Untitled Document

Knižničný a výpožičný poriadokStiahnite si PDF

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska Vysokej školy múzických umení v Bratislave

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 16 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydávam nasledovný Knižničný a výpožičný poriadok Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Vysokej školy múzických umení v Bratislave je zriadená podľa § 8 ods. 1 zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach a § 21 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
 2. Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „ÚK a ŠIS VŠMU“) je vedecko–informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „VŠMU“). Plní funkciu ústrednej špecializovanej akademickej knižnice a informačného strediska.
 3. Knižnica dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond.
 4. Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, a to vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom, doktorandom, študentom VŠMU a za podmienok a v rozsahu stanovenom týmto Knižničným a výpožičným poriadkom aj iným používateľom.
 5. Je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti a evidencie umeleckej činnosti zamestnancov VŠMU a študentov študijných programov tretieho stupňa v dennej forme štúdia.
 6. Knižnica sa zúčastňuje na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc. Je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby.
 7. Knižnica zabezpečuje informačné vzdelávanie používateľov a plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.
 8. Knižničný a výpožičný poriadok Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska Vysokej školy múzických umení (ďalej len „Knižničný a výpožičný poriadok“) upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov. Súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník poplatkov a služieb ÚK a ŠIS VŠMU, ktorý tvorí samostatnú prílohu.

ČASŤ II. KNIŽNIČNÝ PORIADOK ÚSTREDNEJ KNIŽNICE
A ŠTUDIJNO-INFORMAČNÉHO STREDISKA VŠMU

Čl. 2
KNIŽNIČNÝ A INFORMAČNÝ FOND

 1. ÚK a ŠIS VŠMU buduje špecializovaný knižničný fond a fond dokumentov v súlade s profiláciou študijných odborov a požiadavkami jednotlivých pracovísk VŠMU v tlačenej a elektronickej forme, ktorý odborne spracúva, ochraňuje a sprístupňuje používateľom.
 2. ÚK a ŠIS VŠMU uchováva a bibliograficky registruje záverečné a kvalifikačné práce VŠMU.
 3. Knižničný fond sa získava nákupom, darom, výmenou. Knižnica má právo na povinné výtlačky v zmysle vnútorných predpisov VŠMU.
 4. Knižničný fond je majetkom VŠMU. Každý používateľ je povinný chrániť ho a nepoškodzovať Prípadné poškodenie alebo stratu je povinný nahradiť.

Čl. 3
KNIŽNIČNO-INFORMAČNÉ SLUŽBY

 1. Knižnično-informačné služby ako súčasť zabezpečenia práva na informácie sú výkony odborných činností založených na využívaní knižničných fondov a elektronickej zbierky s cieľom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používateľov. Knižnično-informačné služby sa poskytujú v priestoroch knižníc alebo prostredníctvom internetu.
 2. Poskytovanie knižnično-informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom.
 3. ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby (ďalej len „služby“):
  1. základné služby sú výpožičky knižničných dokumentov v knižnici a výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice, prístup ku knižničnému katalógu, základné elektronické služby, poskytovanie ústnych bibliografických, faktografických a referenčných informácií.
  2. špeciálne služby sú poskytovanie písomných bibliografických, faktografických a referenčných informácií, poskytovanie objednaných písomných rešeršných služieb, špeciálne elektronické služby najmä vo forme prístupu k elektronickej zbierke mimo knižnice, elektronických rešeršných a referenčných služieb, poskytovanie inštruktáží používateľom k elektronickým službám, zabezpečenie prístupu na internet, medziknižničná výpožičná služba (ďalej len „MVS“), medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (ďalej len „MMVS“)
 4. Základné služby sú poskytované bezplatne kategóriám A, B.
 5. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za primeranú úhradu vynaložených finančných nákladov.
 6. ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje knižnično-informačné služby z externých domácich a zahraničných informačných zdrojov a databáz v súlade s licenčnými dohodami.
 7. MVS a MMVS sa poskytujú v súlade s platnou legislatívou. Používateľ môže požiadať o sprostredkovanie MVS, ak požaduje dokument, ktorý nie je vo fonde a nemá ho ani žiadna knižnica v Bratislave. V prípade, že dokument nemá žiadna knižnica v SR, môže ÚK a ŠIS VŠMU sprostredkovať MMVS.
  • 1 Služby MVS sa poskytujú pedagogickým a vedeckým zamestnancom VŠMU, doktorandom a študentom so špecifickými potrebami, ostatným používateľom sa neposkytujú. MVS sa realizuje na základe písomnej požiadavky, ktorú môže používateľ doručiť osobne alebo e-mailom.
  • 2 Služby MMVS sa sprostredkujú len pedagogickým, vedeckým zamestnancom a doktorandom VŠMU.
  • 3 Používateľ, ktorý si požičal dokument prostredníctvom MVS a MMVS je povinný dodržať podmienky sprístupnenia a výpožičnú lehotu žiadaného dokumentu. MVS a MMVS môže byť obmedzená len na prezenčnú výpožičku. O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné žiadať minimálne týždeň pred jej uplynutím. ÚK a ŠIS VŠMU požiada o predĺženie knižnicu, ktorá dokument požičala. MMVS nie je možné predĺžiť.
  • 4 Dokumenty získané v rámci MVS a MMVS sú určené len na vedecké a študijné účely.
  • 5 ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje MVS aj akademickým knižniciam knižničného systému SR na základe písomných požiadaviek. Poskytovanie dokumentov v rámci MVS iným akademickým knižniciam nemôže obmedzovať služby pre zamestnancov a študentov VŠMU. V rámci MVS sa jednej knižnici požičajú max. 3 dokumenty.
 8. Evidovanie publikačnej činnosti a evidovanie umeleckej činnosti zabezpečuje ÚK a ŠIS VŠMU pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a doktorandov VŠMU na základe podkladov autorov so súhlasom garanta príslušnej fakulty VŠMU. Pre iné osoby sa publikačná činnosť spracúva len v prípade habilitačného a inauguračného konania na príslušnej fakulte VŠMU.
 9. Pracoviská ÚK a ŠIS VŠMU pre používateľov poskytujú ďalšie služby:
  • 1 informácie o nových knižničných dokumentoch a knižnično–informačných službách,
  • 2 odborné podujatia, prednášky, školenia, informačnú výchovu, prezentácie zamerané na využívanie knižničných fondov, katalógov a služieb, výstavy,
  • 3 prístup na internet, intranet, wifi zónu poskytujú v súlade s prevádzkovým poriadkom VŠMU.

Čl. 4
POUŽÍVATEĽ SLUŽIEB

 1. Používateľ je povinný chrániť majetok knižnice, dodržiavať bezpečnostné predpisy, zachovávať čistotu a ticho vo všetkých priestoroch knižnice.
 2. Fyzická osoba nad 15 rokov alebo právnická osoba sa stáva aktívnym používateľom ÚK a ŠIS VŠMU po registrácii a vydaní preukazu používateľa v požičovni knižnice, prípadne po aktivácii ISIC preukazu študenta v KIS DW, ITIC preukazu vysokoškolských učiteľov. Platnosť registrácie si obnovuje každý akademický rok. Registrácia je platná od dátumu registrácie, resp. prolongácie do konca akademického roku.
 3. Používateľ podpisom vyplnenej prihlášky a získaním preukazu používateľa sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU, ďalších vnútorných predpisov VŠMU a pokynov zamestnancov knižnice.
 4. V knižnici nie je povolené konzumovať stravu a nápoje.
 5. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať platný autorský zákon a licenčné dohody elektronicko-informačných databáz.
 6. Používateľ má voľný prístup do on-line katalógu ÚK a ŠIS VŠMU, študovní a mediatéky. Má právo využívať multifunkčné zariadenia, prístupné počítače na rešeršovanie v interných a externých databázach sprístupňovaných knižnicou alebo v iných verejne prístupných informačných zdrojoch. Vstup s vlastným prenosným počítačom typu notebook a tablet je povolený.
 7. Používateľovi, ktorý je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných prostriedkov a budí verejné pohoršenie svojím zovňajškom, správaním, nedostatočnou hygienou, môže zamestnanec knižnice odmietnuť vstup do priestorov ÚK a ŠIS VŠMU.
 8. Študenti VŠMU, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na VŠMU alebo štúdium prerušili, sú povinní vyrovnať si všetky záväzky voči ÚK a ŠIS VŠMU.
 9. Vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci VŠMU sú povinní po ukončení pracovného pomeru na VŠMU na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, pri odchode na dlhodobú zahraničnú stáž, materskú dovolenku atď. vyrovnať si všetky záväzky voči ÚK a ŠIS VŠMU. Nevyrovnané záväzky voči knižnici môže VŠMU vymáhať súdnou cestou.
 10. Ak používateľ nedodržiava ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva využívať služby knižnice. Knižnica môže dočasne pozastaviť členstvo až na dobu akademického roka, príp. ukončiť využívanie služieb knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 11. Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky, podnety a návrhy a sťažnosti k práci ÚK a ŠIS VŠMU.

Čl. 5
KATEGORIZÁCIA POUŽÍVATEĽOV

 1. ÚK a ŠIS VŠMU v súlade so svojím poslaním poskytuje knižnično-informačné služby týmto kategóriám používateľov:
  kategória A - pedagogickí a výskumní pracovníci VŠMU, študenti študijných programov tretieho stupňa (doktorandi), nepedagogickí zamestnanci VŠMU,
  kategória B – študenti VŠMU okrem študentov študijných programov tretieho stupňa,
  kategória C - odborná verejnosť a právnické osoby umeleckého zamerania, pracovníci VŠMU na dohodu o pracovnej činnosti, na dohodu o vykonaní práce apod.
 2. Nárok na zaradenie používateľa do príslušnej kategórie musí používateľ dokladovať niektorým z dokumentov v zmysle čl. 6.
 3. O zmenu kategórie A alebo kategórie B na kategóriu C musí požiadať používateľ bezodkladne v prípade ukončenia pracovného pomeru na VŠMU alebo prerušenia štúdia na VŠMU.
 4. Formu a rozsah služieb používateľov kategórie C určuje knižnica v súlade s jej možnosťami a primárnym poslaním zabezpečiť knižnično-informačné služby používateľom kategórií A, B.
 5. Zaradenie do príslušnej kategórie je vyznačené v preukaze používateľa.

Čl. 6
PREUKAZ POUŽÍVATEĽA

 1. Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať knižničný fond a knižnično-informačné služby knižnice.
 2. Pre študentov VŠMU plní funkciu preukazu používateľa aj identifikačná karta študenta (ISIC).
 3. Ostatným používateľom sa preukaz používateľa vydá po predložení platného občianskeho preukazu, u cudzincov cestovného pasu alebo povolenia na pobyt, aktuálního zoznamu zamestnancov VŠMU a na základe vyplnenej prihlášky čitateľa s vlastnoručným podpisom.
 4. Preukaz sa používateľom vystavuje pri prvej návšteve ÚK a ŠIS VŠMU na obdobie jedného akademického roku s možnosťou obnovenia po uplynutí tejto lehoty. U cudzincov sa preukaz používateľa vystavuje maximálne na dobu povolenia pobytu.
 5. Používateľ je povinný poskytnúť ÚK a ŠIS VŠMU potrebné osobné údaje, svojím podpisom vyjadruje súhlas s ich použitím. ÚK a ŠIS VŠMU zabezpečí ich ochranu v súlade s platnou legislativou.
 6. Preukaz používateľa je neprenosný. Zamestnanci knižnice majú právo kedykoľvek overiť totožnosť používateľa.
 7. Za zneužitie preukazu zodpovedá jeho majiteľ a to aj vtedy, ak ho stratil a stratu ihneď neoznámil. Stratu, zneužitie alebo poškodenie preukazu používateľa je jeho majiteľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Za vydanie duplikátu zaplatí používateľ poplatok v zmysle platného cenníka. Používateľ je povinný oznámiť i stratu ISIC preukazu študenta, ak plní funkciu preukazu používateľa. Opätovné využívanie služieb knižnice je možné až po získaní nového preukazu a po aktualizácii údajov v knižnično-informačnom systéme.
 8. Zmenu mena, bydliska, e-mailovej adresy alebo telefónu je používateľ povinný oznámiť ÚK a ŠIS VŠMU bezodkladne. Ak tak neurobí, je povinný nahradiť ÚK a ŠIS VŠMU všetky náklady, ktoré vznikli zisťovaním zmenených údajov.
 9. Knižnica vyradí používateľa z evidencie používateľov, ak platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu 5 rokov a pokiaľ používateľ nemá vypožičaný žiadny dokument.
 10. Študentom VŠMU končí platnosť preukazu ukončením resp. prerušením štúdia a zamestnancom VŠMU ukončením pracovného pomeru alebo dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce na VŠMU. V prípade záujmu môžu svoje členstvo obnoviť opätovnou registráciou a zaradením do príslušnej kategórie.

Čl. 7
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽA

V zmysle § 18 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach ÚK a ŠIS VŠMU je oprávnená na účel poskytovania knižnično-informačných služieb spracovávať osobné údaje aktívnych používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvlého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, číslo dokladu totožnosti a jeho platnosť, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, e-mailová adresa, meno, priezvisko a adresa zákonného zástupcu.

Čl. 8
ŠTUDOVNE KNIŽNICE

 1. Používateľom poskytuje knižnica prezenčnú a krátkodobú absenčnú výpožičku v týchto študovniach:
  • študovňa periodík, diplomových a habilitačných prác,
  • informatická študovňa,
  • mediatéka.
 2. Vstup do priestorov študovní je povolený len s platným preukazom používateľa alebo ISIC preukazom študentov VŠMU.
 3. Priestory študovní sú určené na prezenčné štúdium:
  • dokumentov umiestnených v príručných fondoch študovní,
  • dokumentov vyžiadaných zo skladu, ktoré sa nepožičiavajú absenčne, a na získavanie informácií z internetu, súborných katalógov, elektronických informačných zdrojov, hudobných dokumentov.
 4. Výsledky vyhľadávania si používateľ po dohode s pracovníkom knižnice môže uložiť na vlastné CD, USB alebo vytlačiť. Získané informácie nie je dovolené použiť na komerčné účely alebo ich ďalej rozširovať, kopírovať, požičiavať a distribuovať.
 5. Dovolené je použiť len programové vybavenie študovní, zakázané sú počítačové hry, Skype, ICQ, sťahovanie akýchkoľvek iných softvérov, ktoré by mohli ohroziť počítačovú sieť VŠMU.
 6. Používateľ má plnú zodpovednosť za zásahy do technického vybavenia študovní a je zodpovedný za preukázané škody vzniknuté neodbornou manipuláciou.
 7. Používateľ je povinný prípadné poruchy ihneď nahlásiť pracovníkovi knižnice.
 8. Používatelia sú ďalej povinní:
  • odložiť osobné veci na určené miesto, za cenné veci odložené v kabátoch a taškách, knižnica nezodpovedá,
  • zachovať ticho, brať ohľad na ostatných používateľov a riadiť sa pokynmi pracovníka knižnice,
  • pri odchode zo študovne vrátiť všetky vypožičané knižničné dokumenty.
 9. Je neprípustné:
  • prenášať dokumenty zo študovne do iných priestorov knižnice bez súhlasu pracovníka knižnice a vypísania príslušného tlačiva,
  • fajčiť, používať omamné látky, konzumovať nápoje a potraviny,
  • používať mobilné telefóny na hovory,
  • rezervovať miesto iným používateľom,
  • na dlhší čas sa vzdialiť zo študijného miesta.
 10. Knižničné dokumenty v študovniach sú určené len na prezenčné štúdium okrem výpožičky +. V iných prípadoch môže povoliť absenčnú výpožičku riaditeľ ÚK a ŠIS VŠMU.
 11. Za zapožičaný knižničný dokument zo študovne môže knižnica požadovať finančnú zálohu.
 12. Práva a povinnosti používateľov podrobnejšie obsahuje prevádzkový poriadok jednotlivých študovní.

ČASŤ III.
VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Čl. 9
ZÁSADY POŽIČIAVANIA

 1. Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU v Bratislave (ďalej len „ÚK a ŠIS VŠMU“) sprístupňuje a požičiava zo svojich fondov knižničné dokumenty (ďalej len „dokumenty“) v tlačenej a elektronickej forme.
 2. O rozsahu a spôsobe sprístupňovania a požičiavania dokumentov rozhoduje ÚK a ŠIS VŠMU v súlade so svojim poslaním a charakterom, ako aj požiadavkami na ochranu knižničných fondov. Prednostne požičiava pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom a študentom VŠMU. Iným záujemcom vtedy, ak to nie je na úkor vzdelávacej a výskumnej činnosti fakúlt VŠMU.
 3. ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje výpožičné služby len registrovaným používateľom po predložení platného preukazu používateľa alebo ISIC preukazu a po podpísaní potvrdenia o výpožičke.
 4. Požičiavanie niektorých dokumentov sa obmedzuje len na prezenčné výpožičky, t. j. len v priestoroch knižnice, najmä pokiaľ ide o:
  1. dokumenty potrebné na každodennú prevádzku knižnice (literatúra zaradená do študovne, neviazané čísla periodík umiestnených v študovni);
  2. záverečné práce, vedecko-kvalifikačné práce, dokumenty tvoriace archívny fond publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov VŠMU.
 5. ÚK a ŠIS VŠMU pripraví a požičiava používateľovi žiadaný dokument v čase, ktorý je primeraný jej prevádzkovým možnostiam.
 6. Prevzatie dokumentu používateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom na potvrdenke o výpožičke. Svojím podpisom sa používateľ zaväzuje, že v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu.
 7. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal pri výpožičke. Používateľ do vypožičaných dokumentov nesmie vykonávať žiadne záznamy a nesmie dokumenty poškodzovať žiadnymi inými zásahmi. Pri výpožičke je povinný dokument prezrieť a zistené závady ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť, s výnimkou tzv. „skrytých závad“, za všetky neskôr zistené závady a je povinný uhradiť náklady na opravu alebo zakúpiť po dohode s pracovníkom knižnice nový dokument.
 8. Ak ÚK a ŠIS VŠMU nemôže zabezpečiť opravu poškodených dokumentov, pri ich vypožičiavaní je povinná urobiť záznam o stave dokumentu k príslušnej signatúre v databáze výpožičiek.
 9. Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať iným osobám.
 10. Pri vrátení dokumentu používateľ dostane naspäť potvrdenku o výpožičke, resp. potvrdenku o vrátení dokumentu.

Čl. 10
VÝPOŽIČNÉ PRAVIDLÁ

 1. Informácie o všetkých dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sú dostupné cez súborný on-line katalóg knižnice.
 2. ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje nasledujúce druhy výpožičných služieb:
  1. absenčná výpožička – výpožička na 30 kalendárnych dní,
  2. krátkodobá absenčná výpožička – výpožička na dobu 7 kalendárnych dní, vzťahuje sa najmä na viazané periodiká,
  3. prezenčná výpožička+ – výpožička v priestoroch mediatéky ÚK a ŠIS VŠMU, absenčne je možné dokument vypožičať spravidla po dobu 24 hodín (noc/víkend/sviatok); dokument musí byť vrátený do stanovenej hodiny nasledujúceho pracovného dňa,
  4. prezenčná výpožička – výpožička v priestoroch študovne,
  5. stála výpožička – dokument sa požičiava na určitú dobu podľa dohody s pracovníkom knižnice resp. s riaditeľom knižnice, spravidla na dobu 1 - 3 rokov (ide najmä o literatúru zakúpenú z grantov, dary).
 3. ÚK a ŠIS VŠMU obmedzuje požičiavanie nasledovných dokumentov len na prezenčné štúdium v priestoroch knižnice
  • dokumenty potrebné na každodennú prevádzku (príručný fond študovní: encyklopédie, slovníky apod.),
  • všetky druhy kvalifikačných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné apod.), špeciálne dokumenty (EPCA, EUCA),
  • zvlášť cenné dokumenty,
  • dokumenty len v jednom exemplári,
  • staré a vzácne tlače,
  • dokumenty zapožičané zo slovenských a zahraničných knižníc, ktoré si stanovili prezenčné zapožičiavanie ako podmienku.
 4. ÚK a ŠIS VŠMU umožňuje zrealizovať prezenčnú výpožičku+. Ide o výpožičku z prezenčného fondu študovne na dobu 24 hodín (noc/víkend/sviatok). Používateľ si môže 1 hodinu pred koncom prevádzkovej doby vypožičať maximálne 3 knižničné jednotky, ktoré je povinný vrátiť do nasledujúceho pracovného dňa. Oneskorené vrátenie je penalizované sankčným poplatkom v zmysle platného Cenníka služieb a poplatkov ÚK a ŠIS VŠMU (ďalej len „Cenník“).
 5. V prípade, že notové materiály (hudobné dokumenty) nie sú predmetom prezenčnej výpožičky (napr. vzácne notové materiály), platí pre nich absenčná výpožička s možnosťou výpožičnej lehoty na dobu dohodnutú s povereným pracovníkom knižnice. Používateľ je povinný v dohodnutý termín vrátiť hudobný dokument. Notové materiály nie je možné zapožičať používateľovi kategórie C.
 6. Maximálny počet požičaných dokumentov je 10 pre kategóriu A, 5 dokumentov pre kategóriu B, C. Používateľ je povinný pri vypožičiavaní dokumentu podpísať doklad o vypožičanom dokumente, ktorý knižnica eviduje. Pri vrátení dokumentu dostane každý používateľ potvrdenie o vrátení.
 7. Vypožičané dokumenty si môže používateľ sám rezervovať elektronicky s vyznačením aktuálnej doby trvania rezervácie. Rezervácia dokumentov je umožnená používateľovi kategórie A, B, C. Rezervácia sa nevzťahuje na stále výpožičky. Používateľ si môže rezervovať maximálne 5 knižničných jednotiek, pričom z toho istého titulu si môže rezervovať len 1 exemplár. Knižnica elektronicky (e-mailom) upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného dokumentu a rezervuje požadovaný dokument na dobu 5 kalendárnych dní od dátumu zaslania avíza (sms, e-mail). Rezervovaný dokument si používateľ môže vyzdvihnúť na mieste určenom knižnicou. V prípade, ak si používateľ do tohoto termínu neprevezme rezervovaný dokument, automaticky mu zaniká nárok na tento dokument.
 8. ÚK a ŠIS VŠMU požičiava žiadané dokumenty používateľom v čase primeranom prevádzkovým podmienkam knižnice, najneskôr jeden pracovný deň po zadaní objednávky.
 9. Výpožičná lehota je spravidla 30 kalendárnych dní. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa pred jej uplynutím predĺžiť a to najviac dvakrát po štyroch týždňoch. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, pokiaľ nie sú dané dokumenty rezervované iným používateľom. Skrátenú výpožičnú lehotu nie je možné predlžovať. Predĺženie výpožičnej lehoty je nutné vykonať (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom používateľského konta) najskôr 5 kalendárnych dní pred jej uplynutím.
 10. ÚK a ŠIS VŠMU má v odôvodnených prípadoch právo stanoviť na vybrané dokumenty aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať vrátenie dokumentu, pred uplynutím výpožičnej doby bez udania dôvodu.
 11. Ak nie je prekročená výpožičná lehota alebo limity predĺženia, používateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty osobne, telefonicky alebo elektronicky.
 12. Ak používateľ kategórie A, B požaduje dokument, ktorý nie je vo fonde knižnice a ani v iných knižniciach v Bratislave, môže ÚK a ŠIS VŠMU na jeho žiadosť získať dokument prostredníctvom MVS a MMVS alebo poskytnúť informácie, kde sa požadovaný dokument nachádza.
 13. Knižniciam alebo inštitúciám sa požičiavajú dokumenty z knižničného fondu knižnice podľa všeobecne platných právnych predpisov o medziknižničnej výpožičnej službe a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe (§ 17 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach).
 14. Pri dokumentoch sprístupnených medziknižničnou výpožičnou službou z fondov iných knižníc je používateľ povinný dodržať výpožičnú lehotu stanovenú príslušnou knižnicou.
 15. Výnimky z Výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľ ÚK a ŠIS VŠMU alebo ním poverený pracovník knižnice.

Čl. 11
UKONČENIE ŠTÚDIA, PRERUŠENIE ŠTÚDIA, UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

 1. Študentom, ktorí ukončili resp. prerušili štúdium na VŠMU, ÚK a ŠIS VŠMU potvrdí vysporiadanie záväzkov voči knižnici podľa potrieb študijných oddelení jednotlivých fakúlt VŠMU.
 2. Zamestnancom VŠMU, ktorí ukončili pracovný pomer alebo nastúpili na dlhodobú zahraničnú stáž resp. materskú dovolenku, ÚK a ŠIS VŠMU potvrdí vysporiadanie záväzkov voči knižnici podľa potrieb personálneho oddelenia VŠMU.

Čl. 12
VYMÁHANIE NEVRÁTENÝCH DOKUMENTOV

 1. Používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote.
 2. Po prekročení výpožičnej lehoty pri absenčnej výpožičke ÚK A ŠIS VŠMU vystaví používateľovi upomienku nasledovne:
  1. po 5 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 1. upomienka,
  2. po 30 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 2. upomienka,
  3. po 45 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 3. upomienka,
  4. po 60 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – riaditeľská upomienka, pokus o zmier.
 3. Po prekročení výpožičnej lehoty pri krátkodobej absenčnej výpožičke ÚK A ŠIS VŠMU vystaví používateľovi upomienku nasledovne:
  1. po 2 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 1. upomienka,
  2. po 7 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 2. upomienka,
  3. po 14 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 3. upomienka,
  4. po 21 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia - riaditeľská upomienka, pokus o zmier.
  Vypožičané a nevrátené dokumenty VŠMU vymáha prostredníctvom škodovej komisie alebo súdnou cestou. Poplatky za vymáhanie záväzkov voči ÚK a ŠIS VŠMU hradí v plnej výške používateľ.
 4. ÚK a ŠIS VŠMU nemusí posielať oznámenie o 1. až 3. upomienke. Riaditeľská upomienka (pokus o zmier) sa posiela poštou doporučene.
 5. Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty (ďalej len „poplatok“) bez ohľadu na skutočnosť, či bol alebo nebol upomínaný.
 6. Od 2. upomienky sa používateľovi pozastaví aj poskytovanie všetkých knižničných a informačných služieb.

Čl. 13
STRATY A NÁHRADY DOKUMENTOV

 1. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť ÚK a ŠIS VŠMU stratu alebo poškodenie požičaného dokumentu.
 2. O spôsobe náhrady rozhodne ÚK a ŠIS VŠMU na základe kritérií ako je odborná a finančná hodnota dokumentu, počet exemplárov, využívanie dokumentu, a to podľa nasledovnej dôležitosti:
  • zaobstaranie toho istého dokumentu rovnakého alebo novšieho vydania,
  • zaobstaranie príbuzného dokumentu, resp. iného konkrétneho dokumentu,
  • finančná náhrada.
 3. Používateľ je povinný uhradiť všetky náklady a finančnú pokutu za stratu dokumentu, ktoré knižnici v súvislosti so stratou, resp. poškodením dokumentu vznikli.
 4. Vhodný spôsob náhrady je zabezpečenie rovnakého alebo príbuzného titulu. V prípade náhrady príbuzným dokumentom je nutná vzájomná dohoda medzi pracovníkom knižnice a používateľom.
 5. Pri určovaní finančnej náhrady sa vychádza nielen z pôvodnej ceny dokumentu, ale aj z hodnoty dokumentu v čase straty alebo poškodenia. K takýmto náhradám sa pristupuje výnimočne a to za predpokladu splnenia niektorej z nasledujúcich podmienok:
  • ide o poškodenú alebo stratenú publikáciu, ktorú nie je možné nahradiť iným spôsobom,
  • náklady na obstaranie pôvodného diela by boli omnoho vyššie ako hodnota dokumentu,
  • knižnica má viac exemplárov dokumentu.

Čl. 14
POPLATKY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Výška poplatkov je stanovená v cenníku, ktorý je samostatnou súčasťou Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU.
 2. Registračné poplatky
  1. registrácia študenta a zamestnanca VŠMU a jej predĺženie je bezplatné,
  2. poplatok za registráciu používateľov bez priameho vzťahu k VŠMU.
 3. Sankčné poplatky
  1. za stratu alebo poškodenie dočasnej karty používateľa,
  2. poplatok za poškodenie vypožičaného dokumentu, čiarového kódu v dokumente,
  3. poplatok za oneskorené vrátenie.
 4. Poplatky za knižnično-informačné služby napr. bibliografické rešerše.

ČASŤ IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU na verejne prístupnom pracovisku ÚK a ŠIS VŠMU a na webovom sídle Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
 2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok ÚK a ŠIS VŠMU nadobúda platnosť a účinnosť dňom 2. septembra 2015.
 3. Dňom platnosti a nadobudnutia účinnosti tohto Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU sa ruší Knižničný a výpožičný poriadok ÚK a ŠIS VŠMU zo 7. marca 2007.
V Bratislave dňa 02. 09. 2015.