Stacks Image 814

doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka


*1964, Ružomberok

Vzdelanie:
1978 - 1982 – Konzervatórium v Žiline
1982 - 1986 – Hudobná fakulta VŠMU v Bratislave (hra na klavíri)
1990 – 1992 - umelecká ašpirantúra, Hudobná a tanečná fakulta VŠMU (hra na klavíri)

Ďalší akademický rast:
2003 – habilitácia na docenta (Hudobné umenie – hra na klavíri)

Priebeh zamestnaní:
od r. 1986 doteraz – Hudobná a tanečná fakulta VŠM
od 1986 – 1989 asistentka (Katedra orchestrálnych nástrojov)
1989 - 2003 odborná asistentka (Katedra klávesových nástrojov, Katedra strunových a dychových nástrojov, Oddelenie klavírnej spolupráce)
od r. 2003 doteraz docentka (školiteľka a konzultantka doktorandského štúdia, pedagóg komornej hry, klavírnej spolupráce – Katedra klávesových nástrojov, Oddelenie klavírnej spolupráce)
1992 – 1994 – Konzervatórium v Bratislave (pedagóg klavírnej hry, klavírnej spolupráce)

Pedagogická činnosti:
Školiteľka a konzultantka doktorandského štúdia v oblasti klavírnej komornej hry, v bakalárskom a magisterskom stupni, výučba predmetov: spolupráca s klavírom, komorná hra/prax v komornej hre, interpretačný seminár.

Mária Heinzová je predstaviteľka klavírneho interpretačného umenia. Vo svojom odbornom, resp. umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Takmer 30-ročnou prácou pedagóga v oblasti klavírnej komornej hry získala obsiahly repertoár a bohaté praktické skúsenosti, ktoré uplatňuje vo svojej koncertnej činnosti. Počas svojej umeleckej praxe účinkovala na asi 240 koncertných vystúpeniach ako sólistka a ako komorná partnerka. V sólovom repertoári dominujú romantickí autori. V komornej spolupráci naštudovala široký repertoár husľových, čelových, violových , flautových, klarinetových, hobojových, pozaunových diel, najmä sonát, i viacero opusov pre väčšie komorné obsadenia. V premiére uviedla niektoré skladby súčasných slovenských autorov /Čekovská , Dubovský, Gašparík, Lejava/. Na pódiu spolupracovala s významnými interpretmi (Jozef Lupták, Jozef Podhoranský, Ján Slávik a Moyzesovo kvarteto, Juraj Alexander, Eugen Prochác, Miroslav Dvorský, Hana Štolfová – Bandová, Ida Kirilová, Milan Radič, Pavol Farkaš, Miloš Jurkovič, Tomáš Janošík, Albert Hrubovčák, Jozef Luptáčik ml., Roman Mešina, Róbert Holota a ďalší). Nahrávala v Slovenskom rozhlase a v Slovenskej televízii, koncertne vystúpila v Anglicku, Grécku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Ukrajine, Čechách.

Na akademickej pôde zastávala tieto posty:
1986 – 1991 – tajomníčka Katedry orchestrálnych nástrojov
1991 – 1992 – tajomníčka Katedry klávesových nástrojov
1992 – 1993 – prodekanka HTF pre zahraničné styky
1999 – 2000 – prodekanka HTF pre študijné záležitosti
2000 – 2004 – prorektorka VŠMU pre vzdelávanie a vedu
2004 – 2007 – prodekanka HTF pre študijné záležitosti
2007 – 2015 – dekanka HTF
2015 – prodekanka HTF pre rozvoj fakulty a umeleckú činnosť
od 30. júna 2015 – rektorka VŠMU

⬅︎