PONÚKANÉ PUBLIKÁCIEKnihy, CD aj DVD je možné zakúpiť v sieti kníhkupectiev Artforum


2015

vsmu_tatarova_obalka

Zuzana Gindl-Tatárová: PRAKTICKÁ DRAMATURGIA,
2. rozšírenie vydanie
Anglicko-slovenské
Na plagátoch zvykneme čítať meno dramaturga, ktorý pomohol vybrať, analyzovať či aktuálne vyložiť a neskôr aj naštudovať nejakú hru pre potreby svojej scény. Dramaturgia a scenáristika sú od seba neoddeliteľné, sú to dve strany jednej a tej istej mince. Každý scenárista skôr či neskôr na tento paradox narazí. Pokým scenáristika vyžaduje spontaneitu a originalitu, pojem dramaturgia v sebe skrýva istý odstup, analýzu, súbor praxou overených postupov, ktoré sú chrbtovou kosťou dramatického písania a celkovej výstavby dramatického diela. Ak sa na literárnej príprave scenára podieľa skúsený a tvorivý dramaturg, stáva sa de facto spoluscenáristom diela. V Hollywoode jeho meno takto bežne figuruje v titulkoch.


pofr_web

Zuzana Mojžišová: Premýšľanie o filmových Rómoch
Ambíciou tejto knihy, ako uvádza samotná autorka, je aspoň o piaď rozšíriť divácke vedomie súvislostí v priestore filmov o Rómoch. Autorka vychádza z obdobia romantizmu, keď umelci, učenci i šarlatáni boli natoľko uchvátení tajomnými kočovníkmi, že fantázia pretlačila racionálne úvahy. Použiť alebo zneužiť, radovať sa alebo smútiť... segregovať alebo integrovať u nás - doma. Problémová menšina je v skutočnosti problémom majority. Nie len u nás, Rómovia "nám majorite" nastavujú začadené obrazy. Môžu filmy vyčistiť náš začadený sebaobraz? Dokážu reinterpretovať stratégiu zmeny v záujme stigmatizovanej menšiny i nás väčšinových? Přemýšľanie Zuzany Mojžišovej o rómskych a nerómskych filmoch, o Rómoch je dlhodobé, podnetné i plodné, provokuje k zamysleniu sa nad ďalšími historickými, politickými, ideologickými súvislosťami. (René Lužica)


vsmu_mojzis_obalka

Peter Mojžiš: Priestorový zvuk – realizácia zvukového environmentu
Text je určený študentom filmových škôl so zameraním na zvukovú skladbu. Svojim použitím je však univerzálny, jeho zámerom je ozrejmiť základné teoretické a praktické postupy pri realizácii priestorového zvuku vo filmovej tvorbe u nás i v zahraničí. Súčasťou akéhokoľvek uvažovania o priestorovom zvuku je pochopiť podstatu zvukovej skladby, jej obsah, štruktúru a tvorivé nazeranie na prácu s jednotlivými zvukovými komponentami. K tomu treba ovládať umelecko realizačné prostriedky, ktoré nám poskytuje súčasný vývoj zvukových technológií v oblasti filmovej tvorby. V predkladanom texte môže čitateľ nájsť všetky potrebné informácie, ktoré mu pomôžu pri ich následovnom kreatívnom uvažovaní o zhmotnení filmového časopriestoru dostupnými zvukovými prostriedkami. Súčasťou predkladaného textu je aj pohľad na jeho praktickú realizáciu od prvého kontaktu s literárnym, neskôr aj technickým scenárom, cez nakrúcanie, zvukovú postprodukciu až po finálnu mixáž priestorového zvuku.
Obsahovú časť tvorí tiež bohatá obrazová príloha (163 obrázkov a fotografií ).


dfvkv4_web

Mária Ferenčuhová : Dokumentárny film v krajinách V4
Prieniky a odchýlky. Dokumentárna tvorba v stredoeurópskom priestore od roku 1945 po súčasnosť
Hoci boli osudy krajín dnešnej Vyšehradskej štvorky počas druhej svetovej vojny, ale i v obdobiach pred ňou dosť odlišné, fakt, že sa Maďarsko, Poľsko i obnovené Československo po roku 1945 ocitli vo sfére vplyvu Sovietskeho zväzu, prepojil vývoj ich hospodárstva, inštitúcií, ale aj celej kultúry a s ňou aj jej kinematografie na vyše štyridsať rokov. Vo všetkých troch krajinách prebiehala výroba filmov pod viac či menej prísnou kontrolou štátu a za štátne peniaze. V dokumentárnej tvorbe sa tieto spoločné črty prejavili nevyhnutne najmä v spravodajskej a týždenníkovej produkcii. Týždenníky z prelomu 40. a 50. rokov majú vo všetkých týchto krajinách veľmi podobnú tvár. Zároveň však každá zo zmienených kinematografií kráčala vlastnou cestou a v časoch uvoľnenia, prípadne v ústraní, dávala priestor autorským osobnostiam s vlastným filmárskym rukopisom. Po páde totalitných režimov a pri prechode k demokracii sa maďarská, poľská i česko-slovenská (a neskôr už česká a slovenská) dokumentárna tvorba opäť konfrontovali s podobnými problémami. Po období štátom dotovanej tvorby prichádza obdobie, keď sa dokumentaristi vo všetkých postsocialistických krajinách museli vysporadúvať nielen s dedičstvom minulosti, ale aj s nástrahami trhovej ekonomiky a s nie vždy fungujúcimi mechanizmami štátnej podpory kinematografie či audiovízie. Tieto spoločné črty – ale aj všetky jedinečnosti, ktorými sa jednotlivé kinematografie odlišujú – sa stali základom komparatívneho skúmania dokumentárneho filmu v krajinách dnešnej Vyšehradskej štvorky, pretaveného do predmetu Dokumentárny film v krajinách V4.ciernikova_obalka

Irina Čierniková: Psychológia tanečného umelca
Kniha si kladie za cieľ ukázať dôležitosť psychológie v profesionálnom živote tanečného umelca a poukázať akou mierou môže aplikácia vedomostí z oblasti psychológie ovplyvniť úroveň interpretačného výkonu. Práca je koncipovaná širokospektrálne, dáva priestor nielen osobnosti tanečného umelca, ale upozorňuje aj na psychologické a didaktické aspekty práce pedagóga a baletného majstra v profesionálnom baletnom súbore. Danú problematiku dokresľujú kapitoly, v ktorých sa autorka venuje psychickému stavu tanečného umelca v deň predstavenia, ako aj sociálnym vzťahom v profesionálnom baletnom súbore. Súčasné, rozšírené druhé vydanie tejto publikácie, kompletizuje danú problematiku o pohľad na interakciu psychológie a tanečného umenia.


keller_obalka

Hermann Keller: Klavírne koncerty J.S. Bacha

H. Keller patril k popredným nemeckým organistom, pedagógom a muzikológom. Považuje sa za jednu z najvýznamnejších osobností v procese renesancie diela J. S. Bacha začiatkom 20. storočia. Zaslúžil sa predovšetkým o publikovanie jeho organových i klavírnych diel. Predkladaná publikácia patrí k fundamentálnym prácam svojho druhu. Kellerovo súhrnné spracovanie Bachovho klavírneho diela je vlastne doplnením jeho knihy o Bachových organových dielach. Obe práce sledujú rovnaký cieľ: byť radcom a sprievodcom hudobníka v týchto dielach, informovať ho o hudobnej kultúre danej doby a jej vplyvoch na Bacha, o čase vzniku a poradí diel, o otázkach ich interpretácie, no predovšetkým všimnúť si a preskúmať každé jednotlivé dielo ako niečo jedinečné, čo nemožno bezo zvyšku abstrahovať od celku, takže používateľ tejto knihy ju môže čítať a študovať ako súvislý opis a v jednotlivých prípadoch aj získať radu a poučenie týkajúce sa konkrétneho diela. Ako prvá monografia v danej oblasti je určená hudobníkom, študentom i vzdelaným hudobným amatérom, ale rovnako aj širokej odbornej verejnosti.


polakova_obalka_2

Marta Poláková : Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu (2. časť) 
Kniha predstavuje súhrn aktuálnych informácií, s ktorými sa v súčasnej dobe pristupuje k pohybu v performatívnom umení. Autorka v nej nadväzuje na 1. diel a pokračuje v podrobnej analýze vysokoodbornej problematiky. Dielo má vyčerpávajúci teoretický základ, praktický význam a predstavuje generalizáciu dlhoročných pedagogických skúseností a vykonaného výskumu autorky.Kvalita edukácie budúcich profesionálnych tanečných umelcov a pedagógov tanca si dnes vyžaduje neustále upevňovanie a rozširovanie medziodborových vzťahov, potrebu neustálej výmeny informácií a prepojenia jednotlivých špeciálnych poznatkov. Recenzentka Miroslava  Stašková k dielu uviedla: V druhém dílu publikace Marta Poláková rozpracovává všeobecnější poznatky z prvního dílu na jednotlivých částech lidského těla. Zabývá se jejich anatomickou strukturou, fyziologií, možnostmi pohybu s následnou specifikací pro taneční praxi. Vskutku velké množství praktických příkladů a návodů, jak je možné s daným tématem pracovat, ocení jednak pedagogové a také celá řada umělců, jejichž snahou je promlouvat k divákovi skrze vlastní tělo a jeho pohyb.


a_predsa_sa_animuje

Eva Gubčová a kolektív AAT: A predsa sa animuje
Katedra animovanej tvorby je súčasťou Filmovej a televíznej fakulty VŠMU od roku 1993 a za ten čas vychovala mnoho zanietených a vnímavých animátorov. Históriu katerdy a tým pádom aj históriu slovenského animovaného filmu presne a detailne mapuje práve táto kniha, ktorá je doplnená množstvom

2014
Knihy, CD aj DVD je možné zakúpiť v sieti kníhkupectiev Artforum


corba_obalka_28-1-2015

Milan Čorba: Kultúra a civilizácia, študijné texty.

Kniha profesora Milana Čorbu, Kultúra a civilizácia , študijné texty predstavuje súbor vybraných tém, ktoré si pripravoval v rámci prednášok k predmetu Hmotná a duchovná kultúra na Katedre divadelného manažmentu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Samotné prednášky väčšinou ponímal ako otvorenú diskusiu s cieľom ponúknuť orientáciu v tom, čo „bolo“ a „je“. Nemali ambíciu fungovať ako odborný materiál, skôr ponúknuť špecifický myšlienkový svet, ktorý kultúru formuje, alebo ju prinajmenšom reflektuje. Otvorená komunikácia tvorila základ priebehu prednášok a dovoľovala okamžitú reakciu. Takýto spôsob následne prof. Čorbovi dovolil, aby nepostupoval chronologicky, ale ako tvorivý umelec, ktorý jednoducho pátral po kontexte tvorby, tvorbe iných a tiež vlastne aj svojej. To mu umožňovalo postupovať slobodnejšie, používať netradičnú formu, a zároveň, bez rozsiahleho zdôvodňovania, klásť provokatívnejšie otázky, než si môže dovoliť humanitný bádateľ, ktorý sa jednoznačne drží „štandardných“ vedeckých metód.
Veríme, že si texty nájdu svojich čitateľov nielen medzi poslucháčmi Divadelnej fakulty, pre ktorých boli primárne určené, ale že oslovia aj iných mladých ľudí, ktorí majú potrebu zorientovať sa v „duchovných oblastiach“.

„V súčasnosti sa javí, že európska kultúra stráca, či stratila nádej, že niekam smeruje, že je pevnou a nevyhnutnou súčasťou spoločnosti. Európska kultúra prichádza o presvedčenie, že má „vyšší zmysel“, že objavuje predovšetkým „krásu a pravdu“. Treba povedať, že podobný pesimizmus je v rôznych formách v histórii európskej kultúry, počnúc osvietenstvom, vo väčšej či menšej miere takmer neustále prítomný. Ten dnešný, „náš“ pesimizmus vyplýva predovšetkým z poznania, že kultúra a umenie v nej nie sú riadené suverénnym vplyvom štátu a následne mocou, ktorá vyznáva hodnoty a normy udržované ako celok trvalým úsilím spoločenstva, ani ideálmi, prijatými hodnotami či odporom k nim. Možno opäť dôjde k odhaleniu iných vášní v ľuďoch.“
(Čorba, Milan. Kultúra a civilizácia, študijné texty.)


dianovsky_obalka_def

Cyril Dianovský: Vzťah techniky a interpretácie

Každý klavirista, ktorý chce dosiahnuť vysokú úroveň svojho-inštrumentálneho prejavu, musí sa úzkostlivo pozorovať, aby čo najhlbšie prenikol do „mechanizmu“ svojej tvorby, mohol sa s ním zžiť a dospieť tak k čo najlepším umeleckým výsledkom. Musí sa vnoriť do svojho vnútra, v ktorom tento mechanizmus prebýva, naučiť sa ovládať ho a odhaľovať tajomstvá interpretačnej činnosti. Spolu s nárastom interpretačných nárokov narastá aj profesionalita klaviristu, ktorá si vyžaduje stále intenzívnejšiu introspekciu, píše vo svojom diele klavírista a pedagóg Cyril Dianovský.
Isbn 978-80-89439-58-4


starosta_obalka_def

Miloslav Starosta: Kapitoly z dejín klavírneho umenia a pedagogiky klavírnej hry

Interpretačné umenie veľkých pianistov trvale vplývalo na oblasť klavírnej pedagogiky, vplyvy však boli vzájomné. Mnohí významní skladatelia boli spravidla aj vynikajúci klavíristi a dnešná klavírna literatúra vďačí za svoje bohatstvo aj tomuto javu. K úlohám klavírnej pedagogiky patrí výchova hudobných interpretov, profesionálov i hudobných amatérov
Isbn 978-80-89439-57-7


DVD Timakinova klavírna škola


Prednášky na DVD k druhému vydaniu knihy Výchova pianistu


2013


Prezentácie – konfrontácie 2013

Zborník z príspevkov z 11. Ročníka muzikologického seminára. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa).
Isbn 978-80-89439-51-5


orovnicka_obalka_press

Ľubica Orovnická: Prevencia úrazovosti profesionálnych tanečníkov

Tanečné umenie si za svoju estetickú hodnotu žiada krutú daň v podobe opotrebovania pohybového aparátu tanečníkov. Časté úrazy kĺbov, svalov a šliach poukazujú na to, že fyzická záťaž, ktorej sú tanečníci vystavovaní, nielenže krátkodobo oslabuje ich organizmus, ale zanecháva trvalé následky na funkčných jednotkách pohybového systému sprevádzané chronickou bolesťou. Autorka sa zameriava na problematiku prevencie úrazovosti u profesionálnych tanečníkov, ktorá sa v nie tak dávnej dobe stala centrom pozornosti mnohých pedagógov, vedeckých pracovníkov a fyzioterapeutov. Jej cieľom je poukázať na vhodnú prípravu organizmu pred fyzickou záťažou, dodržiavanie psychickej hygieny, dobré postupy pri výučbe a dosahovaní výsledkov flexibility v extrémnych polohách, ktoré často hraničia s možnosťami ľudského organizmu.
Isbn 978-80-89439-45-4


sebesta_obalka_def

Robert Šebesta: Renesančné hudobné nástroje I., Dychové nástroje

Publikácia spracovaná na základe dobových prameňov je systematickým predstavením všetkých typov renesenčných dychových nástrojov. Každý nástroj je tu predstavený z hľadiska genetického, terminologického vrátane etymológie názvu, morfologického, z hľadiska jeho zvukových kvalít, fukcie i špecifík v technike hry. Poskytuje plastický obraz o mnohých, dnes už zabudnutých hudobných nástrojoch.
Isbn 978-80-89439-56-0


CD


Kafenda, Vilec, Godár

Ján Slávik – violončelo
Daniela Varínska – klavír
Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír, op.2 (1905), Michal Vilec: Sonáta pre violončelo a klavír č.2, op.34 (1964), Vladimír Godár: Sonáta pre violončelo a klavír „in memoriam Viktor Šklovskij“ (1985)


ukradnuta_hudba

Ukradnutá hudba

Jozef Podhoranský – violončelo
Mária Heinzová – klavír
Skladby Roberta Schumanna a Franza Schuberta. Spoločným menovateľom diel týchto autorov je skutočnosť, že boli originálne skomponované pre iné hudobné nástroje, ale v koncertnej praxi sú celkom bežne a veľmi často interpretované klavíristami a violončelistami.


Debussy, Rachmaninov, Gershwin

Marcel Štefko – piano
Claude Debussy: Preludes Book II
Sergey Rachmaninov: VAriations on a Theme of Corelli Op. 42
George Gershwin: Rhapsody in Blue


sasina_buklet_obalka_def-1

Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto

Kontrabas: Radoslav Šašina, klavír: Dana Šašinová + Moyzesovo kvarteto
Skladby : Bernáth Ľuboš, Zeljenka Ilja, Kupkovič Ladislav, Iršai Jevgenij


cahojova_obalka_web

Božena Čahojová-Bernátová: Cesta pre bosých
6 hier


Dramatická tvorba B. Čahojovej - Bernátovej nadväzuje na stredný prúd v umení, v ktorom sa stretávajú vplyvy tradície s inšpiráciami moderny a postmoderny. Hrdinami jej hier sú tí, ktorí vedú zápasy so sebou, so svojimi citmi, svedomím, ale aj vlastným údelom, neschopnosťou žiť v reálnom svete a stať sa jeho súčasťou. Ako ponorná rieka sa v jej hrách vinie otázka zmyslu života, schopnosti žiť v skutočnom svete, ktorý kedysi opustili, vzdialili sa mu a majú o ňom už len hmlistú predstavu. Túžia po ňom, obávajú sa ho, uvedomujú si nevyhnutnosť návratu. Ich únik nebol len romantickým únikom pred skutočnosťou, neprijateľným a nepriateľským svetom. Únik do vnútorného sveta bola aj útekom pred sebou samým, dôsledkami vlastných činov. Hry dramatičky preniká nádej, lebo človek je schopný katarzie, ktorá ho môže vyviesť z bludísk a vrátiť ho životu.
Cesta pre bosých je hrou o vine dvoch mužov, ktorá ich púta, ničí, núti neustále sa vracať k udalostiam spojeným so smrťou Benyho. Pokúšajú sa pred vinou uniknúť, vyhýbajú sa trestu, ale napokon je najväčším trestom ten, ktorý si vymerali sami.
Dravci sú o ľudskej rozpínavosti, túžbe vlastniť to, čo patrí iným. Ale sú aj o neschopnosti človeka brániť sa, vzoprieť sa dravcom. V závere si dravec a obeť vymenia úlohy. A všetko sa začína odznova.
V hre Dvaja zo Stratenej hory unikajú vinní pred trestom na miesto, ktoré je stratené pre svet a určené iba pre nich. Túžia po návrate medzi ostatných. Ale to by museli prijať trest od nich. Tomu sa vzpierajú. Hoci trest, ktorí si vymerali sami, ich neoslobodil.
V Poslednej stanici príslušníci rodiny akoby viedli „tajné životy“, ktoré ich od seba vzďaľujú, robia cudzincami medzi svojimi. Kým nenastane chvíľa, v ktorej sa ich tajomstvá odkrývajú, ich skutky sa stávajú konkrétnymi.
Hra Výstrel sa pohybuje na hrane, ktorá oddeľuje sudcov od obetí. Zo sudcu sa stáva obeť a žena, ktorá sa tiež cíti byť obeťou, trestá. Trest je neúmerný previneniu, ale v očiach ženy nadobúda neúmerné rozmery. Je len na sudcovi, z ktorého žena urobila aj obeť, či sa tej absurdnej sile vzoprie.
Zimné pastorále sú rozhlasovou hrou, ale bez väčších úprav ju možno inscenovať v divadle. Dramatička akoby sa v nej odpútala od ťaživých síl ľudského bytia, a z odstupu, či z výšky hľadela na svet ako na miesto pre radosť, smútok, hlbokú ľudskosť, sebectvo, život i smrť. Všetko má v hre svoje miesto i čas. Pastier, ktorého stádo je neviditeľné, lebo ho nosí v srdci, napokon nachádza to, čo postavy ostatných hier zborníka tak úporne hľadajú.
Hry Boženy Čahojovej – Bernátovej boli ocenené na Slovensku i v medzinárodných súťažiach a viaceré z nich sú preložené do angličtiny a nemčiny. Dve z nich mali premiéru v zahraničí.


2013jana_wild

„In double trust“. Shakespeare in Central Europe.Zostavila Jana Bžochová-Wild


Zbierka nazvaná citátom z Macbetha „In double trust“ prináša desať esejí o recepcii Shakespeara v krajinách Visegrádskej štvorky. V týchto krajinách zohrával Shakespeare po stáročia obrovskú vzdelávaciu, kultúrotvornú úlohu: ako „univerzálny“ klasik slúžil národným cieľom a bol dôležitou súčasťou národnobuditeľských a antitotalitárnych diskurzov. Zbierka na oblúku od 18. až do 21. storočia ukazuje spôsoby, akými si ho prisvojovali v poľskej, maďarskej, českej a slovenskej kultúre. Príspevky sa zaoberajú najrozličnejšími aktivitami, od prekladania Shakespeara cez jeho prepisy a adaptácie, herectvo, kritiku, réžiu a publikum, a zasadzujú ich do kultúrno-politických kontextov. Autori a autorky sú pedagógovia univerzít z Poľska, Maďarska, ČR, Veľkej Británie a Slovenska, resp. prekladatelia. Zbierka publikovaná v angličtine obsahuje aj zhrnutie zostavovateľky po slovensky.


ciganova_obalka

Hana Cigánová-Podobová – Pamäť je zrkadlo na ktoré ním dýchli

Hana Cigánová-Podobová prináša široký záber pohľadu na dobu, kedy vytvorila obrovské bohatstvo, z ktorého sa podarilo zachytiť a zdokumentovať len určitú časť a fragmenty v hmotnej (hmatateľnej) podobe, ale v úplnosti sú uschované v jej pamäti, zážitkoch, skúsenostiach. V knihe sa s čitateľom o ne delí plným priehrštím. Vydáva zo seba a z osobného archívu nielen faktografiu a obrazový, dokumentačný materiál, ale aj osobné spomienky, pomenúva súvislosti, smeruje k ich nadčasovému zobecneniu. Je dôležité, že hierarchizuje svoje pôsobenie podľa významu v jej profesionálnom vývoji a najväčšom tvorivom rozmachu. Čitateľ sa dozvedá o významných osobnostiach z radov pedagógov, o zohratých tvorivých tímoch spomínaného obdobia.
Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89439-40-9


polakova_obalka

Marta Poláková: Dynamické telo – súčasný prístup k pohybu (1. časť)

Rozsiahly rukopis je zdrojom užitočných odborných informácií a je obohatený o kvalitný obrázkový materiál, ktorý vhodne doplňuje texty a pomáha čitateľovi pri pochopení jednotlivých mentálnych predstáv.
V rámci skvalitňovania tanečného vzdelávania je potrebné neustále hľadať nové metódy, ktoré interpretom pomôžu získať nielen vyššiu úroveň ich techniky, ale aj harmonizovať ich psycho-fyzický stav, zefektívniť využívanie ich pohybového potenciálu a prevzorcovať ich nevhodné a škodlivé pohybové návyky. Autorka v rámci svojej analýzy ponúka čitateľovi aj praktické cvičenia. To umocňuje využitie diela aj v samotnej v praxi.
Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89439-39-3


sedlackova_obalka

Anna Sedláčková: Vývin pohybu v systéme Body – Mind Centering (Základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania)

Autorka sústredila na mimoriadne odbornú problematiku, v ktorej charakterizovala systémy využívajúce jednotu tela a mysle, a poukázala na ich základné princípy. Definovala ich vzťah k tanečným technikám a otvorila priestor pre vzájomné využívanie poznatkov z vedných odborov ako sú filozofia, psychológia, anatómia, fyziológia a kineziológia. Pri spracovaní témy sa opierala aj o vedomosti z oblasti tanečného umenia, ako aj o vlastné dlhoročné skúsenosti, zahraničné študijné pobyty a vlastnú výskumnú prácu. Rukopis je svojim obsahom originálny a radí sa medzi diela, ktoré sú pre rozvoj v oblasti tanečného umenia a vzdelávania potrebné a v tanečnej obci veľmi vítané. Literatúra s konkrétnym zacielením na danú problematiku na Slovensku neexistuje.
Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89439-50-8


kovarova_obalka

Miroslava Kovářová: Technika José Limóna (Uvedomovanie ako nástroj zlepšenia kvality tanečného pohybu)

Dielo prezentuje medziodborovú tému, ktorú autorka spracovala na základe cenných poznatkov z vedných odborov – anatómia, fyziológia, kineziológia, psychológia, vedomostí z oblasti techniky José Limóna, ako aj vlastných dlhoročných pedagogických skúseností získaných u nás a na zahraničných študijných pobytoch. Rukopis ponúka aj metódy na eliminovanie príčin fyzických, mentálnych a sociálnych ťažkostí, ktoré stoja v ceste rozvoja jedinca (zabezpečenie získania väčšej mobility a flexibility tela, lepšej kontroly pohybu, a tým aj efektívnejšej organizácie tela). Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89439-42-3


marisler_obalka

Stanislav Marišler: Dva metodické prístupy k výučbe improvizácie v ľudovom tanci

Autor sa podujal popísať dva prístupy k nácviku konkrétneho tanca v dvoch rôznych prostrediach. V ôsmich kapitolách zoznamuje čitateľa s charakteristikou skúmanej oblasti, robí exkurz do oblasti psychológie, dôraz kladie na improvizáciu, zoznamuje nás s východiskovým materiálom a popisuje rozdielne metodiky nácviku v rôznych prostrediach. Kniha ponúka riešenia pre tanečných pedagógov, ako záujemcov o ľudový tanec zoznamovať so základným tanečným repertoárom, dostať z nich kvalitný interpretačný prejav a pritom minimálne deformovať pôvodný charakter tanca. Aj pre scénické podoby tanca ide o prínosné riešenia, pretože získaním množstva poznatkov o tanci, získavajú interpreti zároveň istotu v javiskovom prejave, čo sa, celkom prirodzene, odráža aj v kvalite interpretácie a divák i interpret majú pocit spontánnosti a radosti z tancovania. Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89434-47-3


uher_obalka

Pavel Uher: Zo života bábok Štúdie a úvahy o umelých bytostiach

Úvahy a štúdie Pavla Uhra pod názvom Zo života bábok sa zaoberajú témou umelého človeka, jeho archetypmi od antiky až po súčastnosť s uvedením zdrojov z literatúry, divadla, filozofie a výtvartného umenia. Autor v texte zachováva členenie a historickú postupnosť i hierarchiu pri charakterizáciach Homukulov, humanoidov, androidov a bábok.
Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89434-61-9zamborsky_obalka

Stanislav Zamborský: Klavírne koncerty W. A. Mozarta

Do rúk slovenského čitateľa prichádza nesmierne zaujímavé literárne dielo, na slovenské pomery s neobyčajnou veľkorysou ambíciou, zmapovať a priblížiť komplet klavírnych koncertov jedného z najväčších géniov európskej hudby Wolfganga Amadea Mozarta. V knihe sa odrážajú všetky praktické a teoretické skúsenosti majstra, ktorý sa snaží jasným a zrozumiteľným štýlom, akousi ľudskou rečou prihovárať k širšej verejnosti a detailne prerozprávať vnútorný život, príbeh a štruktúru skladieb. Danú publikáciu vrelo odporúčam všetkým milovníkom Mozartovej hudby, ako aj odbornej a širšej laickej verejnosti bažiacej po konkrétnostiach a tajomstvách klavírnej tvorby veľkého génia a tvorivého ducha. Mgr. art. Ľuboš Bernáth, ArtD.
Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89439-36-2


ferkova_obalka

Eva Ferková: Tektonika a dynamizmus v hudbe /druhé rozšírené vydanie/

Publikácia výstižne ilustruje a odráža aktuálne diskusie o potrebe, zmysle a funkcii hudobnej analýzy v procese vzdelávania a výchovy interpretov, skladateľov a teoretikov. Autorka v úvode poukazuje na význam pochopenia časových, tektonických a dynamických priebehov v procese študovania hudobného diela a následne prechádza k analýzam vybraných skladieb od klasicizmu po súčasnosť, ktorých funkciou je demonštrovať platnosť jej východiskových hypotéz o nevyhnutnosti preniknutia do štrukturálnych zákonitostí hudobného diela ako zásadného predpokladu pre jeho adekvátnu zvukovú realizáciu. Súbor štúdií predstavuje významný odborný príspevok v oblasti analyticko-interpretačnej reflexie hudby. Rok vydania: 2013
ISBN 978-80-89439-43-0


3_scenare_obalka

3 filmové scenáre

Zuzana Belková: Polystyrén, Roman Hríbik: Plánky, Monika Višniarová: Silverstern
Magisterské práce absolventov Ateliéru scénáristickej tvorby VŠMU.
Zuzana Belková: Už si presne nepamätám, prečo som chcela študovať práve scenáristiku. Asi preto, že v tom období, keď som sa na školu hlásila, ma bavilo písať. Na škole som sa naučila "pozerať" filmy. Ale hlavne to, že scenár je materiál, ktorý bude vystavený množstvu rôznych interpretácií.
Roman Hríbik: Nevyhol som sa ani vlastným introvertným pokusom o  poetické blbosti, tri načaté romány a tak, poznáte to. Vysoká škola múzických umení bola super. Predstavte si to, škola, v ktorej sa pozerajú celé dni poriadne filmy a popritom si niečo píšete. Skvelé, nie? Scenár Plánky je celý vymyslený. No vychádzal som z prostredia, kde som prežil najdlhšiu časť života.
Monika Višniarová: Texty zo mňa ťahali hlavne deadliny, slov ako takých sa stále desím. Päť rokov na VŠMU mi ponúklo najmä široký priestor na rozmýšľanie v istom kontexte, mladistvo-naivné hľadanie vecí dôležitých. Tvorivá inšpirácia prichádzala tak ako od pedagógov (láskavá trpezlivosť p. Paštéku vo mne zostane navždy), aj od spolužiakov a školských projektov, na ktorých sme sa spoločne podieľali.
Rok vydania 2013
ISBN 978-80-89439-47-8


2012
certikova_obalka

Helena Čertíková: Abeceda moderátora

Túžba stať sa moderátorom je veľmi blízka mnohým mladým ľuďom. Ide o profesiu, ktorá je tvorivá, prináša vždy niečo nové, je atraktívna a vysoko cenená mediálnym publikom. Ako uvádza autorka, docentka Helena Čertíková, nemá návod na to, ako sa stať slávnym. Ponúka však návod na poctivé zvládnutie moderátorského remesla. V deviatich kapitolách oboznamuje čitateľa s jeho tajmi. Robí tak erudovane a zrozumiteľne. Je to aj tým, že vysvetľuje na príkladoch z mediálnej praxe, ponúka cvičenia. Tie môžu slúžiť ako dobrý tréning i pre všetkých, ktorí sa verejne prezentujú hovoreným prejavom. Preto nestačí knihu si prečítať, ale opakovane sa k nej vracať, pretože vždy v nej čitateľ nájde niečo, čo mu pomôže zlepšiť prejav.
Rok vydania 2012
ISBN 978-80-89439-33-1


reflektor

Reflektor – VŠMU 2012

„Študentský časopis Divadelnej fakulty VŠMU Reflektor vstúpil v akademickom roku 2011/2012 už do šiesteho akademického roku svojej existencie. Avšak len teraz vychádza v tlačenej verzii, ako ročenka Divadelnej fakulty."


TEORETICI V PRAXI – Patrice Pavis: Váňa a ona VŠMU 2012
„Predkladaná publikácia ponúka výsledky prvej časti projektu Teoretici v praxi. Projekt vznikol v akademickom roku 2011/2012 ako súčasť kurzu scénického čítania Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave pod vedením Mgr. Art. Zdenky Pašuthovej, Art.D. Projekt, ktorý v súčasnosti pokračuje ďalšími témami, je určený predovšetkým divadelným teoretikom a praktikom..."


keller_scarlatti

Hermann Keller – Domenico Scarlatti, VŠMU 2012

Možno o  Domenicovi Scarlattim hovoriť ako o neznámom majstrovi? Veď každý hudobník i obdivovateľ hudby pozná jeho meno z dejín hudby (prinajmenšom v súvislosti s jeho otcom Alessandrom Scarlattim) a vie, že napísal početné jednočasťové sonáty vo virtuóznom štýle. No zväčša sa s tým musí aj uspokojiť pretože veľké, ani malé dejiny hudby nedokážu o ňom povedať viac. Napríklad, že spoločne s inými skladateľmi svojej doby, ako boli Pasquini, Alberti, Galuppi a iní, bol priekopníkom klasickej sonáty (v čom bol veľmi výnimočný)...". Hermann Keller


timakin_navyky-2

Jevgenij M. Timakin: Návyky koordinácie vo vývoji pianistu, VŠMU 2012

Predkladaná príručka je metodickou príručkou určenou pedagógom a študentom odboru hra na klavíri a zameriava sa na počiatočné a stredné obdobie štúdia. Cieľom autora bolo zdôrazniť význam koordinácie pri riešení hudobno – pianistických úloh a ukázať praktické cesty k nadobúdaniu a rozvíjaniu návykov koordinácie.


timakin_vychova-2

Jevgenij M. Timakin: Výchova pianistu, VŠMU 2012

„...Táto malá knižka je neoceniteľná. Každý, kto má vzťah k hre na klavíri, či už profesionál alebo začínajúci hudobník, nájde v nej mnoho užitočného a zaujímavého. Opiera sa o unikátne dlhoročné skúsenosti vyučovania v CMŠ, je napísaná ľahkým a jasným jazykom, obsahuje prakticky všetky stránky klavírnej interpretácie... Celá jeho pedagogika bola zameraná na to, aby vychoval zo žiaka čo najskôr samostatného hudobníka, ktorému on ako učiteľ už nie je potrebný..." Alexander Strukov


Pasted Graphic 1

Nadežda Lindovská: Od Antona Čechova po Michaila Čechova, VŠMU 2012

Nadežda Lindovská svojím pútavým rozprávaním upozorňuje na – u nás zriedkavú – možnosť písania o divadle, dráme a jej dejinách. Jej texty hovoria nielen o metódach tvorby, biografii tvorcov, ale napĺňa postulát, ktorý aj ja vyznávam a sprostredkovávam študentom, totiž, že divadlo okrem toho, že prináša, zobrazuje príbehy, samo osebe má svoj príbeh. Má teda svoje zauzľovania, peripetie, dynamiku, konflikty, nedorozumenia, víťazstvá i pády, vášne i zlosti. Takáto metóda vedie k hlbšiemu prieniku, k hlbšiemu porozumeniu tvorby i determinácii diel i osudov a napokon aj k oživotvoreniu, k zaujímavosti historických fenoménov. Otvára cestu k lepšiemu, ľudskému porozumeniu príbehu divadla. Autorka zároveň cielene demýtizuje niektoré názory a dogmy, ktoré sa usalašili v našich podmienkach najmä v 50.  rokoch minulého storočia.
Nadežda Lindovská nechce suplovať dejiny ruského divadla a drámy v klasickom slova zmysle. Je to skôr zasvätený pohľad do dejov na konci 19. storočia, najmä však na začiatku 20. storočia, keď sa v Rusku zdvihla neobyčajne podnetná vlna moderných divadelníkov a ich úsilí. Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.


hlavenkova

Zuzana Bakošová-Hlavenková a kol.: Divadlo a intermedialita, VŠMU 2012

„Zborník DIVADLO A INTRERMEDIALITA, divadlo a nové médiá; intermedialita, teatralita, (re) – prezentácia je súhrnom pohľadov na problematiku používania nových médií a technológií v našich i zahraničných divadlách v súčasnom a historickom kontexte... Publikáciu možno považovať za informatívny , ale aj inšpiratívny zdroj pre teoretikov i praktikov v oblasti divadla, ktoré čoraz častejšie spolupracuje s novými médiami a technológiami na rôznych úrovniach". Zuzana Bakošová – Hlavenková a kol.
bartko

Emil T. Bartko: Podoby slovenského tanečného umenia 1920-2010, DÚ a VŠMU 2012

„Autor venuje pozornosť baletu a jeho tendenciám, ľudovému, modernému i súčasnému tancu. Definuje všetky žánre, štýly a techniky, ktoré sa na Slovensku vygenerovali a existovali v sledovanom období. Marcela Grecmanová


uher_za-zrkadlom

Pavel Uher: Čo je za zrkadlom, VŠMU 2012

Poznámky a úvahy o dramatike (nielen) bábkového divadla
„Ak konečne začneme vnímať bábkové divadlo ako súčasť celku ostatných umení, ak naše manuálne, mentálne a fantazijné schopnosti premeníme aspoň občas na divadelný zázrak kdesi na našom políčku medzi mágiou a groteskou, neboli energia, talent, a čas tomuto umeniu venované, márne! Je to vari málo?" Pavel Uher


sulaj

Ondrej Šulaj: Hry, DÚ a VŠMU 2012

„O Ondrejovi Šulajovi v zásade platí, že ako typ autora vyznáva cnosti klasického dramatického textu. S príchodom nového storočia (a tisícročia) akoby sa medzi dramatikmi mimoriadne rozšírila akási dramaturgická arogancia: O život na divadelných doskách sa čím ďalej tým viac uchádzajú texty, ktoré prakticky zrušili dramatický dialóg a ktorých scénické poznámky pripomínajú skôr fantastické vidiny než reálne inscenačné pokyny... Tým vítanejší sú dramatici typu Ondreja Šulaja, ktorí vlastnú spisovateľskú invenciu vedia podriadiť požiadavkám a potrebám svojich partnerov - praktických divadelníkov... „


2011
golden_section

Golden selection/Zlatý rez: FTF VŠMU 2011

Výber najlepších filmov FTF VŠMU za rok 2011
Výber najlepších hraných, dokumentárnych a animovaných filmov VŠMU za rok 2011

hledikova

IDA HLEDÍKOVÁ: Snívajte s nami SdKS v Nitre a VŠMU 2011

Kniha je monografiou k 60. výročiu Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.
„V knihe sme sa pokúsili vytvoriť plastický obraz o inscenáciách, tvorcoch, udalostiach a aktivitách divadla, ktoré od roku 209 nesie názov Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Nápomocné nám boli dobové kritiky, fotografie, divadelná dokumentácia, ako i vlastná empíria..."
autorka publikácie

stefkova_teoria_hudobnej

Markéta Štefková: Teória hudobnej interpretácie, VŠMU 2011

„Už keď som mal príležitosť hodnotiť predchádzajúcu knihu Markéty Štefkovej Na ceste k zmyslu (Štúdie k hudobnej analýze), Bratislava 2007, ocenil som veľa pozitívnych čŕt v uvažovaní tejto autorky – dobrú rozhľadenosť v relevantnej téme, metodologicky i teoreticky kvalitnú prezentáciu zvolenej témy... Najnovší text potvrdzuje rast autorky, uvedené pozitíva sú tu rozvedené, podčiarknuté jasným zámerom: predstaviť hudobnú interpretáciu ako korunu teoreticko – estetického zmocňovania sa hudobného diela verbálnymi prostriedkami a zároveň ako dôležitú oporu pre korektné hudobno – interpretačné oživenie skladateľmi zapísaných diel..." Prof. PhDr. Ľubomír Chalupka, PhD

ferkova

Eva Ferková: Tektonika a Dynamizmus v hudbe, AE Press, s.r.o. a VŠMU 2011

Publikácia Evy Ferkovej, ktorá vznikla na pôde HTF VŠMU, ilustruje a odráža aktuálne diskusie o potrebe, zmysle a funkcii hudobnej analýzy v procese vzdelávania a výchovy interpretov, skladateľov a teoretikov.... Súbor štúdií Evy Ferkovej predstavuje významný odborný príspevok v oblasti analyticko – interpretačnej reflexie hudby..." Markéta Štefková


poetic-pictures


Ida Černecká-František Pergler: Robert Schumann/Johannes Brahms: Poetic pictures for piano, vyrobil Diskant pre VŠMU, 2011

slovanske_tance

Ida Černecká-František Pergler: Antonín Dvořák: Slovanské písně, vyrobil Diskont pre VŠMU, 2011

slovensky-film

Jana Dudková: Slovenský film v ére transkulturality, VŠMU 2011

Publikácia Slovenský film v ére transkulturalizácie sa zaoberá filmovými obrazmi zmien v chápaní národnej identity v čase, keď je už jasné, že pojem národa ale i národnej kinematografie stratil pôvodne moderný význam a je nahrádzaný vedomím mnohosti navzájom sa dopĺňajúcich či vzájomne si konkurujúcich identít. Keď už prestáva byť dôležitá voľba medzi národnou identitou a multikulturalitou a skutočnosťou sa stáva „trans"-kulturalita. Nejde o vyčerpávajúci obraz súčasnej slovenskej kinematografie, a nejde ani o jej hodnotenie. Ide len o obraz jej menej často identifikovaných aspektov.


cakanie-na-bacha

Jevgenij Iršai: Čakanie na Bacha, HTF VŠMU 2011

Ide o malé muzikologické sondy do problémov súčasného umenia, ale zároveň aj o intímnu literárnu výpoveď umelca, ktorému je okrem kompozičného a výtvarného talentu  vlastný aj cit pre prácu so slovom. Iršaiova kniha obsahuje trinásť kapitol, ktoré riešia široký záber tém skúmajúcich vzťahy medzi autorom, poslucháčom, hudbou, textom a rozoberá i problematiku hudobného času a samotného zmyslu tvorby. Autor však nevníma oblasť umenia iba z emocionálnej a intuitívnej stránky, ale naopak, práca prezrádza jeho silný záujem o  rôzne vedné odbory, matematiku, teóriu algoritmov a prepojenie vedy a hudby napríklad v stále rozpracovanej a aktuálnej teórii chaosu. Čakanie na Bacha je príťažlivo napísaná zbierka esejí o vážnych veciach, inteligentné čítanie o  problémoch súčasného hudobného sveta. Na pomedzí filozofie, estetiky, histórie umenia, jazykovedy a semiotiky sa odohráva súboj o budúcnosť hudby i umenia. Prežije autor, koncert, skladba, dielo? Bude ešte niekto vôbec počúvať súčasnú hudbu? Aký má zmysel ďalej tvoriť? Ako bude vyzerať  budúcnosť hudby a umenia celkovo? Jevgenij Iršai je celkovo majstrom otázok. Zuzana Martináková


prezentacie_htf

zborník: Prezentácie-Konfronrontácie 2011, HTF VŠMU 2011

Zborník príspevkov z muzikologického semináru usporiadaného katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v dňoch 9. A 10. marca 2011


martienssen

Carl A. Martienssen: Tvorivé vyučovanie klavírnej hry, Orman pre HTF VŠMU 2011

„Ariadninou niťou v labyrinte metód pre každého hľadajúceho i výskumníka bude pojem komplexu schopností zázračného dieťaťa, ktorý je opísaný v prvej časti. Jeho ďalším rozvinutím sa dostaneme k pojmu, ktorý je základom tejto knihy: k pojmu zvuková tvorivá vôľa. Zvuková tvorivá vôľa je základná duševná sila, z ktorej sa rodí mnohorakosť prejavov umeleckej klavírnej hry. Iba po jej odkrytí bolo možné zjednotiť protichodné metódy do obsiahlej syntézy. Naša kniha prináša klavírnej pedagogike i praxi klavírnej hry práve túto syntézu... Svoju knihu predkladám s prianím, aby prispela k zjednoteniu názorov na umenie klavírnej hry." C.A. Martienssen, autor knihy


slivka

Martin Slivka: Výber z tvorby/Selected Works, ASFK / SFÚ 2011

Voda a práca
Balada v dreve
Ikony
Odosobnení
Odchádza človek
Posedná večera
Bulharské oplakávacie piesne
Národný umelec prof. Karol Plicka
„Kolekcia deviatich dokumentárnych filmov režiséra Martina Slivku ponúka ucelený prierez jeho tvorbou z obdobia rokov 11963 – 1973 a zároveň obsahuje väčšinu z najvýznamnejších diel, ktoré tento výnimočný slovenský filmár a etnológ počas svojho života vytvoril."


2010
kronerovci

Zuzana Bakošová-Hlavenková a kol: Elixír smiechu, Jozef Kroner a Kronerovci, DÚ a VŠMU 2010

„ V edícii Osobnosti vychádza kolektívne Elixír smiechu venované hercovi Jozefovi Kronerovi, jeho manželke Terézii Hurbanovej – Kronerovej, dcére Zuzane Kronerovej a synovcovi Jánovi Kronerovi... Ťažisko publikácie je v starostlivo vypracovaných štúdiách, ktoré okrem hodnotenia prinášajú aj rad nových či neznámych údajov. Doplnené sú kľúčovými rozhovormi s jednotlivými protagonistami, biografickými a tvorivými Kniha spĺňa všetky kritériá monografie primárne zameranej na tvorivé prínosy, ale čitateľ sa dozvedá aj relevantné fakty z osobného života hercov, spoločenskej situácie či kultúrneho pozadia..." Vladimír Petrík, literárny vedec


zamborsky_hudba

Stanislav Zamborský: Hudba klavíra, HTF VŠMU 2010

„Táto publikácia je výsledkom snahy o priblíženie klavírneho diela poslucháčom umeleckých škôl i širšiemu okruhu záujemcov. Vychádza z materiálov, mnou spracovaných v minulosti, z preštudovanej literatúry a z vlastnej interpretačnej skúsenosti. Práca si nekladie za cieľ vyčerpávajúcim spôsobom informovať o všetkých dielach a skladateľoch, ktorí prispeli svojou tvorbou do klavírnej literatúry... . Sústreďujem sa na najvýznamnejších skladateľov, niektorých hlbšie, iných okrajovejšie aj v súvislosti s mojou inklináciou..." Prof. Mgr. Stanislav Zamborský, ArtD.


k-principom-interpretacie

Jana Pastorková: K princípom interpretácie vokálnej hudby vo Francúzsku v 17. A 18. Storočí, HTF VŠMU 2010

Táto publikácia vznikla prekladom, sumarizáciou a spracovaním vybraných originálnych prameňov a dostupných odborných materiálov so zámerom zhrnúť a vysvetliť najvýznamnejšie princípy interpretácie francúzskej barokovej hudby na základe súčasných poznatkov. Práca je zároveň obohatená o vlasné skúsenosti z odborného štúdia, so špecialistami v oblasti starej hudby a interpretačnej praxe. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk text v slovenčine, ktorý mu môže pomôcť lepšie sa zorientovať. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk text v slovenčine, ktorý mu môže pomôcť lepšie sa zorientovať v danej problematike a ponúka priestor pre ďalšie štúdium a prípadné podrobnejšie spracovanie.


letenajova_graham

Oľga Letenajová: Tanečná technika Marty Grahamovej jej formovanie a didaktika, HTF VŠMU 2010

„Význam diela Marthy Grahamovej pre vývoj tanca dvadsiateho storočia bol nesmierny. Jej prínos pre formovanie moderného tanca je považovaný za absolútne najzávažnejší. Odborníci sa zhodujú, že miesto Marty Grahamovej v tanečnej moderne je rovnako dôležité ako Picassovo v oblasti výtvarného umenia či Stravinského v hudbe..." Mgr. Oľga Letenajová, ArtD., autorka publikácie


uliciansky_sedem

Ján Uličiansky: Sedem bábkových hier, DÚ a VŠMU 2010.

Ján Uličiansky sa upísal najmä tvorbe pre deti , hoci slov vo upísať by sme mohli v tomto prípade nahradiť výrazom – uhral. Z jeho tvorby totiž kvantitatívne prevažuje písanie pre rozhlas, televíziu a divadlá, teda to, čo nazývame tvorbou dramatických textov... „Rozprávka u Uličianskeho nie je samohybné perpetuum mobile, ktoré zomelie akúkoľvek nepravdepodobnosť či absurditu, má bližšie skôr k biblickým podobenstvám – ambícii hovoriť jednoduchým, obrazným jazykom o najkomplikovanejších otázkach ľudskej existencie..." Deniel Hevier


fenomen-kreativity

zborník: Fenomén kreativity, VŠMU 2010

Zborník z konferencie Fenomén kreativity prináša široké spektrum zaujímavých názorov a cenných informácií, ktoré zároveň dokumentujú stav pedagogického, muzikologického, teatrologického a filmologického myslenia v súčasnom období.
Sedemnásť príspevkov popredných pedagógov, významných umelcov a teoretikov z VŠMU ale aj zo zahraničia /prevažne z českej republiky/ predstavuje zaujímavé a inšpiratívne spektrum postojov a názorov. Prehľadné členenie zborníka na časti venované hudobnému, divadelnému a filmovému umeniu uľahčuje čitateľovi orientáciu a dovoľuje mu, aby sa na fenomén tvorivosti díval cez prizmu odlišných postupov, vyjadrovacích prostriedkov a poetík. Od konkrétnych skúseností autorov v rámci ich vlastnej umeleckej a pedagogickej praxe až po zovšeobecňujúce pohľady na tento jav v teoreticko - historicko -filozofujúcej rovine. doc. Dagmar Ditrichová, ArtD. pedagogička a scenáristka


baazs

Béla Balázs: Chvála filmového umenia (vypredané), SFÚ 2010

Zborník príspevkov z 12. česko – slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala 22. – 25. 10. 2009 v Levoči


2009
cahojova

Božena Čahojová: Pútnici a tuláci v umení 20. storočia, Tatran 2009

Kniha je výsledkom autorkinho systematického záujmu o modernu a postmodernu v umení. Zároveň odkrýva aj spoločensko-politické súvislosti, s ktorými sú jednotlivé modernistické prúdy a úsilia postmodernistov spojené. Uvažuje o človeku 20.storčia, hľadá príčiny, ktoré spôsobili jeho vykorenenosť, odcudzenosť, úniky od reality, bariéry v komunikácii. Chce nadviazať dialóg nielen s umelcami a vedcami, ale s každým, kto hľadá zmysel toho, čo sa deje okolo neho i v ňom.


prednasky-o-divadle-ii

zborník: Prednášky o divadle II, DÚ a VŠMU 2009

(Zborník zostavil t.č. Prof. Vladimír Štefko, CSc.)
„Ide o druhé vydanie ďalších habilitačných a inauguračných prednášok pedagógov divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení..." Prof. Vladimír Štefko, CSC., 2009


kogan

G.M. Kogan: Práca pianistu, Bratislava 2009 (vypredané)

Grigorij Michajlovič Kogan bol vynikajúcim sovietskym klaviristom, vedcom a umenovedcom. Bol jedným zo zakladateľov vedy o interpretácii, vedúcim katedry Histórie a teórie pianistiky na Moskovskom Konzervatóriu. Práca pianistu je plodom vyše štyridsaťročnej interpretačnej a pedagogickej činnosti. Odzrkadľuje jeho schopnosť spájať dôkladnú analýzu skúmaných javov so širokými zovšeobecňujúcimi závermi z oblasti histórie a kultúry


kniha_vsmu

VŠMU: VŠMU 1949 – 2009, VŠMU 2009

Jubilejná publikácia je pokusom o mapovanie šesťdesiatročného pôsobenia Vysokej školy múzických umení v priestore a čase. Načrtnutú štruktúru jednotlivých fakúlt a študijných odborov sprevádzajú pohľady do histórie sprítomnenej v esejách a vyznaniach pedagógov a absolventov. Text je doplnený bohatým obrazovým materiálom a bonusom v podobe troch DVD prezentujúcich to najlepšie so študentskej tvorby.


odlozeny_cas

Mária Ferenčuhová: Odložený čas, SFÚ a VŠMU 2009

Mária Ferenčuhová sa vo svojej knihe zaoberá skúmaním charakteristík filmového zobrazenia s dôrazom na temporalitu dokumentárnych filmov a ich porovnanie s písaným textom historických prác. Základnú os knihy tvorí dvojica pojmov „dejiny a film", prostredníctvom ktorých autorka analyzuje vzťah historikov k archívnym filmovým prameňom, k dokumentárnym filmom o dejinách alebo vzťah filmárov k histórii a historiografii.


_dejiny_organa

Marian A. Mayer: Dejiny organa na Slovensku, Divis SLOVAKIA s.r.o. a VŠMU 2009

Dejiny organa na Slovensku predstavujú unikátnu historiografickú a technologickú štúdiu. V prvej kapitole sa autor zaoberá dejinami organa a organárstva na Slovensku. V ďalších častiach pristupuje k skúmaniu dispozície nástroja z hľadiska hudobno-akustického, technologického a architektonicko-výtvarného.


Vladimír Malík: Vývoj animačných technológií, VŠMU 2008 (vypredané)
„Zameranie i obsah tejto práce je predurčený jej názvom. V českom filme „Cesta do praveku" ako i v americkom filme „Jurský park" sa spojili do jedného celku dva svety. Svet súčasný, reálny, a svet dnes už neexistujúci v oboch prípadoch vytvorili nový svet – svet filmárskej fantázie... autor publikácie


rozpravanie

Jelena Paštéková: Rozprávanie o rozprávaní, SFÚ 2009 (vypredané)

„Rozprávanie o rozprávaní je vstupom do problematiky literárnych a filmových vzťahov, načrtnutej z niekoľký h strán. Viacnásobná transfokácia chce ukázať ich zložitosť a košatosť, nie prinášať definície. Teší sa z odkrývania spojení, z vedomia historicity, z indexov minulosti v prítomnosti." autorka pubikácie


2008
kadar_director

Václav Macek: Ján Kadár, SFÚ a VŠMU 2008

Monografická štúdia Václava Maceka o jednej zo zakladateľských osobností slovenskej kinematografie – režisérovi Jánovi Kadárovi (držiteľ Oskara za film Obchod na korze). Analyzuje jeho celovečerné i krátkometrážne diela, sleduje súvislosti osobného a umeleckého života. Demýtizuje spoluprácu Jána Kadára a Elmara Klosa, ponúka aj poznanie zákulisia tvorby v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. Jej súčasťou je unikátny obrazový materiál.


_ciernikova

Irina Čierniková: Psychológia tanečného umelca, HTF VŠMU 2008

Irina Čierniková sa vo svojich učebných textoch zaoberá psychologickou analýzou tanečného umelca. Všíma si charakteristické črty osobnosti interpreta, register jeho schopností a vývinové etapy jeho rozvoja. Pozornosť obracia aj na psychologické a didaktické aspekty práce tanečného majstra a sociálne vzťahy v profesionálnom baletnom súbore.


_tatarova

Zuzana Gindl-Tatárová: Praktická dramaturgia, FTF VŠMU 2008

Praktická dramaturgia predstavuje výbornú príručku pre kreatívne písanie. Zaoberá sa praktickými otázkami povahy filmu – predovšetkým výstavbou scenára a jeho žánrovou a druhovou povahou. Text disponuje naratívnym, ľahko prístupným jazykom, ponúka množstvo konkrétnych príkladov a riešení a je dobrým východiskom pre prácu budúcich dramaturgov, scenáristov, filmových kritikov, či producentov.


2007
stefkova_na_ceste

Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu, Divis Slovakia, Bratislava 2007

„Súbor štúdií Na ceste k zmyslu Markéty Štefkovej podáva stručným a esencionálnym spôsobom bohaté penzum názorov a myšlienok k niekoľkým zásadným problémom hudobnej analýzy. Od všeobecného zadefinovania jej cieľov a funkcií prechádza k špecifickej problematike rétorických figúr, v ktorej vidí a prezentuje jeden z ťažiskových bodov svojho vlastného analytického prístupu k hudobnému dielu...". prof. Juraj Hatrík


_mojzis

Juraj Mojžiš: Albert Marenčin – Filmár na križovatke času, SFÚ, Bratislava 2007

Portrét Alberta Marenčina sa pokúša o sugestívne, zasvätené predstavenie osobnosti i umeleckého naturelu Marenčina ako výtvarníka, spisovateľa a filmára a zároveň o kritické zhodnotenie jeho prínosu pre vývoj slovenského filmu v druhej polovici 20. storočia. S cieľom čo najvýstižnejšie načrtnúť možnosti pôsobenia i samotné jeho výkony v slovenskej filmovej kultúre sa sústreďuje najmä na rozbor a zasvätené komentovanie historických dokumentov, ktoré pestro ilustrujú Marenčinove filmové aktivity.