NOVINKY v knižničnom fonde ÚK a ŠIS VŠMU

NOVINKY v knižničnom fonde ÚK a ŠIS VŠMU

European Music 1520 – 1640
James Haar
X

Karol Medňanský skúma vo svojej publikácií využívanie violy da gamba v Bachových vrcholných vokálno-orchestrálnych dielach: Matúšových a Jánových pašiách.

X

V knihe nachádzame citácie zo skladateľovej korešpondenice, ako aj jeho priaznivcov, dobových kritík a oslavných básní so životopisnými postrehmi i uvážlivým hodnotením Händelovej skladateľskej práce.

X

Publikácia detailne mapuje históriu katedry animovanej tvorby a zároveň aj históriu slovenského animovaného filmu. Taktiež spomína na niektoré mimoškolské aktivity ako semináre, tvorivé dielne, školičky animácie, výstavy ateliérovej tvorby a i. Na záver ponúka prehľadnú tabulku absolventov.

X

Kniha skúma vývoj spevu v globálnom kontexte.

X

Monografia prináša okruhy témat spojených s autorskou tvorbou, ale i s televíziou ako inštitucionálnym útvarom v historickom kontexte a vo verejnom priestore.

X

Zborník prináša rozmanitú kolekciu konkrétnych režijných osobností európskeho divadla najmä 21. storočia. Je primárne koncipovaný pre amatérskych divadelníkov, ktorí neprichádzajú často do kontaktu s progresívnymi trendmi súčasného európskeho divadla.

X

Almanach k 10. výročiu olomouckého Divadla Tramtarie.

X

Knižka svetoznámého pianistu Josefa Alexandroviča Lhévinna, ktorá sa dostáva k svojim čitateľom v slovenskom preklade, vznikla zo záznamu autorových prednášok prednesených americkým poslucháčom v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Obsahuje početné rady pianistom, užitočné v ich pedagogickej či interpretačnej praxi. Publikácia sa však orientuje rovnako aj na hudobníkov širšieho okruhu.

X

Nahrávka súborného diela Kvintové variácie slovenských skladateľov, ako atraktívny profil slovenskej profesionálnej hudobnej scény, je určená všetkým záujemcom o súčasné hudobné umenie doma i v zahraničí. Vzhľadom na pomerne úzke časove obdobie vzniku jednotlivých skladieb (november 2006 – september 2007), je táto nahrávka zaujímavým, a do istej miery aj reprezentatívnym, dokumentom o aktuálnych kompozičných technikách a poetikách slovenských skladateľov.

X

Richard Taylor sa v záslužnej knihe Filmová propaganda zameral na prvoplánové propagandistické diela, ktoré vychvaľovali prednosti totalitných režimov svetových dejín, bolševického a nacistického, usilujúcich o vytvorenie ideálneho „nového člověka“ k svojmu obrazu, či už na základe uvedomelej triednej príslušnosti alebo uvedomelej rasovej príslušnosti.

X

V knihe Lacrimae Rerum slovinský filozof a kultúrny teoretik Slavoj Žižek pôsobivo analyzuje filmové diela slávnych svetových režisérov. Pri detailnej analýze filmov režiséra Krzysztofa Kieślowského sa zaoberá etikou ako ústrednou témou Kieślowského diel a ďalej predovšetkým vzťahom medzi materiálnosťou a teológiou, konkrétne ako možno chápať symbolické zobrazenie Desatora v rôznych epizódach filmu.

X

Táto kniha sa zaoberá problémami rozprávkovej dramatiky pre deti, konktrétne hrami, ktoré vznikli od poslednej štvrtiny 19. storočia až do konca 80. rokov 20. storočia.

X

Kniha nie je vyčerpávajúcou monografiou o spomínaných autorkách. Chce len upozorniť na rozmanitosť spôsobov, s akými sa tieto významné ženy napriek prekážkam a bez nároku na vďaku v nežičlivej dobe dokázali presadiť a podporiť ženský prvok, ktorý bol dovtedy u nás trestuhodne potláčaný. Bez neho by bola slovenská kultúra nekompletná, chýbala by jej emociálna zložka ako nevyhnutná dimenzia národnej a spoločenskej kultivácie.

X

Monografia venovaná českému herectvu sa venuje nielen všeobecným otázkam spojených s týmto umením – čo tvorí hercovu charizmu, v čom spočíva symbolický potenciál hereckého umenia, ako skúmať jeho osobnostné zdroje, prečo patrí herectvo k najobdivovanejším i k najzavrhovanejším umeleckým povolaniam, ale zameriava sa aj na konkrétne osudy tých, ktorých kariéru poznamenali totalitné režimy, či už išlo o obdobie protektorátu, alebo o neskoršiu normalizáciu.

X

Kniha rozpráva životný príbeh Karla Zemana od jeho detstva, predstavuje jeho diela, inšpiračné zdroje, jednotlivé fázy realizácie i ohlasy, ktoré diela vyvolali u nás i v zahraničí. Unikátna je množstvom nahromaždeného obrazového materiálu, ktorý čerpá zo súkromného archívu a prináša doposiaľ nepublikované ilustrácie a fotografie.

X

Filmový režisér, herec, scenárista, spisovateľ a hudobník Woody Allen je jedným z najvýznamnejších tvorcov svetovej kinematografie. Ako scenárista a režisér má na konte takmer 50 filmov rôznych žánrov – od grotesky a komédie až po drámu, sci-fi či muzikál. Filmový novinár Jason Bailey vo svojej monografii približuje všetky Allenove filmy, od filmového debutu What’s up, Tiger Lili? a dnes už klasických komédií ako Zober prachy a zmizni či Spáč cez Akadémiou ocenené filmy ako Annie Hallová či Hana a jej sestry až po najnovšie klenoty ako Polnoc v Paríži alebo Jasmínine slzy. Bailey skúma témy, zápletky, inšprirácie, ale aj filozofiu a hudbu jednotlivých filmov a zároveň ponúka jedinečný pohľad do zákulisia ich natáčania. Kniha plná citácií, fotografií a podrobností z natáčania poteší každého filmového fanúšika.

X

Autopsie je jedinou autorizovanou biografiou Juraja Herza a zároveň jeho otvorenou výpoveďou o posledných piatich dekádách československej a neskôr českej kinematografie. Juraj Herz rozpráva s nezvyčajnou úprimnosťou nielen o pozadí natáčania svojich filmov, ktoré dnes patria do zlatého fondu československej kinematografie, ale jeho spomienky sú zároveň svedectvom o dobe nedávno minulej a o podmienkach, v ktorých žili a tvorili českí a slovenskí filmári a divadelníci druhej polovice dvadsiateho storočia.

X

Kniha je abecedne zoradená do kapitol podľa krajín. Každá kapitola sa skladá z odbornej eseje o dejinách fotografie príslušnej krajiny v danom období a je doprevádzaná najvýznamnejšími fotografiami. Okrem hlavného textu súčasť knihy tvorí obsahový prílohový materiál, základné životopisy všetkých zmieňovaných fotografov, tabulka zameraná na historický prehľad kultúrnych, spoločensko-politických a fotograficko-technických udalostí v danom časovom rozsahu diela zostavená podľa krajín.

X

Kniha je abecedne zoradená do kapitol podľa krajín. Každá kapitola sa skladá z odbornej eseje o dejinách fotografie príslušnej krajiny v danom období a je doprevádzaná najvýznamnejšími fotografiami. Okrem hlavného textu súčasť knihy tvorí obsahový prílohový materiál, základné životopisy všetkých zmieňovaných fotografov, tabuľka zameraná na historický prehľad kultúrnych, spoločensko-politických a fotograficko-technických udalostí v danom časovom rozsahu diela zostavená podľa krajín.

X

Autor v publikácii zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956 až 1989. Publikácia zachytáva podstatné politické a spoločenské udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj televízie. Čitateľ sa dozvie mnoho o začiatkoch vysielania, o rôznych druhoch programov od spravodajských a športových, cez hudobné, detské až po vzdelávacie a dokumentárne programy v rôznych obdobiach. V súvislosti s inscenáciami a filmovým vysielaním sú spomenuté aj mnohé známe herecké mená. Kniha je určená nielen študentom VŠMU, Filmovej a televíznej fakulty, ale aj inštitúciám a širokej verejnosti, ktorú zaujíma kľukatá cesta slovenskej televízie od jej počiatkov až do roku 1989.

X

Zborník Tanec a balet v Čechách, Čechy v tanci a balete predstavuje zaujímavý pohľad na tanečné dianie v Čechách a na jeho osobnosti. V prvej časti sa autorky zaoberajú ľudovým a spoločenským tancom v českom prostredí, v druhej časti osudmi osobností a dielami českého baletu v 20. storočí, tretia časť predstavuje retrospektivu vývoja vysokoškolských foriem štúdia tanca. Posledná štvrtá časť zborníka sa venuje bohemikálnym témam v balete na prelome 18. a 19. storočia a reflexii tanca a baletu v českej tlači na začiatku minulého storočia.

X

Monografia je výsledkom dlhodobého a systematického výskumu autorských stratégií v oblasti pôvodnej dokumentárnej tvorby u nás v rozpätí dvasiatich piatich rokov (1989 – 2014). Jedným z dôvodov jej vzniku je absencia odbornejšie orientovanej publikácie venovanej súčasnej slovenskej dokumentárnej tvorbe. Metodologicky vychádza členenie publikácie z prieniku teoretického a historického výskumu. Okrem analýzy vývojových tendencií dokumentu v sledovanom období obsahuje najmä teoretickú reflexiu konkrkétnych diel jednotlivých režisérov. Ohraničenie témy na autorský dokumentárny film zároveň vylúčilo zo zreteľa filmy, ktoré takejto charakteristike nezodpovedajú, neboli distribuované v kinách alebo sú súčasťou televíznej filmovej tvorby.

X

Cieľom monografie je priblížiť život a dielo Jana Mukařovského v širšom kontexte domácej i zahraničnej vedy a estetiky. Vykreslený je nielen Mukařovského život a formovanie jeho vedeckej dráhy, ale tiež osobné vzťahy a jeho spoločenské a politické aktivity.

X

Zborník úvah o televízii ako inštitúcii (právne rámce, riadenie a financovanie inštitúcie) ako vysielateľovi (schéma, spätná väzba) a ako výrobcovi (výroba programov).

X

Stručný prierez storočnou históriou českého dokumentárneho filmu v anglickom jazyku.

X

Televízia sa stala technickou, sociálnou, ale i politickou konštantou novodobej histórie. Podieľala sa na premene mocenských praktík, zásadným spôsobom posunula hodnotový rebríček a správanie rôznych sociálnych skupín i celých národov. Históriu 20. storočia si bez nej nemožno vôbec predstaviť. Hoci sa v Československu začal televízny signál šíriť éterom od 1. mája 1953, išlo o vyvrcholenie dlhoročných snáh siahajúcich hlboko do prvej republiky. O perspektívach televízie pre vojenské účely počas druhej svetovej vojny nie je treba pochybovať. Ako k zásadnému obratu vo vnímaní televízie vládnucou stranou došlo po februárovom prevrate v roku 1948? Čo sa presne v ten pamätný deň, keď bolo zahájené vysielanie odohralo? Čo bolo v nasledujúcich mesiacoch na programe? Ako sa vyvíjala Československá televízia do okamihu, než získala právnu subjektivitu? Na to sa snaží odpovedať táto kniha.

X

Kniha je rozdelená do dvoch hlavných častí. V Časti A sú pokryté všeobecné technické a hudobné základy; Časť B opisuje štylistickú diferenciáciu výkladu medzi hudbou ranného a vrcholového baroka Johanna Sebastiana Bacha, nemeckého neskorého baroka a organovej hudby z klasického obdobia.

X

Anton Heiller je jedným z najznámejších a najvplyvnejších organistov dvadsiateho storočia. Základom tohoto príbehu je príbeh o chrámovej hudbe a hranie na organ v strednej Európe v nasledujúcich desaťročiach po druhej svetovej vojne.

X

Kniha esejí Emancipovaný divák objasňuje viaceré tézy rozpracované v Rancièrových predchádzajúcich dielach a zároveň citlivo reaguje na aktuálnu situáciu v súčasnom umení: v maliarstve, sochárstve, konceptuálnom umení, ale aj vo fotografii, filme a v neposledom rade aj v divadle. Naň Rancière nazerá nielen ako na umelecký druh či ako na umenie s mimoriadne dlhou tradíciou, pri ktorom sa „telá dávajú do pohybu pred zhromaždeným publikom“.

X

Kniha reaguje na najnovšie rezultáty hudobno-historického výskumu, podáva ich odborne erudovaným, zároveň však čítavým štýlom. Čerpanie z dobových aj súčasných prameňov čitatelovi poskytuje vývážený pohľad na dejiny hudobného klasicizmu.

X

Analytický portrét filmára a výtvarníka poľského pôvodu Waleriana Borowczyka a prehľad jeho kariéry formou malej encyklopédie, kde každé písmeno abecedy zastupuje jeden koncept, ktorý jedinečným spôsobom osvetľuje jeho filmy a ďalšiu umeleckú tvorbu.

X

Táto publikácia prináša základné informácie o vzniku, vývoji a charakteristických znakoch žánru situačnej komédie. Popri definovaní tzv. archetypálneho modelu žánru, ktorý sa vyvinul v USA, sa výrazne zameriava aj na regionálne sitkomové modely, predovšetkým na špecifiká britskej a slovenskej televíznej situačnej komédie.

X

Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 30. októbra 2013 na FSŠ UKF v Nitre. Organizátormi konferencie boli Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave.

X

Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 17. októbra 2014 na FSŠ UKF v Nitre. Organizátormi konferencie boli Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave.

X

Ambíciou tejto učebnice je poskytnúť študentom informácie o evolúcii populárních žánrov v slovenských audiovizuálnych médiách. Zameriava sa na populárne žánre využívajúce humor – teda predovšetkým diela komediálneho charakteru a rôzne typy zábavných programov.

X

Tento rozsiahly životopis A. P. Čechova podáva život dramatika na základe enormného množstva dokumentov, ktoré autor knihy za roky bádania skúmal a najmä s použitím nedávno zverejnených súkromných a historických skutočností. Chronologickým, konzekventným, radením udalostí, doteraz častokrát neznámych, sa autor snaží až pedantne presne a dôkladne mapovať život dramatika a jeho okolia, rodiny, blízkych. Pre divadleníkov, teatrológov i literárnych vedcov je to pomôcka mimoriadneho významu pri pochopení súvislostí vzniku jednotlivých diel a tým aj Čechovovej umeleckej tvorby.

X

Debutové profilové CD Adriany Kučerovej s názvom Songs (Piesne) prináša výber z piesní Bélu Bartóka (Dedinské scény), Leoša Janáčka (Šesť národních písní, jež zpívala Gabel Eva), Bohuslava Martinů (Nové slovenské písně) a Eugena Suchoňa (výber z piesňovej tvorby) na slovenské texty v sprievode klaviristu Róberta Pechanca.

X

Teoretická práca venovaná problematike rodu, moci, sexuality, jazyka a identity je významným príspevkom k poznaniu toho, akým spôsobom sa v spoločnosti konštruuje rod a pohlavie.

X

Publikácia kladie v súvislosti s prácou žien a mužov rôznorodé otázky. Akú rolu v ľudskom živote hrá práca? Je len prostriedkom zabezpečenia obživy, je čisto inštrumentálnou činnosťou, ktorej výsledkom sú finančné prostriedky umožňujúce nákup tovarov a služieb pre život pracujúcich a ich blízkých? Kým sme, keď pracujeme?

X

Publikácia opisuje príbehy rôznych žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch.

X

Táto príručka bola vydaná ako výsledok spolupráce medzinárodneho tímu lektorov pracujúcich so skupinami znevýhodnených osôb – osoby so zdravotným postihnutím a duševným ochorením, osoby bez prístrešia, migraniti a všetci, ktorí potrebujú pomoc. Príručka bola vydaná v šiestich jazykoch (anglicky, poľsky, taliansky, španielsky, slovensky a fínsky).

X

Publikácia Divadlá na Slovensku v sezóne 2012/2013 ponúka komplexné a podrobné informácie o sezónnej aktivite divadiel, inscenáciách, umeleckých pracovníkoch, oceneniach, festivaloch a prehliadkach, hosťovania, zájazdoch a i.

X

Publikácia Divadelná tvár Ľudovíta Štúra prenáša národného hrdinu „z javiska“ dejín na „dosky, ktoré znamenajú svet“, a stavia ho do zorného uhla slovenských inscenátorov. V dvoch tematických okruhoch zrkadlíme Štúrov vztah k dráme a k ochotnickému divadlu a odhaľujeme jeho novú podobu na javiskách slovenských profesionálnych divadiel. Štúr ako rockový spevák, ako vodca revolúcie, ako utrápený starší muž, ako zamilovaný mladík, ako dirigent malej spevohry, ako rozhnevaný mladý muž. Slovenskí divadelníci zhmotnili svoje predstavy o Štúrovi do fascinujúcich obrazov a ponúkli ich divákom. Tento javiskový obraz priblížime v tejto publikácii pomocou inscenačných fotografií a textov o inscenáciách.

X

Skriptá sú určené študentom herectva a réžie, bábkoherectva, dramaturgie či choreografie a záujemcom z radov učiteľov dramatických , prípadne i tanečných oddelení základných umeleckých škôl. Nedotýkajú sa len javiskového pohybu, ale viacmenej všetkého, čo súvisí s problematikou jeho vzdelávania.

X

Monografia Milan Čorba je snahou o vytvorenie portrétu mimoriadnej osobnosti slovenskej scénografie. Obsahuje množstvo kostýmových návrhov Milana Čorbu, fotografií z divadelných inscenácií, televíznej a filmovej tvorby, sprevádzané jeho myšlienkami, ktoré odzneli v rozhovoroch, článkoch, knihách alebo sú uchované na návrhoch vo forme vlastnoručných poznámok k pripravovanej práci.

X

Teatrológ, filmológ, literárny vedec, publicista a prekladateľ Július Pašteka vytvoril 32 portrétov svojich spolupútnikov z prostredia literatúry a divadla. Zvolil si svojský pohľad. Nevyhýba sa kritike, ale nezabúda na zásluhy. Neidealizuje, ani nekádruje. Ponúka príbehy výnimočných ľudí, s ich tvorivými vzopätiami, ľudskými zlyhaniami aj svojskými záľubami, ktoré zároveň zobrazujú zložité pomery na našej kultúrnej scéne v 20. storočí.

X

Kniha o významnom hercovi Jurajovi Slezáčkovi začína v súčasnoti, prekračuje do jeho hereckých začiatkov, je tak sondou do súkromia, do mladosti, manželstva, do profesie herca aj profesora. Čitateľa obohatia detataily z jeho života, ale tiež fotografie, častokrát zo známých divadelných hier a filmov.

X

Táto 97. publikácia nakladateľstva divadelnej literatúry Pražská scéna vychádza jako 15. zväzok edície Režie, ktorá sa stala akousi galériou súčasnej českej divadelnej réžie. Súčasťou publikácie sú súpisy inscenácií Karla Brožka, výber z bibliografie a bohatá fotodokumentácia, vrátane farebnej prílohy na 32 stranách s fotografiami Libora Sváčka.

X

V profilových statiach tohoto výberu (Sládkovič, Hurban, Štefánik, Hviezdoslav, Vajanský, Rázus, Hronský, Rúfus, Tatarka a ďalší) autor uznáva hodnoty našich klasikov, vzdáva im náležitú úctu, ale vyhýba sa ich okiadzaniu a textom nechýba polemický náboj. Pri čítaní Matuškových textov sa presviedčame, že stále má čo povedať dnešku, ktorý ignorantsky prehliada hodnoty minulosti.

X

Kniha zahŕňa súbor teoretických štúdií, literárnych analýz, vysokoškolských prednášok a encyklopedicky koncipovaných hesiel českého estetika Dušana Prokopa. V textoch sú teoreticky i metodologicky analyzované a objasnené kľúčové pojmy estetiky, umenia a teórie kultúry – klasičnosť, klasické a klasika, umelecké dielo a artefakt alebo kópia a originál.

X

Režisér Ivo Kristián Kubák za Imerzivné divadlo považuje také divadlo, ktoré nerozlišuje medzi javiskom a hľadiskom, do ktorého je divák ponorený, je ním vnútorne obklopený a je jeho súčasťou. Autor taktiež všeobklopujúce divadlo predstavuje vo Vile Štvanice so svojím súborom Tygr v tísni. Ich projekt GOLEM Cube sa stal i súčasťou českej expozície Pražského quadriennale 2015.

X

Táto kniha je zameraná na hudobnú kariéru významného skladateľa Ignaza Moschelesa (1794 – 1870), ktorý sa stal jedným z najvýznamnejších hudobníkov svojej doby, dosiahol uznanie a celosvetový obdiv ako virtuózny klavírista, dirigent, skladateľ, bol vyhľadávaným učiteľom a priekopníkom v historickej výkonnosti starej hudby.

X

Kniha sa zaoberá aspektami hudobného prejavu romantizmu.

X

Kniha je pokračovaním druhej časti, autor sa zameriava na techniku a estetiku modernej hudby.

X

Obsiahla monografia je venovaná jednej z najväčších osobností českej hudby, dirigentovi Václavovi Talichovi (1883 – 1961). Hlavný text dopĺňa prehľad orchestrálnych, symfonických a vokálne-intrumentálnych skladieb a scénických Talichom dirigovaných diel, súpis Talichových gramofónových nahrávok, anglické resumé a menný register.

X

Kniha sa zaoberá metodickým konceptom hry na husle a jej výuky. Koncept je postavený na priorite pestovania sluchu, užíva prenos hráčskych pocitov a a skúseností priamym fyzickým pôsobením na žiaka, prínáša základné zákony kineziológie, hľadá uvoľnené a hudobne adekvátne vyjadrovacie prostriedky a stavia nástrojovú technológiu na báze hudobného obrazu.

X

Publikácia predstavuje pokus o prienik do sveta tvorivej práce so zvukom, ako nositeľom hudobnej informácie, nielen v podobe súhrnu pragmatických poučiek, ako tvoriť zvuk, ale ako teoretickú reflexiu javov, dejov a postupov, s ktorými sa tvorcovia zvuku a ich poslucháči denne stretávajú.

X

„Bella Italia“ Intrakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí je výstupom vedeckého grantu orientovaného na skúmanie vzťahov taliansnkej kultury na našom území v priebehu 19. storočia.

X

Kniha v niekoľkých tematických kapitolách pojednáva o vývoji českej hudobnej estetiky, vedy a kritiky v období od konca druhej svetovej vojny do konca šestdesiatych rokov a nadväzuje na autorov predchádzajúci výskum vývoja od polovice 19. storočia po druhú svetovú vojnu.

X

Kniha je pútavým sprievodcom pre laikov, aj pre tých, ktorí sa hudbou zaujímajú profesionálne. Autor kombinuje vlastné skúsenosti z rozličných prostredí so všeobecne známými faktami a nachádza neobvyklé, často prekvapivé uhly pohľadu. Do knižky prispelo svojmi názormi a pocitmi niekoľko osobností českého showbiznisu i vážnej hudby.

X

Encyklopédia zachytáva dejiny jazzu od samého začiatku po myriádu jazzových štýlov, ktoré sa objavujú dodnes. Zmieňuje významné osobnosti a udalosti, ktoré utvárali jazzové dejiny a obsahuje stovky pozoruhodných fotografií.

X

Zbierka esejí pod názvom Operné sondy z pera operného režiséra Martina Bendika je originálnym pohľadom do sveta slovenskej opery. Autor kriticky približuje čitatelovi problémy opery na Slovensku v historiskom kontexte. Historiografické kapitoly striedajú kapitoly analytické a tie zas state beletristické. Venuje s areflexii historiografie, viacnásobným „začiatkom“ operného divadelníctva v Prešporku/Bratislave, skutočným začiatkom tvorby v opere SND v tridsiatych rokoch, neutíchajúcim polemikám ohľadom postáv Básnika a Dvojníka v Krútňave, opernodramaturgickému zjavu zvaný Juraj Beneš a vnímaniu divadelného predstavenia ako komplexného hudobnodivadelného vnemu. Kapitoly spája ústredná problematika mýtizácie opernej histórie a jej (ne)dešifrovateľnosť v rámci reflexie.

X

Teória liturgickej hudby sa usiluje vysvetliť posvätnú hudbu ako súčasť liturgie, prejav, nástroj či výraz liturgie. Vymedzuje antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby, všíma si analógie medzi náboženstvom a hudbou a z pohľadu kognitívnych vied sa usiluje vystvetliť pôsobenie hudby v rámci liturgických obradov.

X

Čitateľovi sa po prvý raz dostáva do rúk „Faust v prvotnej podobe“, vytvorený 25-ročným Goethem, spolu s vrcholnými scénami nemeckého i svetového klasického diela, scénami, ktoré písal tento génius už ako zrelý básnik a dramatik.

X

Veselé panie z Windsoru sú jedinou Shakespearovu komédiou, ktorá sa odohráva v Anglicku. Navyše vo vtedy súčasnom a meštianskom prostredí, v ktorom sa dobre orientovalo jeho publikum. Možno aj preto je to jeho najpopulárnejšia komédia – všetko, čo sa v nej stane, sa môže stať aj u nás a dnes.

X

Autori knihy sa snažia vymedziť hranice tonality/atonality a osvetliť vzťah týchto na prvý pohľad protikladných pojmov. Skúmajú tonalitu a atonalitu zo všeobecného, historického, estetického a hudobnoteoretického hľadiska.

X

Kniha obsahuje české vianočné koledy, známe i menej známe, s pôvabnými ilustráciami Marie Fischeovej-Kvěchovej s jednoduchým notovým zápisom.

X

Publikácia je zložená do dvoch náväzných statí: prvá sa zaoberá jednotlivými filmami z uhľa sociológie a spracováva časovú plochu rokov 1898-1960, druhá rokov 1960-2006 aplikuje hľadisko tvorby a dramaturgie.

X

Najväčšia divadelná hra svetového písomníctva je sondou do ľudskej duše, v ktorej rozum a cit, pravda a zdanie bojujú o život každého z nás.

X

Kniha zachytáva nielen pražských, ale i brněnských, ostravských, zlínských a mnoho ďalších filmárov vrátane televíznych, a to od zakladateľskej generácie až po súčasných tvorcov všetkých vekových kategórií umeleckého, publicistického a vedeckého dokumentu.

X

Kulturologická štúdia predstavuje masku a fenomén maskovania ako dynamický prostriedok ľudskej hry s identitou a ukazuje, nakoľko môže byť maska a kultúrne rozmanitý vzťah medzi maskou a tvárou vhodným prostriedkom k štúdiu poňatia identity, konceptu individuality a prežitku „ja“ určitej kultúry.

X

Tragický príbeh dánského princa Hamleta, vrcholné dielo svetových dramatikov z pera najslávnejšieho alžbetínskeho autora, vychádza prvý krát v preklade anglicistu a znalca Shakespearovho diela Břetislava Hodka.

X

Autor v knihe uvažuje nad osobnosťami a tvorbou výrazných postáv slovenskej i zahraničnej kinematografie v dobových kontextoch.

X

Terapia kultúrou je výsostne subjektívnym výberom základných kultúrnych znalostí, či už pôvodom zo Slovenska alebo zo sveta. Magda Vášáryová vybrala sedmoro kníh, básní, diel vážnej hudby, grafík, fotografií, architektonických diel, ktoré považuje pre kultúrneho obyvateľa najšej krajiny za kľúčové.

X

Publikácia s bohatou obrazovou dokumentáciou mapuje vznik a vývin Múzea Divadelného ústavu od roku 2006 po súčasnosť.

X

Aristofanes vo svojej hre Lysistrata zobrazil neschopnosť politikov dohodnúť sa na mieri a udržiavať ho mimoriadne originálnym spôsobom.