Untitled Document

Knižničný a výpožičný poriadokVýpožičný poriadok

Stiahnite si PDF


VÝPOŽIČNÝ PORIADOK (skrátená verzia)

E-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk
Tel.: 02/59 30 35 18

POUŽÍVATEĽ SLUŽIEB

 1. Používateľ je povinný chrániť majetok knižnice, dodržiavať bezpečnostné predpisy, zachovávať čistotu a ticho vo všetkých priestoroch knižnice.
 2. Fyzická osoba nad 15 rokov alebo právnická osoba sa stáva aktívnym používateľom ÚK a ŠIS VŠMU po registrácii a vydaní preukazu používateľa v požičovni knižnice, prípadne po aktivácii ISIC preukazu študenta v KIS DW, ITIC preukazu vysokoškolských učiteľov. Platnosť registrácie si obnovuje každý akademický rok. Registrácia je platná od dátumu registrácie, resp. prolongácie do konca akademického roku.
 3. Používateľ podpisom vyplnenej prihlášky a získaním preukazu používateľa sa zaväzuje plniť ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU, ďalších vnútorných predpisov VŠMU a pokynov zamestnancov knižnice.
 4. V knižnici nie je povolené konzumovať stravu a nápoje.
 5. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať platný autorský zákon a licenčné dohody elektronicko-informačných databáz.
 6. Používateľ má voľný prístup do on-line katalógu ÚK a ŠIS VŠMU, študovní a mediatéky. Má právo využívať multifunkčné zariadenia, prístupné počítače na rešeršovanie v interných a externých databázach sprístupňovaných knižnicou alebo v iných verejne prístupných informačných zdrojoch. Vstup s vlastným prenosným počítačom typu notebook a tablet je povolený.
 7. Používateľovi, ktorý je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných prostriedkov a budí verejné pohoršenie svojím zovňajškom, správaním, nedostatočnou hygienou, môže zamestnanec knižnice odmietnuť vstup do priestorov ÚK a ŠIS VŠMU.
 8. 8. Študenti VŠMU, ktorí sa rozhodli nepokračovať v štúdiu na VŠMU alebo štúdium prerušili, sú povinní vyrovnať si všetky záväzky voči ÚK a ŠIS VŠMU.
 9. Vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci a ostatní zamestnanci VŠMU sú povinní po ukončení pracovného pomeru na VŠMU na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, pri odchode na dlhodobú zahraničnú stáž, materskú dovolenku atď. vyrovnať si všetky záväzky voči ÚK a ŠIS VŠMU. Nevyrovnané záväzky voči knižnici môže VŠMU vymáhať súdnou cestou.
 10. Ak používateľ nedodržiava ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva využívať služby knižnice. Knižnica môže dočasne pozastaviť členstvo až na dobu akademického roka, príp. ukončiť využívanie služieb knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.
 11. Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky, podnety a návrhy a sťažnosti k práci ÚK a ŠIS VŠMU.

KATEGORIZÁCIA POUŽÍVATEĽOV

 1. ÚK a ŠIS VŠMU v súlade so svojím poslaním poskytuje knižnično-informačné služby týmto kategóriám používateľov:
  kategória A - pedagogickí a výskumní pracovníci VŠMU, študenti študijných programov tretieho stupňa (doktorandi), nepedagogickí zamestnanci VŠMU,
  kategória B - študenti VŠMU okrem študentov študijných programov tretieho stupňa,
  kategória C - odborná verejnosť a právnické osoby umeleckého zamerania, pracovníci VŠMU na dohodu o pracovnej činnosti, na dohodu o vykonaní práce apod.
 2. Nárok na zaradenie používateľa do príslušnej kategórie musí používateľ dokladovať niektorým z dokumentov v zmysle čl. 6.
 3. O zmenu kategórie A alebo kategórie B na kategóriu C musí požiadať používateľ bezodkladne v prípade ukončenia pracovného pomeru na VŠMU alebo prerušenia štúdia na VŠMU.
 4. Formu a rozsah služieb používateľov kategórie C určuje knižnica v súlade s jej možnosťami a primárnym poslaním zabezpečiť knižnično-informačné služby používateľom kategórií A, B.
 5. Zaradenie do príslušnej kategórie je vyznačené v preukaze používateľa.

PREUKAZ POUŽÍVATEĽA

 1. Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať knižničný fond a knižnično-informačné služby knižnice.
 2. Pre študentov VŠMU plní funkciu preukazu používateľa aj identifikačná karta študenta (ISIC).
 3. Ostatným používateľom sa preukaz používateľa vydá po predložení platného občianskeho preukazu, u cudzincov cestovného pasu alebo povolenia na pobyt, aktuálního zoznamu zamestnancov VŠMU a na základe vyplnenej prihlášky čitateľa s vlastnoručným podpisom.
 4. Preukaz sa používateľom vystavuje pri prvej návšteve ÚK a ŠIS VŠMU na obdobie jedného akademického roku s možnosťou obnovenia po uplynutí tejto lehoty. U cudzincov sa preukaz používateľa vystavuje maximálne na dobu povolenia pobytu.
 5. Používateľ je povinný poskytnúť ÚK a ŠIS VŠMU potrebné osobné údaje, svojím podpisom vyjadruje súhlas s ich použitím. ÚK a ŠIS VŠMU zabezpečí ich ochranu v súlade s platnou legislativou.
 6. Preukaz používateľa je neprenosný. Zamestnanci knižnice majú právo kedykoľvek overiť totožnosť používateľa.
 7. Za zneužitie preukazu zodpovedá jeho majiteľ a to aj vtedy, ak ho stratil a stratu ihneď neoznámil. Stratu, zneužitie alebo poškodenie preukazu používateľa je jeho majiteľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Za vydanie duplikátu zaplatí používateľ poplatok v zmysle platného cenníka. Používateľ je povinný oznámiť i stratu ISIC preukazu študenta, ak plní funkciu preukazu používateľa. Opätovné využívanie služieb knižnice je možné až po získaní nového preukazu a po aktualizácii údajov v knižnično-informačnom systéme.
 8. Zmenu mena, bydliska, e-mailovej adresy alebo telefónu je používateľ povinný oznámiť ÚK a ŠIS VŠMU bezodkladne. Ak tak neurobí, je povinný nahradiť ÚK a ŠIS VŠMU všetky náklady, ktoré vznikli zisťovaním zmenených údajov.
 9. Knižnica vyradí používateľa z evidencie používateľov, ak platnosť jeho preukazu nebola obnovená po dobu 5 rokov a pokiaľ používateľ nemá vypožičaný žiadny dokument.
 10. Študentom VŠMU končí platnosť preukazu ukončením resp. prerušením štúdia a zamestnancom VŠMU ukončením pracovného pomeru alebo dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce na VŠMU. V prípade záujmu môžu svoje členstvo obnoviť opätovnou registráciou a zaradením do príslušnej kategórie.

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

ZÁSADY POŽIČIAVANIA

 1. Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU v Bratislave (ďalej len „ÚK a ŠIS VŠMU“) sprístupňuje a požičiava zo svojich fondov knižničné dokumenty (ďalej len „dokumenty“) v tlačenej a elektronickej forme.
 2. O rozsahu a spôsobe sprístupňovania a požičiavania dokumentov rozhoduje ÚK a ŠIS VŠMU v súlade so svojim poslaním a charakterom, ako aj požiadavkami na ochranu knižničných fondov. Prednostne požičiava pedagogickým a vedecko-výskumným zamestnancom a študentom VŠMU. Iným záujemcom vtedy, ak to nie je na úkor vzdelávacej a výskumnej činnosti fakúlt VŠMU.
 3. ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje výpožičné služby len registrovaným používateľom po predložení platného preukazu používateľa alebo ISIC preukazu a po podpísaní potvrdenia o výpožičke.
 4. Požičiavanie niektorých dokumentov sa obmedzuje len na prezenčné výpožičky, t. j. len v priestoroch knižnice, najmä pokiaľ ide o:
  a) dokumenty potrebné na každodennú prevádzku knižnice (literatúra zaradená do študovne, neviazané čísla periodík umiestnených v študovni);
  b) záverečné práce, vedecko-kvalifikačné práce, dokumenty tvoriace archívny fond publikačnej a umeleckej činnosti zamestnancov VŠMU.
 5. ÚK a ŠIS VŠMU pripraví a požičiava používateľovi žiadaný dokument v čase, ktorý je primeraný jej prevádzkovým možnostiam.
 6. Prevzatie dokumentu používateľ potvrdzuje vlastnoručným podpisom na potvrdenke o výpožičke. Svojím podpisom sa používateľ zaväzuje, že v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu.
 7. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal pri výpožičke. Používateľ do vypožičaných dokumentov nesmie vykonávať žiadne záznamy a nesmie dokumenty poškodzovať žiadnymi inými zásahmi. Pri výpožičke je povinný dokument prezrieť a zistené závady ihneď ohlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť, s výnimkou tzv. „skrytých závad“, za všetky neskôr zistené závady a je povinný uhradiť náklady na opravu alebo zakúpiť po dohode s pracovníkom knižnice nový dokument.
 8. Ak ÚK a ŠIS VŠMU nemôže zabezpečiť opravu poškodených dokumentov, pri ich vypožičiavaní je povinná urobiť záznam o stave dokumentu k príslušnej signatúre v databáze výpožičiek.
 9. Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať iným osobám.
 10. Pri vrátení dokumentu používateľ dostane naspäť potvrdenku o výpožičke, resp. potvrdenku o vrátení dokumentu.

VÝPOŽIČNÉ PRAVIDLÁ

 1. Informácie o všetkých dokumentoch a ich umiestnení vo fonde sú dostupné cez súborný on-line katalóg knižnice.
 2. ÚK a ŠIS VŠMU poskytuje nasledujúce druhy výpožičných služieb:
  a. absenčná výpožička – výpožička na 30 kalendárnych dní,
  b. krátkodobá absenčná výpožička – výpožička na dobu 7 kalendárnych dní, vzťahuje sa najmä na viazané periodiká,
  c. prezenčná výpožička+ – výpožička v priestoroch mediatéky ÚK a ŠIS VŠMU, absenčne je možné dokument vypožičať spravidla po dobu 24 hodín (noc/víkend/sviatok); dokument musí byť vrátený do stanovenej hodiny nasledujúceho pracovného dňa,
  d. prezenčná výpožička – výpožička v priestoroch študovne,
  e. stála výpožička – dokument sa požičiava na určitú dobu podľa dohody s pracovníkom knižnice resp. s riaditeľom knižnice, spravidla na dobu 1 - 3 rokov (ide najmä o literatúru zakúpenú z grantov, dary).
 3. ÚK a ŠIS VŠMU obmedzuje požičiavanie nasledovných dokumentov len na prezenčné štúdium v priestoroch knižnice
  • dokumenty potrebné na každodennú prevádzku (príručný fond študovní: encyklopédie, slovníky apod.),
  • všetky druhy kvalifikačných prác (bakalárske, diplomové, dizertačné apod.), špeciálne dokumenty (EPCA, EUCA),
  • zvlášť cenné dokumenty,
  • dokumenty len v jednom exemplári,
  • staré a vzácne tlače,
  • dokumenty zapožičané zo slovenských a zahraničných knižníc, ktoré si stanovili prezenčné zapožičiavanie ako podmienku.
 4. ÚK a ŠIS VŠMU umožňuje zrealizovať prezenčnú výpožičku+. Ide o výpožičku z prezenčného fondu študovne na dobu 24 hodín (noc/víkend/sviatok). Používateľ si môže 1 hodinu pred koncom prevádzkovej doby vypožičať maximálne 3 knižničné jednotky, ktoré je povinný vrátiť do nasledujúceho pracovného dňa. Oneskorené vrátenie je penalizované sankčným poplatkom v zmysle platného Cenníka služieb a poplatkov ÚK a ŠIS VŠMU (ďalej len „Cenník“).
 5. V prípade, že notové materiály (hudobné dokumenty) nie sú predmetom prezenčnej výpožičky (napr. vzácne notové materiály), platí pre nich absenčná výpožička s možnosťou výpožičnej lehoty na dobu dohodnutú s povereným pracovníkom knižnice. Používateľ je povinný v dohodnutý termín vrátiť hudobný dokument. Notové materiály nie je možné zapožičať používateľovi kategórie C.
 6. Maximálny počet požičaných dokumentov je 10 pre kategóriu A, 5 dokumentov pre kategóriu B, C. Používateľ je povinný pri vypožičiavaní dokumentu podpísať doklad o vypožičanom dokumente, ktorý knižnica eviduje. Pri vrátení dokumentu dostane každý používateľ potvrdenie o vrátení.
 7. Vypožičané dokumenty si môže používateľ sám rezervovať elektronicky s vyznačením aktuálnej doby trvania rezervácie. Rezervácia dokumentov je umožnená používateľovi kategórie A, B, C. Rezervácia sa nevzťahuje na stále výpožičky. Používateľ si môže rezervovať maximálne 5 knižničných jednotiek, pričom z toho istého titulu si môže rezervovať len 1 exemplár. Knižnica elektronicky (e-mailom) upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného dokumentu a rezervuje požadovaný dokument na dobu 5 kalendárnych dní od dátumu zaslania avíza (sms, e-mail). Rezervovaný dokument si používateľ môže vyzdvihnúť na mieste určenom knižnicou. V prípade, ak si používateľ do tohoto termínu neprevezme rezervovaný dokument, automaticky mu zaniká nárok na tento dokument.
 8. ÚK a ŠIS VŠMU požičiava žiadané dokumenty používateľom v čase primeranom prevádzkovým podmienkam knižnice, najneskôr jeden pracovný deň po zadaní objednávky.
 9. Výpožičná lehota je spravidla 30 kalendárnych dní. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie používateľa pred jej uplynutím predĺžiť a to najviac dvakrát po štyroch týždňoch. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť, pokiaľ nie sú dané dokumenty rezervované iným používateľom. Skrátenú výpožičnú lehotu nie je možné predlžovať. Predĺženie výpožičnej lehoty je nutné vykonať (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom používateľského konta) najskôr 5 kalendárnych dní pred jej uplynutím.
 10. ÚK a ŠIS VŠMU má v odôvodnených prípadoch právo stanoviť na vybrané dokumenty aj kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať vrátenie dokumentu, pred uplynutím výpožičnej doby bez udania dôvodu.
 11. Ak nie je prekročená výpožičná lehota alebo limity predĺženia, používateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty osobne, telefonicky alebo elektronicky.
 12. Ak používateľ kategórie A, B požaduje dokument, ktorý nie je vo fonde knižnice a ani v iných knižniciach v Bratislave, môže ÚK a ŠIS VŠMU na jeho žiadosť získať dokument prostredníctvom MVS a MMVS alebo poskytnúť informácie, kde sa požadovaný dokument nachádza.
 13. Knižniciam alebo inštitúciám sa požičiavajú dokumenty z knižničného fondu knižnice podľa všeobecne platných právnych predpisov o medziknižničnej výpožičnej službe a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe (§ 17 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach).
 14. Pri dokumentoch sprístupnených medziknižničnou výpožičnou službou z fondov iných knižníc je používateľ povinný dodržať výpožičnú lehotu stanovenú príslušnou knižnicou.
 15. Výnimky z Výpožičného poriadku ÚK a ŠIS VŠMU v odôvodnených prípadoch povoľuje riaditeľ ÚK a ŠIS VŠMU alebo ním poverený pracovník knižnice.

UKONČENIE ŠTÚDIA, PRERUŠENIE ŠTÚDIA, UKONČENIE PRACOVNÉHO POMERU

 1. Študentom, ktorí ukončili resp. prerušili štúdium na VŠMU, ÚK a ŠIS VŠMU potvrdí vysporiadanie záväzkov voči knižnici podľa potrieb študijných oddelení jednotlivých fakúlt VŠMU.
 2. Zamestnancom VŠMU, ktorí ukončili pracovný pomer alebo nastúpili na dlhodobú zahraničnú stáž resp. materskú dovolenku, ÚK a ŠIS VŠMU potvrdí vysporiadanie záväzkov voči knižnici podľa potrieb personálneho oddelenia VŠMU.

VYMÁHANIE NEVRÁTENÝCH DOKUMENTOV

 1. Používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote.
 2. Po prekročení výpožičnej lehoty pri absenčnej výpožičke ÚK A ŠIS VŠMU vystaví používateľovi upomienku nasledovne:
  1. po 5 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 1. upomienka,
  2. po 30 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 2. upomienka,
  3. po 45 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 3. upomienka,
  4. po 60 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – riaditeľská upomienka, pokus o zmier.
 3. Po prekročení výpožičnej lehoty pri krátkodobej absenčnej výpožičke ÚK A ŠIS VŠMU vystaví používateľovi upomienku nasledovne:
  1. po 2 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 1. upomienka,
  2. po 7 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 2. upomienka,
  3. po 14 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia – 3. upomienka,
  4. po 21 kalendárnych dňoch od uplynutia termínu vrátenia - riaditeľská upomienka, pokus o zmier.
 4. Vypožičané a nevrátené dokumenty VŠMU vymáha prostredníctvom škodovej komisie alebo súdnou cestou. Poplatky za vymáhanie záväzkov voči ÚK a ŠIS VŠMU hradí v plnej výške používateľ.
 5. ÚK a ŠIS VŠMU nemusí posielať oznámenie o 1. až 3. upomienke. Riaditeľská upomienka (pokus o zmier) sa posiela poštou doporučene.
 6. Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za nedodržanie výpožičnej lehoty (ďalej len „poplatok“) bez ohľadu na skutočnosť, či bol alebo nebol upomínaný.
 7. Od 2. upomienky sa používateľovi pozastaví aj poskytovanie všetkých knižničných a informačných služieb.