Untitled Document

CREPČ_CREUČ


Registrácia EPCA a EUCA

Spracovateľ EPCA: Gabriela Chrvalová
Kontakt: Tel. 02/ 59 303 528; e-mail: chrvalova@vsmu.sk; miestnosť č. 13

Spracovateľ EUCA: Iveta Tichá
Kontakt: Tel. 02/ 59 303 517; e-mail: ticha@vsmu.sk; miestnosť č. 18

Základné informácie

Zákon 126/2015 o knižniciach ukladá akademickým knižniciam na vysokých školách povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej a umeleckej činnosti vysokoškolských pedagogických a výskumných pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia vysokej školy.

Smernica č. 13/2008 zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov upravovala základné pravidlá bibliografickej registrácie publikačnej činnosti, umeleckej tvorby a ohlasov, kritériá kategorizácie, postupy pri spracovaní publikovaných dokumentov, postupy pri spracovaní umeleckej tvorby, kritériá kategorizácie ohlasov.

Od 1. januára 2013 je platná Vyhláška č. 456/2012 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (opravené o znenie Prílohy č. 1).
Zabezpečuje jednotný postup pri registrovaní a vykazovaní publikačnej a umeleckej činnosti, vymedzuje predmet bibliografickej registrácie, definuje základné pravidlá a kategórie publikácií a umeleckej činnosti a ohlasov.

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti – CREPČ
Centrálny register evidencie publikačnej činnosti vznikol v roku 2007. Predstavuje bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle platnej legislatívy o bibliografickej registrácií a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií.

Centrálny register evidencie umeleckej činnosti – CREUČ
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti vznikol v roku 2008. Predstavuje bibliografickú databázu evidencie umeleckej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia umeleckých výstupov v platnej legislatíve o bibliografickej registrácií a kategorizácií činnosti a ohlasov. Správcom databázy je z poverenia MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR.

Databázy CREPČ a CREUČ sú verejne prístupné na internete.

Zber, kategorizácia, evidencia a archivácia publikačních aktivit vedeckých a pedagogických pracovníkov sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR platnej od 1. januára 2013.

Vyhláška č. 456/2012 MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdfsubory/vyhlaska-crepc,creuc.pdf

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 – oprava Prílohy č. 1
stiahnite si PDF

Príloha č. 1
Kategórie publikačnej činnosti
Stiahnite si PDF

Príloha č. 2
Kategórie umeleckej činnosti
Stiahnite si PDF

Príloha č. 3
Kategórie ohlasov
Stiahnite si PDF

Príloha č. 4
Definície základných pojmov
Stiahnite si PDF

Metodické pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickypokyncrepc2015-19.3.2015.pdf
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/priloha1-povinneudaje-19.3.2015.pdf

Metodické pokyny CREUČ pre vykazovacie obdobie 2015
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/mp_creuc_2015.pdf

Katalóg renomovaných inštitúcií pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznamrenomovanosticreuc_inštitúcie.pdf

Katalóg renomovaných podujatí pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznamrenomovanosticreuc_podujatia.pdf

Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie 2015
http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc-pre-vykazovacie-obdobie-2015.aspx

Základné pravidlá evidencie publikačnej činnosti

 1. Na návrh autora sa v rámci evidencie publikačnej činnosti zapisujú údaje o verejne publikovaných a dostupných dokumentoch a ohlasoch na ne. Meno autora musí byť uvedené samostatne alebo v rámci autorského kolektívu priamo pri titule publikovaného dokumentu (za autorstvo sa nepovažuje status výskumníka, resp. spolupracovníka uvedené v poďakovaní, apppendixe a pod.).
 2. Vytvára sa jeden záznam pre jeden publikovaný dokument a len pre jedno pracovisko autora, na ktorom je v rámci pracovnej zmluvy zaradený na ustanovený týždenný pracovný čas.
 3. Za verejne publikované sa považujú dokumenty, ak sú verejnosti dostupné aspoň
  1. trvale v akademickej knižnici,
  2. trvale v archíve vysokej školy,
  3. v informačnom systéme vysokej školy,
  4. vo verejnej distribučnej sieti alebo
  5. spôsobom umožňujúcim neobmedzený hromadný prístup (t. j. prostredníctvom internetu).
 4. Ak sa registruje publikačná činnosť uchádzača o vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul iného štátneho občianstva ako slovenského, pri určovaní teritoriality je rozhodujúci štát, na území ktorého je uchádzač v pracovnom pomere.
 5. Ak zamestnanec vysokej školy publikuje spoločne s osobou, ktorá nie je zamestnaná v Slovenskej republike a ktorá sa uchádza o vedecko-pedagogický titul, záznam sa eviduje osobitne pre zamestnanca vysokej školy a osobitne pre túto osobu.
 6. O publikovaných dokumentoch sa zaznamenávajú tieto údaje
  1. meno, priezvisko a rok narodenia autora a spoluautorov, a to v poradí, v akom sú uvedení v dokumente; pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov alebo autorských korporáciách sa zapisujú prví piati autori a všetci autori z vykazovaného pracoviska (pozri aj písm. k),
  2. názov vysokej školy a jej súčasti, kde je autor organizačne zaradený (vysoká škola, fakulta, katedra),
  3. názov publikovaného dokumentu a ak existuje, aj jeho podnázov; ak je dokument súčasťou iného dokument, napr. je zverejnený v knižnej publikácii, časopise, zborníku alebo skupinovom katalógu, aj ich názov a ak existuje, aj ich podnázov,
  4. kategória,
  5. rok vykazovania,
  6. rozsah publikovaného dokumentu (najmä počet strán, minutáž, prepočet na autorské hárky) alebo označenie strán, na ktorých sa dokument nachádza v knižnej publikácii, časopise, zborníku alebo skupinovom katalógu, ak je v nich zverejnený,
  7. názov vydavateľa publikovaného dokumentu; to neplatí, ak je dokument zverejnený v časopise, alebo ak ide o dizertačnú prácu alebo habilitačnú prácu,
  8. miesto vydania; to neplatí, ak je dokument zverejnený v časopise,
  9. ročník seriálu a číslo v príslušnom roku, ak ide o dokument zverejnený v časopise,
  10. rok vydania; pre dokument, ktorý vyšiel vo viacerých nezmenených vydaniach sa úplný zápis vytvára len pre prvé vydanie,
  11. počet autorov pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov alebo autorských korporáciách,
  12. percentuálny podiel autorstva ako celé číslo, a to pre každého autora samostatne, pričom súčet percentuálnych podielov všetkých autorov jedného publikovaného dokumentu je 100 %; ak vysoká škola údaj neuvedie, autorský podiel sa rozdelí rovnomerne,
  13. meno a priezvisko dvoch posudzovateľov, ak sú uvedené pri popise kategórie v prílohe č. 1; editor, resp. vedecký redaktor nie sú považovaní za posudzovateľov,
  14. jazyk dokumentu,
  15. názov, miesto a dátum konania konferencie, ak ide o dokument z konferencie,
  16. medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) alebo medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak sú uvedené pri popise kategórie v prílohe č. 1,
  17. druh a číslo spisu, ak ide o patentovú prihlášku, žiadosť o udelenie dodatkového ochranného označenia, prihlášku úžitkového vzoru, prihlášku dizajnu, prihlášku ochrannej známky, prihlášku topografie polovodičového prvku, prihlášku označenia pôvodu výrobku, prihlášku zemepisného označenia výrobku, prihlášku na udelenie šľachtiteľského osvedčenia.
 7. Ak sú na titulnom liste vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie alebo vysokoškolskej učebnice uvedení viacerí autori a jednotlivé časti (najmä kapitoly, štúdie)
  1. nemajú vyznačených autorov, zapisujú sa údaje pre dokument ako celok v príslušnej kategórii,
  2. majú vyznačených autorov, zapisujú sa údaje pre jednotlivé kapitoly, prípadne štúdie v príslušnej kategórii.
 8. Ak je na titulnom liste alebo tiráži vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie alebo vysokoškolskej učebnice uvedený
  1. aj zostavovateľ, prípadne editor, v samostatnom zázname sa zapisujú údaje pre dokument aj ako celok v kategórii zostavovateľské práce; vedecký redaktor nie je považovaný za zostavovateľa ani za editora, údaje o ňom sa nezapisujú,
  2. len zostavovateľ, prípadne editor a v obsahu alebo pri jednotlivých častiach (najmä kapitolách alebo štúdiách) sú uvedení autori, zapisujú sa údaje o celku v kategórii redakčné a zostavovateľské práce, pričom sa takýto dokument nevykazuje ako celok v ďalšej kategórii; záznamy o častiach sa zaradia do príslušnej kategórie podľa obsahu a rozsahu časti.
 9. Ak je časopis, v ktorom je uverejnený článok, karentovaný a súčasne registrovaný v databázach Web of Science alebo SCOPUS, uvedie sa kategória článku v karentovanom časopise.
 10. Konferenčné príspevky uverejnené v časopisoch alebo ich suplementárnych číslach sú kategorizované ako konferenčné. Ak je konferenčný príspevok uverejnený v karentovanom časopise a zároveň v časopise registrovanom v databáze Web of Science alebo SCOPUS, uvedie sa kategória článku v karentovanom časopise.
 11. Pre abstrakt a poster sa zapisujú údaje do samostatného záznamu, ak boli vydané samostatne a nie sú súčasťou plného textu. Ak je abstrakt príspevku z konferencie vydaný v karentovanom časopise, a zároveň v časopise registrovanom v databáze Web of Science alebo SCOPUS, zapisuje sa kategória vedeckých prác v karentovanom časopise.
 12. Ak je časopis, v ktorom je zverejnený článok, registrovaný v databázach Web of Science alebo SCOPUS, uvedie sa URL záznamu daného článku v tejto databáze.
 13. Pri určovaní kategórie príspevkov
  1. v konferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto konania konferencie a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok,
  2. v nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný.
 14. Ak bol dokument zverejnený len elektronicky, a to spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (t. j. prostredníctvom internetu) a zároveň na hmotnom nosiči (najmä CD, DVD, USB, audiokazeta, videokazeta), eviduje sa hmotný nosič.
 15. Do poznámky záznamu o evidovanom dokumente sa zapisujú
  1. neskoršie nezmenené vydania; ak je v jednom roku dokument vydaný viackrát v rôznych vydavateľstvách, resp. v rôznych zdrojových dokumentoch, do záznamu sa zapíše len jedno vydanie s uvedením najhodnotnejšej kategórie,
  2. neskoršie jazykové mutácie bez ohľadu na rok vydania; ak je v jednom roku dokument vydaný vo viacerých jazykových mutáciách, záznam sa vytvára len pre jazykovú mutáciu určenú autorom; pri dokumentoch viacerých autorov to určí prvý autor, ktorý je vo vzťahu k vysokej škole, ktorá eviduje dokument,
  3. informácia o skôr publikovaných formách dokumentu; dokument, ktorý bol postupne zverejnený ako abstrakt, poster aj úplný text; v takom prípade sa predchádzajúce záznamy zlúčia a samostatný záznam ostáva len pre úplný text, čo sa vzťahuje aj na prípady, ak je úplný text zverejnený len v elektronickej forme a abstrakt alebo poster sú zverejnené v listinnej podobe,
  4. informácia o inej ako listinnej forme zverejnenia publikovaného dokumentu (spôsob umožňujúci hromadný prístup, hmotný nosič),
  5. informácia o zverejnení publikovaného dokumentu v inej forme ako na hmotnom nosiči (hromadný prístup); neplatí pre vydanie v listinnej podobe.

Dokumentácia predkladaná autorom

(1) Na evidenciu publikovaného dokumentu autor predkladá pri

 1. vedeckých monografiách a odborných knižných publikáciách a vysokoškolských učebniciach
  1. titulný list publikácie (líce aj rub),
  2. tiráž,
  3. obsah,
  4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
  5. úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol, predkladá autor kópie z prvých troch kapitol,
  6. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve,
 2. kapitolách z vedeckých monografií, štúdiách charakteru vedeckej monografie a odborných knižných publikáciách
  1. titulný list publikácie (líce aj rub),
  2. tiráž,
  3. obsah,
  4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,
  5. kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly, štúdie,
  6. úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii,
  7. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, časopise a zborníku vydaných v zahraničnom vydavateľstve,
 3. článkoch, príspevkoch, štúdiách z časopisov a zborníkov
  1. titulný list zdrojového dokumentu (líce aj rub),
  2. obsah časopisu alebo zborníka,
  3. tiráž,
  4. text článku, príspevku, štúdie, alebo state,
  5. URL záznamu z databáz Web of Science alebo SCOPUS, ak je dokument registrovaný v týchto databázach,
  6. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku vydanom v zahraničnom vydavateľstve,
 4. konferenčných zborníkoch
  1. titulný list zdrojového dokumentu (líce aj rub),
  2. obsah,
  3. úvod a predslov, ak ich dokument obsahuje,
  4. tiráž,
  5. text príspevku,
  6. relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok,
  7. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej zahraničnej konferencie vydanom v zahraničnom vydavateľstve,
 5. publikovaných dokumentoch, kde je určitý rozsah podmienkou kategorizácie prepočet strán na autorské hárky3 v prípade, ak je pochybnosť, či rozsah strán vyhovuje stanovenému limitu,
 6. dokumentoch zverejnených spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (t. j. prostredníctvom internetu), relevantné časti dokumentu vytlačené z webovej stránky alebo kópiu dokumentu v elektronickej forme,
 7. zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamoch, multimediálnych a elektronických dokumentoch na hmotných nosičoch kópiu obalu a vytlačených relevantných častí dokumentu,
 8. ohlasoch na publikačnú činnosť, kópie relevantných častí dokumentu, ktoré obsahujú ohlas a umožňujú získať príslušné bibliografické údaje; to neplatí pre ohlasy v databázach Web of Science a SCOPUS, ak sú dostupné v Slovenskej republike.
 9. (2) Dokumentáciu o recenznom konaní podľa ods. 1 písm. a) až d) autor nepredkladá, ak je vedecká monografia, vysokoškolská učebnica alebo vedecký zborník vydaný v zahraničnom vydavateľstve vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie a je uvedené na webovej stránke portálu CREPČ.

  3 Prepočet na autorské hárky je potrebné uvádzať pri publikáciách typu monografia, učebnica, skriptá vždy, keď sa takýto dokument predkladá pri získavaní vedecko-pedagogických titulov docent a profesor
  (Vyhláška č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov).

  Overovanie správnosti údajov o publikačnej činnosti

  1. Autor zodpovedá za priebežnú aktualizáciu všetkých potrebných údajov o svojej publikačnej činnosti a priebežné odovzdávanie dokumentácie do knižnice. Autor navrhuje kategóriu publikačnej činnosti a súčasne zodpovedá za súlad obsahovej i formálnej stránky publikovaného dokumentu s príslušnou kategóriou publikačnej činnosti.
  2. Knižnica overí formálnu stránku kategorizácie publikovaného dokumentu. Ak kategória navrhnutá autorom nie je v súlade s formálnymi požiadavkami (rozsah, recenzovanosť, a pod.), pracovník knižnice navrhne autorovi zmenu kategórie. Po dohodnutí kategórie knižnica spracuje záznam, ktorý sa uloží do databázy publikačnej činnosti ÚK a ŠIS VŠMU.
  3. V prípade potreby môže knižnica konzultovať správnosť kategorizácie publikovaných dokumentov s odborným garantom pre vedecko-výskumnú činnosť. Pozornosť - z hľadiska obsahovej stránky - sa venuje najmä publikovaným dokumentom v kategóriách, ktorých kód začína písmenom „A“. Odborný garant rieši i prípadné problémy v odseku 2.
  4. Pre účely získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor sa vyžaduje, aby všetky predložené dokumenty spĺňali kritériá súčasne platnej kategorizácie. Kategórie sa overujú na základe primárnych dokumentov, výnimočne na základe kópií relevantných častí dokumentov. Odporúča sa, aby sa z celkovej publikačnej činnosti autora extrahoval zoznam publikačnej činnosti, ktorý presne spĺňa všetky požadované atribúty súvisiace s uvedenými konaniami v danom študijnom odbore (obsahovo, rozsahovo, formálne sa publikácia týka daného študijného odboru, v ktorom sa pracovník uchádza o vedeckopedagogický titul podľa príslušnej legislatívy).
  5. Prevádzkovateľ CREPČ overuje správnosť kategorizácie publikácií zaslaných do CREPČ vysokou školou. Ak prevádzkovateľ CREPČ rozporuje kategorizáciu publikovaného dokumentu, prevádzkovateľ zašle písomný návrh na preradenie publikácie do inej kategórie odbornému garantovi.5
  6. VŠMU, resp. autor príslušného dokumentu, má právo podať prevádzkovateľovi CREPČ námietky k návrhu zmeny kategórie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zmenu kategórie. Námietky k návrhom prevádzkovateľ CREPČ postúpi na vyjadrenie príslušnému hodnotiteľskému orgánu. Príslušný hodnotiteľský orgán sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní od jej doručenia. Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikovaného dokumentu ostáva v pôvodnej kategórii. Ak hodnotiteľský orgán vyhovie námietke, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnal s námietkami.

  4 http://www.crepc.sk – Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry.

  1. Vyjadrenie príslušného hodnotiteľského orgánu oznamuje prevádzkovateľ CREPČ písomne VŠMU a ministerstvu. VŠMU, resp. autor príslušného dokumentu, má právo podať prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k vyjadreniu hodnotiteľského orgánu do 15 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. Prevádzkovateľ príslušného registra predloží vyjadrenie spolu s podanými námietkami ministerstvu do 30 dní od doručenia námietky a následne ich vyhodnotí osobitná komisia menovaná ministrom. Komisia sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní po jej doručení a ministerstvo toto vyjadrenie oznámi VŠMU. Ak sa komisia v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie dokumentu ostáva v pôvodnej kategórii. Ak komisia vyhovie námietke, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnala s námietkami.
  2. Ministerstvo požiada prevádzkovateľa príslušného registra o vykonanie zmeny kategórie dokumentu v CREPČ podľa návrhu prevádzkovateľa, ak komisia podľa odseku 7 odôvodnene potvrdí vyjadrenie hodnotiteľského orgánu. Následne knižnica upraví kategóriu v databáze publikačnej činnosti VŠMU v súlade s CREPČ.
  3. Ak prevádzkovateľovi CREPČ registra nie sú v lehote podľa odsekov 6 alebo 7 doručené námietky k návrhu na zmenu kategórie, vykoná zmenu kategórie publikovaného dokumentu v CREPČ. Následne knižnica upraví kategóriu v databáze publikačnej činnosti v súlade s CREPČ.