logo_handicap PROFILOVKA

Mgr. Ján Roháč
e - mail: rohac@vsmu.sk

Konzultácie:

Utorok 13.00 - 15.00
Štvrtok 13.00 - 15.00

(Mimo konzultačných hodín, prosím dohodnúť telefonicky.)

tel: 02 /59 303 522 (kl. 522)
Kancelária umeleckej produkcie
č. d. D 106 (vedľa KS Dvorana)
Hudobná a tanečná fakulta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Zochova 1
813 01 Bratislava

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebamiPredpis č. 131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2002-131

Predpis č. 458/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-458


Užitočné odkazy:

http://cezap-www.fmph.uniba.sk/
http://web.tuke.sk/AC/indexbbc.html
http://www.unss.sk/
http://www.skn.sk/
http://www.fnpv.sk/
http://www.portalvs.sk/sk/