstvá

s názvom 3 Layers of Telling a Story sa nachádza v druhej fáze.

logo_3lay logo_3lay
V rámci festivalu vysokých škôl s bábkarským zameraním v regióne V4 „Stretnutie“ sa začali rokovania riešiteľov projektu, ktorého výsledkom bude v roku 2016 koncepcia medzinárodného študijného programu Bábkarská tvorba.
Zástupcovia budú v Nitre koncipovať dvojročný magisterský študijný program, ktorý by mal byť v budúcnosti otvorený pre záujemcov o štúdium nielen z Európskych krajín, ale aj z iných kontinentov.
Rokovaní sa zúčastňujú reprezentanti škôl – PWST z Varšavy, bábkarskej fakulty (Prof. Wieslaw Czolpinski, prorektor PWST), pražskej Katedry alternatívneho a bábkového divadla - Robert Smolík, zodpovedný pedagóg, reprezentantky iniciujúcej školy SZFE – Divadelnej a filmovej univerzity z Budapešti Kata Csató a Edina Ellinger a Prof. Ida Hledíková PhD, prorektorka VŠMU a vedúca katedry bábkarskej tvorby VŠMU. Nitrianskych rokovaní sa zúčastňuje aj hlavná koordinátorka projektu Erika Winkler, ktorá bude prítomných informovať o podmienkach medzinárodnej akreditácie a podmienkach grantu EÚ na spustenie tohto nového programu. Zároveň prináša informácie o už spustenom medzinárodnom programe v oblasti dokumentárneho filmu.
Príprava medzinárodného študijného programu je náročná. Všetky zúčastnené školy majú ambíciu dosiahnuť otvorenie medzinárodného študijného programu Bábkarská tvorba. Ak sa projekt podarí, bude prvým divadelným medzinárodným študijným programom.
V Nitre sa stretávajú aj študenti menovaných škôl, ktorí sa v rámci projektu 3 Layers zúčastnili ako medzinárodné zmiešané skupiny študentov týchto škôl na tematicky spoločnom projekte „Ja, bábka“, ktorý prebiehal vo februári 2015 na všetkých štyroch školách naraz. Spoločná prezentácia štyroch rôznych divadelných tvarov v rôznych formách (divadlo objektu, tieňové divadlo, pohybové objektové divadlo) sa uskutoční počas festivalu.


The ERASMUS+ project KA2 Strategic Partnership is now in its second phase. Partners of the project will gather within the Festival of Theatre universities of the Visegrad countries known under the name Stretnutie/ Meeting.
The working meeting will result in the conception of the international study programme Puppetry to be created in 2016.
Representatives in Nitra will compile the 2 year master study programme which in future would be open not only for European students but also those from the other parts of the world. Among the participants of the workshops there are representatives of the following universities: PWST from Warsaw, Puppetry Faculty (prof. Wieslaw Czolpinski, vice-rector of the PWST, Prague Faculty of Alternative and Puppetry Theatre, Robert Smolik, responsible teacher, the representatives of the project initiator school SZFE / Theatre and Film School from Budapest, Kata Csato and Edina Ellinger and prof. Ida Hledikova, PhD., the vicerector of the VSMU and the Head of the Puppetry Department at the VSMU. During the Nitra workshops, the main coordinator of the project, Erika Winkler is going to come to inform the participants on the conditions to be fulfilled in order to get the international accreditation and about the EU conditions for receiving the funds for the launch of this new programme. At the same time, she is providing the information about the international programme launched in the field of the documentary film.

The preparation of the international study programme is the difficult task. All involved schools have the ambition for the opening of the international study programme Puppetry. If the project suceeds, it would become the very first theatre study programme.

In Nitra, there will be students of the abovesaid universities who in February 2015 attended the thematically joint project called
I, Puppet, which simultaneously took place in all four universities. During the festival, the common presentation of the four various theatre groups in different forms ( object theatre, shadow theatre, movement object theatre) will take place.

3_layers_01
3_layers_02
3_layers_04


PROJEKT ERASMUS+ 3 LAYERS of Telling a Story VŠMU a partnerských škôl končí

Posledná spoločná konferencia bábkarskej pracovnej skupiny pre vytvorenie spoločného študijného programu Bábkarstvo sa koná v maďarskom Kecskeméte 11. októbra 2016 o 17:00. Toto podujatie je naplánované na nultý deň 13. ročníka Festivalu maďarských profesionálnych bábkových divadiel, ktoré organizuje bábkové divadlo Ciróka. Cieľom tejto konferencie, je predstaviť maďarským profesionálom v oblasti bábkového divadla budúce možnosti vzdelávania počas štvorsemestrálneho študijného obdobia na štyroch partnerských univerzitách skupiny združenej v projekte ERASMUS+ 3 Layers. Na konferencii a pracovnom stretnutí sa zúčastnia predstavitelia zahraničných univerzít rektor Divadelnej akadémie v Bialystoku Wieslaw Czolpinski s kolegyňami Martou Rau a Paulinou Matusiak, Michal Somoš a Marek Bečka z DAMU, ČR, Marika Kecskésová a Barbora Zamišková z Divadelnej fakulty VŠMU a vedúce pracovnej skupiny z maďarskej Akadémie divadelného a filmového umenia Kata Csató a Edina Ellinger. Okrem rozpravy o plánovaných spoločných magisterských programoch, rečníci predstavia aj špecifiká vzdelávania mladých divadelných umelcov s bábkarským zameraním na vlastnej domovskej univerzite. Toto medzinárodné podujatie je určené odbornej pedagogickej a umeleckej verejnosti.


11.2.2016

3 LAY SUMMARY

Jedným  z najvýznamnejších  podujatí v rámci   projektu  “ Three Layers of Telling a Story”, ktorý realizuje  Maďarská  divadelná  a filmová univerzita v spolupráci so svojimi partnerskými školami, bola  konferencia pod názvom  “ Hranice   rozprávania príbehov –  Vzdelávanie  v oblasti  bábkového divadla  v 21. storočí. Konferencia sa konala 19. 1. 2016 v Budapešti, a na jej  organizácii sa podieľali  odborníčky z oblasti  bábkového divadla z domácej univerzity Kata Csató  a  Edina Ellinger.
Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia  maďarských  bábkových divadiel  ako aj predstavitelia zahraničných organizácií  UNIMA, Maďarského  múzea divadla a divadelného  ústavu, bábkoherci a  režiséri ako  aj študenti a  pedagógovia  hostiteľskej   vysokej školy.

Medzi   zahraničnými hosťami boli poprední pedagógovia partnerských  vysokých škôl z Prahy,  Bratislavy a Bialystoku: Robert Smolík, Marika Kecskésová, Wieslaw Czolpinski.   Na konferenciu boli pozvaní prednášajúci z partnerských inštitúcií, ktoré pripravujú v rámci projektu Erasmus +   spoločný   magisterský  program  v odbore bábkarská tvorba.
Témy konferencie sa odvíjali  od  kontextu  a  stavu súčasnej  bábkarskej tvorby a  zameriavali sa na  úlohu   interpretovania  príbehov a súčasných procesov  vo vzdelávaní.

Štruktúra  jednotlivých sekcií bola koncipovaná  tak, aby   účastníci získali  prehľad  o  podobných a rozdielnych metódach vo  vyučovaní  bábkarskej  tvorby  v rôznych  krajinách so zreteľom na  teóriu a prax.   

V prvom teoretickom  bloku  hovoril Karol Suszczyński vo svojej prednáške “Pri prekračovaní  hraníc zabúdame, odkiaľ sme vyšli” o  histórii a súčasnom stave vzdelávania bábkarov v Poľsku.   Zmienil sa o ideálnej podobe vzdelávania  bábkarov, o šanciach a napredovaní v bábkarskej tvorbe.  V druhej prednáške  pod názvom “Bábkarstvo v súčasnom divadle – stredoeurópsky  kontext, história a diverzita tohto umenia dnes” prof. Ida Hledíková z Bratislavy  upozornila na skutočnosť, ktorá sa stala horúcou témou celej  konferencie: na potrebu  štandardizovanej terminológie v oblasti bábkarstva. V príspevku  spomenula súčasné tendencie a  hranice  bábkarskej tvorby  a vzdelávania  v kontexte  nových a  nezávislých  divadelných foriem.   Posledný rečník  tohto bloku, Géza Balogh, sa vo svojej prezentácii  Bábkar včera, dnes a zajtra, venoval  dejinám a súčasným sporným  otázkam vzdelávania  bábkarov v Maďarsku.    Po jeho prednáške nasledovala krátka diskusia, v  ktorej sa bližšie rozvíjala téma  ako nájsť   spoločnú  zhodu  medzi rôznymi tradíciami a jazykmi. 

Druhý, praktický blok začal prednáškou Tomáša  ProcházkuZvuky  a vízie: Vplyv  experimentálnej  hudby  a vizuálneho  umenia na bábkové  divadlo“. Tento príspevok  bol audiovizuálnou prezentáciou   prepojenia  rôznych   umeleckých foriem v bábkovom divadle.  

Dóra Gimesi sa vo svojej prednáške “Premeny rozprávky - prax kreatívneho  písania  vo vzdelávaní   bábkarov v Maďarsku”  venovala  teoretickým a praktickým aspektom bábkarskej dramaturgie.

Príspevok  Konrada  Dworakowského  “Double tree – prekračovanie  hraníc  obrazotvornosti “    bol estetickou  reprezentáciou  spojenia  bábkarskej tvorby a  obrazotvornosti.  V  diskusii  tejto sekcie  poukázali   účastníci  na  hranice   bábkového divadla  v  rôznych  súvislostiach.

V poslednej  sekcii, zameranej na  pedagogiku,  uviedli prednášajúci vo svojich prezentáciách konkrétne príklady z procesu vzdelávania  v  oblasti bábkarskej tvorby  vo svojich krajinách: mali sme možnosť sledovať prednášku a ukážku  Jiřího  Adámka z Českej republiky Študent alebo mladý umelec ? Kazuistika  hľadania  autentického  kreatívneho  vyjadrenia, Kataríny Aulitisovej  zo Slovenska  Priestor ako  inšpirácia a pominuteľný výrazový prostriedok a  Xiaoxin Wangovej  z  Číny Vzdelávanie  bábkarov pre potreby  čínskeho divadla a  televízie.

Záver  tohto dňa  patril  predstaveniu  študentov 4. ročníka bábkarskej tvorby   Divadelnej a filmovej  univerzity v Budapešti.
Rečníkov, hostí a  publikum  konferencia  veľmi obohatila a vyjadrili nádej,  že aj  v budúcnosti  budú  pokračovať  v inšpirujúcej  spoločnej práci. 


10.2.2016

Hranice rozprávania príbehov

Konferencia pod názvom “ Hranice rozprávania príbehov – Vzdelávanie v oblasti bábkového divadla v 21. storočí bola jednou z významných udalostí v rámci projektu “ Three Layers of Telling a Story”. Konferenciu otvoril Karol Suszczyński svojou prednáškou “Pri prekračovaní hraníc zabúdame, odkiaľ sme vyšli” o histórii a súčasnom stave vzdelávania bábkarov v Poľsku. Zmienil sa o ideálnej podobe vzdelávania bábkarov, o šanciach a napredovaní v bábkarskej tvorbe. Pokračovali sme prednáškou s názvom “Bábkarstvo v súčasnom divadle – stredoeurópsky kontext, história a diverzita tohto umenia dnes” prof. Ida Hledíková z Bratislavy upozornila na skutočnosť, ktorá sa stala horúcou témou celej konferencie: na potrebu štandardizovanej terminológie v oblasti bábkarstva. V príspevku spomenula súčasné tendencie a hranice bábkarskej
tvorby a vzdelávania v kontexte nových a nezávislých divadelných foriem.


29.1.2016

Ako bolo na 3 LAY?

Konferencia pod názvom “ Hranice rozprávania príbehov – Vzdelávanie v oblasti bábkového divadla v 21. storočí bola jednou z významných udalostí v rámci projektu “ Three Layers of Telling a Story”. Konferenciu, ktorá sa konala 19. 1. 2016 v Budapešti organizovali významné odborníčky z domácej univerzity Kata Csató a Edina Ellinger. Hosťami konferencie boli zástupcovia maďarských bábkových divadiel ako aj predstavitelia zahraničných organizácií UNIMA, Maďarského múzea divadla a divadelného ústavu, bábkoherci a režiséri ako aj študenti a pedagógovia hostiteľskej vysokej školy. Medzi zahraničnými hosťami boli poprední pedagógovia partnerských vysokých škôl z Prahy, Bratislavy a Bialystoku: Robert Smolík, Marika Kecskésová, Wieslaw Czolpinski. Na konferenciu boli pozvaní prednášajúci z partnerských inštitúcií, ktoré pripravujú v rámci projektu Erasmus + spoločný magisterský program v odbore bábkarská tvorba. Témy konferencie sa odvíjali od kontextu a stavu súčasnej bábkarskej tvorby a zameriavali sa na úlohu interpretovania príbehov a súčasných
procesov vo vzdelávaní.


20.1.2016

UNIMA na konferencii 3 LAY!

Na konferencii sa zúčastnili okrem prednášajúcich aj zástupcovia maďarských bábkových divadiel a predstavitelia odborných mimovládnych organizácií UNIMA (UNESCO) – Medzinárodný bábkarský zväz , Maďarské múzeum – Divadelný ústav, bábkoherci a režiséri ako aj študenti a pedagógovia hostiteľskej vysokej školy. Večer 19.1. sa uskutočnilo školské predstavenie študentov bábkoherectva.


19.1.2016

Na konferencii 3 LAY sú delegáti z celého sveta!

Na konferencii 3 LAYERS OF TELLING A STORY v dňoch 18. – 20. 1. 2016 v Budapešti sa zúčastňujú delegáti z Čiech, Číny, Izraela, Maďarska, Nemecka, Slovenska a Veľkej Británie. 19. 1. 2016 prebieha bábkarská časť konferencie 3 LAYERS OF TELLING A STORY. Slovenská delegácia v rámci programu prezentuje svoje výstupy na tému hraníc v experimentálnom a bábkovom divadle.15.1.2016

V Budapešti sa predstaví

Katedra bábkarskej tvorby!
Na konferencii 3 LAYERS OF TELLING A STORY v Budapešti dňa 19. 1. 2016 sa zúčastnia pedagogičky Katedry bábkarskej tvorby Ida Hledíková, Katarína Aulitisová a Marika Kecskésová. Prvé dve vystúpia s prednáškami a s vizuálnou prezentáciou prác katedry sitespecific. Hlavnou témou bábkarskej časti konferencie sú „Hranice rozprávania príbehu“.14.1.2016

3 LAY pokračuje!

Medzinárodný projekt divadelných škôl V4 pokračuje v roku 2016 prípravami spoločnej konferencie projektu 3 LAY, do ktorého sú zapojené viaceré európske umelecké školy. Projekt, ktorého lídrom je Univerzita divadla a filmu (SZFE) v Budapešti sa začal roku 2014. Projekt zahŕňa tri umelecké disciplíny – kameru, bábkové divadlo a aplikované divadlo. VŠMU vstúpila do projektu v časti bábkové divadlo. Rok 2016 je obdobím, kedy bude projekt vrcholiť dokončením syláb pre medzinárodný magisterský program bábkarstvo a konferenciou všetkých troch častí projektu.11.1.2016

3 LAY v Budapešti!

Záverečná spoločná konferencia projektu 3 LAY je podľa harmonogramu naplánovaná na 18. – 20. januára 2016 na pôde Univerzity divadla a filmu SZFE v Budapešti. Každý z troch zúčastnených umeleckých odvetví projektu – kamera, bábkové divadlo a aplikované divadlo bude mať jednodňový blok, na ktorom so svojimi prednáškami a vizuálnymi prezentáciami vystúpia pedagógovia zúčastnených univerzít a odborníci z praxe. Základnou témou konferencie, ako vyplýva z voľne preloženého názvu projektu „Tri cesty rozprávania príbehu“ sú rôzne možnosti zobrazenie príbehu na filmovom plátne, v bábkovom a aplikovanom divadle.