Zoznam kandidátov na voľby do ŠRVŠ

PDF


Vyhlásenie volieb VŠMU SRVS

PDF


Akademický senát VŠMU


Predsedníčka AS:
Mgr. Mária Vargová

Podpredsedovia AS:
doc. František Pergler, ArtD.
Ing. Pavol Pilař

Za komoru učiteľov:

doc. František Pergler, ArtD.
prof. Boris Lenko, ArtD.
doc. Hana Bandová, ArtD.,
doc. Vladimír Malík, ArtD.
doc. Leo Štefankovič, ArtD.
Mgr. art. Michal Vajdička

prof. Peter Pavlac
MgA. Marica Mikulová
Mgr. Zuzana Mojžišová, PhD.


Za komoru umelecko-výskumných pracovníkov,
odborných pracovníkov a katedru jazykov:

Mgr. Ján Roháč
Mgr. Mária Vargová
Mgr. Vladimír Slaninka

Za komoru študentov:

Bálint Lovász
Mgr. Matúš Ivan
Kristína Schnirzová
Mgr. art. Ondrej Synak
Ing. Pavol Pilař

Michal VidanPOZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS VŠMU

Vážení páni, vážené dámy, týmto si vás dovoľujem pozvať na mimoriadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré sa uskutoční

24. novembra 2016 o 9.00, na Ventúrskej 3, v zasadačke rektorky.

Mimoriadne zasadnutie AS VŠMU sa uskutoční na podnet pána Perglera s cieľom
Pripomienkovať materiál Ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre oblasť vysokého školstva.

PROGRAM:

 1. Pripomienkovanie doleuvedeného materiálu MŠVVaŠ SR
 2. Rôzne

Materiál na stiahnutie:
http://www.minedu.sk/ciele-narodneho-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-pre-oblast-vysokeho-skolstva/

V Bratislave, 21. 11. 2016
Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU 


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS VŠMU

Vážení páni, vážené dámy, týmto si vás dovoľujem pozvať na verejné zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy múzických umení v Bratislave, ktoré sa uskutoční

26.októbra9 2016 o .00, na Ventúrskej 3,  v zasadačke rektorky.

HOSTIA:
doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka VŠMU
prof. Irina Čierniková ArtD.
doc. Juraj Letenay
prof. Ondrej Šulaj

PROGRAM:

 1. Informácie zo zasadnutia SR VŠMU; zo zasadnutia vedenia VŠMU; výberových konaniach od júna 2016, externej korešpondencii AS VŠMU
 2. Prerokovanie a schvaľovanie upraveného Študijného poriadku HTF VŠMU
 3. Prerokovanie a schvaľovanie upraveného Študijného poriadku DF VŠMU
 4. Prerokovanie a schvaľovanie upraveného Študijného poriadku FTF VŠMU
 5. Informácia o aktualizácii prílohy č.2 Pracovného poriadku
 6. Návrh na rozšírenie pracovného miesta  „evidencia majetku“
 7. Rôzne

PRÍLOHY:

 • Návrh úprav v Študijnom poriadku HTF VŠMU
 • Návrh úprav v Študijnom poriadku DF VŠMU
 • Návrh úprav v Študijnom poriadku DF VŠMU s vyznačenými zmenami
 • Návrh zmeny v štruktúre pracovných miest na rektoráte VŠMU
 • Aktualizácie prílohy č.2 Pracovného poriadku VŠMU
 • Návrh úprav v Študijnom poriadku FTF VŠMU doplním 21.10.2016.

V Bratislave, 14. 10. 2016
Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU POZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS VŠMU

17. marca 2016 o 9.00, Ventúrska 3, zasadačka rektorky

HOSTIA:
doc. Mária Heinzová, ArtD., rektorka VŠMU
ing. Helena Kadásiová, kvestorka VŠMU
Mgr. art. Martin Čuvaj, ArtD., prorektor VŠMU
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD., dekanka HTF
Prof. Ondrej Šulaj, dekan FTF
Doc. Juraj Letenay, dekan DF

PROGRAM :
 1. Návrh rozpočtu pre VŠMU na rok 2016 – predkladá rektorka VŠMU
 2. Diskusia k rozpočtu
  Prestávka 10 min.
 3. Hlasovanie o rozpočte
 4. Úprava Študijného poriadku VŠMU, predkladá prorektor VŠMU
 5. Návrh na zmenu označenia funkcií prorektorov – predkladá rektorka VŠMU
 6. Návrh Zásad volieb do AS VŠMU – predkladá predsedníčka AS VŠMU

PRÍLOHY :

 • Návrh rozpočtu
 • Metodika rozdelenia rozpočtu
 • Návrh na zmenu označenia funkcií prorektorov
 • Návrh úprav v Študijnom poriadku VŠMU
 • Návrh Zásad volieb do AS VŠMU
 • Štruktúra pracovných miest - aktualizácia
V Bratislave, 7. 3. 2016
Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS VŠMU

11. februára 2016 na Ventúrskej 3, zasadačka rektorky

HOSTIA:
doc. Mária Heinzová ArtD., rektorka VŠMU
doc. Svetlana Waradzinová, prorektorka pre zahraničie a styk s verejnosťou
mgr. Mária Púčiková, personálne oddelenie

PROGRAM :
 1. Návrh na schválenie nového znenia Zásad volieb do AS VŠMU – predkladá predsedníčka AS VŠMU
 2. Návrh na organizačné zmeny na rektoráte VŠMU – predkladá rektorka VŠMU
 3. Návrh na schválenie nového člena Správnej rady – predkladá rektorka VŠMU
 4. Prerokovanie podnetu na preskúmanie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS za komoru odb.pracovníkov – podnet predložila mgr. Mária Púčiková
 5. Príprava výročnej správy AS VŠMU
 6. Správa finančnej komisie AS o postupe rokovaní k rozpočtu na rok 2016
 7. Prezentácia novej vizuálnej identity VŠMU – prezentuje doc. Waradzinová
 8. Rôzne

V Bratislave, 29. 1. 2016
Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMU


POZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS VŠMU

21.10.2015 o 8.30 hod. na Zochovej ul.č.1, miestnosť číslo 111

HOSTIA:
Doc. Mária Heinzová ArtD., rektorka VŠMU
Ján Fajkoš, prevádzkovateľ Klubu VŠMU BASA

PROGRAM :
1. Návrh organizačných zmien
2. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu VŠMU
3. Návrh na schválenie nového Organizačného poriadku VŠMU
4. Návrh na schválenie nových členov VUR VŠMU
5. Prehľad končiacich sa nájomných zmlúv a návrhy na ich predĺženie
6. Rôzne

V Bratislave, 12.10.2015
Mgr. Mária Vargová
Predsedníčka AS VŠMUPOZVÁNKA NA ZASADNUTIE AS VŠMU

30. septembra o 9.00 na Ventúrskej 3, zasadačka rektorky

HOSTIA:
Doc. Mária Heinzová ArtD., rektorka VŠMU

PROGRAM:

Otvorenie, výsledky korešpondencie s ministrom školstva
Návrh rektorky na vymenovanie dvoch nových členov Správnej rady VŠMU
Návrh rektorky na vymenovanie nových prorektorov VŠMU
Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS VŠMU ( prípade schválenia nových prorektorov)
Rôzne

Mgr. Mária Vargová, predsedníčka AS VŠMU
V Bratislave, 20.septembra 2015

pozvanka (pdf)