Štatút knižnice

Štatút knižnice


Vysoká škola múzických umení v Bratislave


ŠTATÚT


Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska Vysokej školy múzických umení v Bratislave


Článok 1
Základné ustanovenia

 1. Názov knižnice: Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
 2. Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Vysokej školy múzických umení v Bratislave je súčasťou Vysokej školy múzických umení v Bratislave. V rámci svojho zamerania je vedecko-informačným, bibliografickým a poradenským pracoviskom Vysokej školy múzických umení v Bratislave.
 3. Sídlo: Zochova ul. č.1, 813 01 Bratislava.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

 1. Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „knižnica“) je v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov akademickou knižnicou, ktorá plní funkciu špecializovanej knižnice zameranej najmä na hudobné, tanečné, divadelné, filmové umenie a príbuzné odbory.
 2. Podľa Čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a napomáha tak uspokojovaniu kultúrnych, informačných a vzdelávacích potrieb svojich používateľov.
 3. Knižnica svojimi knižničnými službami participuje na pedagogickom procese Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len „VŠMU“), vedecko-výskumnom a umelecko-výskumnom programe VŠMU a v rámci svojich možností poskytuje knižničné služby aj mimoškolským záujemcom.
 4. Činnosť knižnice riadi a za jej činnosť zodpovedá rektorovi riaditeľ knižnice.
 5. Vzťahy knižnice s ostatnými súčasťami VŠMU upravuje Organizačný poriadok VŠMU a Organizačný poriadok Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU. Práva a povinnosti používateľov služieb knižnice upravuje Knižničný a výpožičný poriadok Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU, ktorý na návrh riaditeľa knižnice vydá rektor VŠMU.

Článok 3
Právne postavenie a poslanie knižnice

 1. Knižnica nemá právnu subjektivitu. V právnych vzťahoch zastupuje knižnicu jej zriaďovateľ, ktorým je VŠMU.
 2. Poslaním knižnice je:
  • sprostredkovať slobodný prístup k informáciám najmä pedagogickým, vedecko-výskumným, umelecko-výskumným pracovníkom, ostatným zamestnancom a študentom VŠMU, a v rámci svojich možností aj inštitúciám a občanom v Slovenskej republike;
  • podporovať výskumno-vzdelávací proces na VŠMU.
 3. Pri plnení svojho poslania knižnica spolupracuje s domácimi a zahraničnými knižnicami, vysokými školami a odbornými inštitúciami a ustanovizňami v oblasti kultúry, verejného, umeleckého a kultúrneho života.

Článok 4
Činnosť knižnice

 1. Knižnica je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a vzdelávacím pracoviskom VŠMU. Plní najmä tieto činnosti:
  1. získava, spracováva, sprístupňuje, uchováva a ochraňuje špecializovaný knižničný fond podľa profilácie fakúlt VŠMU,
  2. poskytuje knižnično-informačné služby registrovaným používateľom, a to najmä vysokoškolským učiteľom, výskumným pracovníkom, doktorandom, študentom VŠMU a verejnosti v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom
  3. zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,
  4. je pracoviskom evidencie publikačnej činnosti a umeleckej činnosti VŠMU,
  5. uchováva a bibliograficky registruje záverečné kvalifikačné práce,
  6. spravuje a sprístupňuje knižnično-informačné databázy, vrátane externých informačných databáz,
  7. plní funkciu akademickej knižnice špecializovanej pre oblasť umelecko-vedných disciplín a umeleckej praxe.

Článok 5
Knižnično-informačné služby

 1. Knižnica poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby podľa §16 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach.
 2. V súlade s ustanovením § 16 ods. 10 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica v Knižničnom a výpožičnom poriadku Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU.

Článok 6
Organizačná štruktúra knižnice

 1. Podrobnosti o organizačnej štruktúre knižnice upravuje Organizačný poriadok Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU.

Článok 7
Hospodárenie knižnice

 1. Základným zdrojom financovania knižnice je ročný rozpočet, ktorý je súčasťou rozpočtu VŠMU.
 2. Knižničný fond a majetok, ktorý využíva knižnica pri svojej činnosti, je majetkom VŠMU. Pracovníci knižnice organizujú a spravujú zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom VŠMU.

Článok 8
Poplatky za služby

 1. Spôsob, rozsah a úhradu knižnično-informačných služieb upravuje knižnica vo svojom vnútornom predpise - Knižničnom a výpožičnom poriadku Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU.

Článok 9
Zamestnanci a pracovnoprávne vzťahy

 1. Zamestnanci knižnice sú v pracovnom pomere s VŠMU.
 2. Pracovnoprávne vzťahy, práva, zodpovednosť a rozsah ich povinnosti vyplývajú zo všeobecne záväzných platných právnych predpisov, pracovno-právnych predpisov a ostatných vnútorných predpisov VŠMU v zmysle Štatútu VŠMU, Organizačného poriadku VŠMU a Organizačného poriadku Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU.

Článok 10
Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút knižnice bol schválený rektorom VŠMU dňa 16. mája 2016.
 2. Akékoľvek zmeny a doplnky Štatútu Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU budú vykonané písomnými dodatkami podpísanými štatutárnym orgánom.
 3. Štatút Ústrednej knižnice a študijno-informačného strediska VŠMU nadobúda účinnosť a platnosť dňom schválenia.

V Bratislave dňa 16. mája 2016

doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU