VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE

Pravidlá prideľovania ubytovacích miest pre študentov

V súlade s § 98 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní/odsúhlasení so študentmi- koordinátormi fakúlt pre prideľovanie ubytovacích miest študentom VŠMU, vydáva rektor VŠMU tento vnútorný predpis – Pravidlá prideľovania ubytovacích miest pre študentov Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktorý stanovuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity medzi fakulty VŠMU a kritéria prideľovania ubytovacích miest študentom.

Vysoká škola múzických umení v Bratislave nevlastní ani nespravuje študentský domov. Na základe jednoročnej Dohody o poskytovaní ubytovacích služieb s Univerzitou Komenského v Bratislave získava VŠMU každoročne možnosť poskytnúť ubytovanie pre dohodnutý počet študentov VŠMU. Prijatím študenta na štúdium na VŠMU v Bratislave študentovi automaticky nárok na ubytovanie nevzniká.

O ubytovanie môže požiadať súčasný študent VŠMU v dennej forme štúdia alebo novoprijatý študent , ktorý nemá trvalé bydlisko v Bratislave na základe podanej písomnej žiadosti o ubytovanie. Žiadosť o ubytovanie sa podáva poštou alebo osobne na študijnom oddelení fakulty na ktorej študent študuje do termínu 30. jún aktuálneho akademického roku v ktorom sa žiadosť podáva. Formulár žiadosti o ubytovanie je zverejnený na webovom sídle VŠMU: http://www.vsmu.sk/. Poskytnutie ubytovacieho miesta je podmienené splnením podmienok podľa „Kritérií pre pridelenie ubytovacieho miesta“ tzn.: podľa výšky dosiahnutých bodov.
Študentovi sa prideľuje ubytovanie na celý akademický rok, nie iba na semester.
V prípade, že sa študent po podaní žiadosti rozhodne zabezpečiť si ubytovanie mimo ponuky VŠMU, je povinný nahlásiť túto novú skutočnosť neodkladne koordinátorovi danej fakulty.
Študent je povinný dodržiavať vnútorné predpisy ubytovacieho zariadenia, v ktorom mu bolo ubytovacie miesto pridelené.
O žiadostiach študentov rozhoduje Rada pre prideľovanie ubytovacích miest pozostávajúca z troch koordinátorov,
z každej fakulty je delegovaný jeden koordinátor, ktorý je zároveň členom AS VŠMU/ fakulty VŠMU. Členovia tejto rady si zvolia predsedu, ktorý zvoláva zasadnutia rady a komunikuje s vedením ubytovacieho zariadenia.
Pre prichádzajúcich študentov v programe Erasmus sa z celkového počtu poskytnutých miest z UK necháva rezerva 15 ubytovacích miest.

Kritéria pre pridelenie ubytovacieho miesta

 1. Vzdialenosť trvalého bydliska žiadateľa od VŠMU v km ( max. možnosť získania 300 bodov )
 2. Študijné výsledky- vážený študijný priemer za predchádzajúci akademický rok, v prípade novoprijatého študenta prvého ročníku bakalárskeho štúdia za zimný semester aktuálneho akademického roku.
 3. Sociálna situácia a zdravotný stav (uvedené v žiadosti o ubytovanie).
 4. Reprezentácia VŠMU na festivaloch a súťažiach ( nutné dokladovať ).
 5. Aktivity v prospech VŠMU (členstvo v Akademickom senáte školy /fakulty; členstvo v študentských radách a komisiách).

V prípade označenia niektorého z kritérií pre pridelenie ubytovacieho miesta v žiadosti (krížikom), je študent povinný uvedené skutočnosti zdokladovať prílohami.

Bodovací systém :

 • Vzdialenosť trvalého bydliska žiadateľa od VŠMU – 1 km = 1 bod
 • Vážený študijný priemer do 1,1 = 200 bodov
 • Vážený študijný priemer do 1,3 = 150 bodov
 • Vážený študijný priemer do 1,5 = 100 bodov
 • Vážený študijný priemer do 2,0 = 50 bodov
 • Sociálna situácia: osirelosť jednostranná = 100 bodov, osirelosť obojstranná = 200 bodov
 • Sociálna situácia: poberateľ sociálneho štipendia = 150 bodov
 • Študent s preukazom Ťažko zdravotne postihnutý/so špecifickými potrebami = 150 bodov
 • Reprezentácia VŠMU na festivaloch a súťažiach = 50 bodov
 • Členstvo v AS fakulty/ školy a komisiách vs = 50 bodov
 • Členstvo v študentskej rade vs = 50 bodov
 • Zvýhodnenie pre novoprijatých študentov nastupujúcich do 1. ročníku bakalárskeho štúdia = 200 bodov

doc. Milan Rašla
rektor

V Bratislave dňa 31. 3. 2015