Pokyny pre majiteľov preukazu študenta ISIC na Vysokej škole múzických umení v Bratislave

Vysoká škola múzických umení na základe ods. 2/67 zákona č. 131/2002 Z.z. a Usmernenia o štruktúre a technickom vyhotovení preukazu študenta vydaného rozhodnutím MŠ SR CD-2004-3048/6280-1.sekr. zo dňa 1. marca 2004 v spolupráci so Združením CKM SYTS a firmou EMtest - SK vydáva preukaz študenta VŠMU s dizajnom ISIC (International Student Identity Card). (Ďalej iba „preukaz študenta ISIC“) Preukaz študenta je dokladom potvrdzujúcim jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných.


A. Prvé vydanie preukazu študenta ISIC:
 1. V rámci zaslania pokynov na zápis do prvého ročníka študijné oddelenie fakulty požiada prijatých uchádzačov o zaslanie fotografie na preukaz v digitálnej forme.
  Študent pri zápise do prvého ročníka vyplní Žiadosť o vydanie multifunkčného preukazu študenta s dizajnom ISIC a Súhlas s podmienkami členstva v združení CKM SYTS.
 2. Poplatok za vydanie preukazu študenta ISIC je 17,00 €. V cene je zahrnutý aj poplatok za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia a licencia umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden akademický rok vo výške 1,83 €/1 ks preukazu vrátane DPH.

B. Predĺženie platnosti preukazu študenta ISIC:
 1. Platnosť preukazu študenta sa v ďalších rokoch štúdia predlžuje prolongačnou známkou ISIC v cene 7,00 €. Prolongačnú známku si zakupuje študent počas zápisu do vyššieho ročníka. Dopravné funkcionality sa zapisujú na preukaz študenta ISIC po aktivácii (priložení) na Univerzitnom termináli, ktorý je umiestnený pri vrátnici vo vstupnom priestore na Filmovú a televíznu fakultu VŠMU na Svoradovej ul. 2, vedľa ktorého je zverejnený postup aktivácie .
 2. Zľavy vyplývajúce z licencie (pozri odsek D.) ISIC môžu študenti využívať až do ukončenia dennej formy vysokoškolského štúdia. Tieto výhody nie sú obmedzené vekom. Všetky potrebné informácie súvisiace s licenciou ISIC získajú študenti na www.isic.sk
 3. Študenti, ktorí nechcú využívať zľavy a akcie poskytované v rámci členstva v CKM SYTS alebo nemôžu z titulu veku využívať dopravné funkcionality, si môžu platnosť preukazu predĺžiť zakúpením známky NO ISIC v cene 0,50 €. Prolongačné známky NO ISIC, ktoré neobsahujú zľavy CKM SYTS sa objednávajú http://www.neton.sk/omodul/objednavka_no.html
 4. Poplatok za garanciu validácie právneho štatútu študenta VŠMU v dennej forme štúdia a licenciu umožňujúcu externú aplikáciu pre jeden akademický rok vo výške 2,00 €/1 ks platí každý študent, teda aj ten, ktorý si zakúpil NO ISIC známku!

C. Práva a povinnosti majiteľa preukazu študenta ISIC:
 1. Majiteľ preukazu študenta ISIC sa zároveň stáva členom Združenia CKM SYTS. Túto skutočnosť potvrdí písomným súhlasom s podmienkami členstva v Združení CKM SYTS a obdrží od Združenia CKM SYTS ku každému vydanému preukazu študenta ISIC a prolongačnej známke ISIC bezplatne 1 výtlačok Informačného sprievodcu ISIC.
 2. Majiteľ preukazu študenta ISIC má zľavy pri nákupe študijnej literatúry, na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, hudobných podujatiach, v obchodoch (či už internetových alebo klasických), na lyžovanie a i. na Slovensku a v zahraničí. O aktuálnych zľavách a akciách informuje Združenie CKM SYTS svojich členov na web stránke www.isic.sk .
 3. Majiteľ preukazu študenta ISIC má nárok na zľavy na leteckú, autobusovú, vlakovú dopravu, na ubytovanie, stravovanie, poistenie a iné služby. Na zadnej strane preukazu je uvedené číslo Help Line, poskytujúce 24 hodín denne informačný servis v prípade ťažkostí.
 4. Majiteľ preukazu študenta ISIC si môže dokúpiť výhodné úrazové a liečebné poistenie do celého sveta po dobu platnosti preukazu v pobočkách CKM 2000 Travel alebo v poisťovni UNION.
 5. Majiteľ preukazu študenta ISIC, vydaného pred akademickým rokom 2009/2010 počas trvania štúdia môže využívať produkty Volksbank Slovensko, a.s. o ktorých obdrží informácie prostredníctvom jej produktových letákov.
 6. Majiteľ preukazu študenta ISIC je povinný prekontrolovať správnosť údajov na svojom preukaze a v prípade zistenia nesprávnych údajov alebo pri potrebe zmeny údajov oznámi nové skutočnosti na študijné oddelenie príslušnej fakulty, poslucháči doktorandského štúdia poverenej referentke na sekretariáte príslušnej fakulty.
 7. Majiteľ preukazu študenta ISIC je povinný chrániť ho pred stratou, odcudzením, poškodením alebo zneužitím.
 8. Majiteľ preukazu študenta ISIC je povinný jeho stratu, odcudzenie, poškodenie alebo stratu funkčnosti okamžite osobne nahlásiť na študijné oddelenie príslušnej fakulty.
 9. Zároveň je povinný vyplniť Oznámenie o vzniku mimoriadnej udalosti (dostupné na HELP DESKu ISIC na FTF, Svoradova 2, 3. poschodie alebo cez kroslak@vsmu.sk), v ktorom uvedie pravdivo všetky jemu známe skutočnosti.
 10. V prípade straty a odcudzenia karty vydanej pred akademickým rokom 2009/2010 je okrem už uvedeného v bode C. 8 študent povinný okamžite blokovať platobnú funkcionalitu karty:
  – v autorizovanom centre na tel. 02/68285 777,750 a to 24 hodín denne.
  – majitelia ISIC preukazu s platobnou funkcionalitou Volksnak Slovensko a.s. aj na obchodnom mieste resp. na oddelení platobných kariet Volksbank Slovensko, a.s.
 11. Zistené pokusy o falšovanie, alebo zneužitie preukazu študenta ISIC sa bude u študentov posudzovať ako porušenie disciplíny v zmysle Disciplinárneho poriadku VŠMU.
  Práva a povinnosti majiteľa preukazu študenta ISIC zanikajú až po ukončení platnosti preukazu študenta ISIC.

D. Vystavenie duplikátu preukazu študenta ISIC
 1. Študent v prípade potreby (strata, odcudzenie, poškodenie, zmena osobných údajov) je povinný písomne požiadať VŠMU cestou študijného oddelenia fakulty, na ktorej študuje, o vydanie duplikátu preukazu študenta ISIC.
 2. Nefunkčný preukaz študent odovzdá pri preberaní nového.
 3. Za vydanie duplikátu preukazu študenta ISIC zaplatí študent 13,28 €.
E. Ukončenie platnosti preukazu študenta ISIC:
 1. Platobná funkcionalita preukazu študenta ISIC, ktorým bol vydaný preukaz v režime programu služieb Volksbank Slovensko, a.s. končí dňom ukončenia štúdia.
 2. Dopravná funkcionalita končí vždy v príslušnom školskom roku 31. augusta.
 3. Členstvo v združení CKM SYTS a platnosť preukazu ISIC zaniká absolventovi VŠMU 30. septembra roku v ktorom ukončil štúdium.
 4. Pri prerušení alebo zanechaní štúdia v priebehu školského roku je študent povinný preukaz študenta ISIC vrátiť na študijné oddelenie, aby sa predišlo jeho zneužitiu.
 5. Preukaz stráca platnosť ak sa študent nezapíše do vyššieho ročníka, nepredĺži si jeho platnosť na Univerzitnom termináli, alebo si nekúpi prolongačnú známku.


F. Tieto Pokyny pre majiteľov preukazu študenta ISIC VŠMU v Bratislave nadobudli platnosť dňa 2. septembra 2009. prof. Ondrej Šulaj rektor VŠMU