df_a

Habilitačné konanie Mgr. art. Petra Kerekesa, ArtD.
Oznam o habilitačnom konaní (pdf)


Habilitačné konanie Mgr. Martina Palúcha, PhD.
Oznam o habilitačnom konaní   (pdf)


OZNAM O KONANÍ HABILITAČNÝCH PREDNÁŠOK A INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKE NA FTF VŠMU

súbor na stiahnutie (doc)

Habilitačné konanie Mgr. Richarda ŽOLKA , ArtD.

Oznam o habilitačnom konaní
Vyjadrenie habilitačnej komisie
Oponentské posudky (PDF 1, PDF 2, PDF 3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.


Habilitačné konanie Mgr. Mareka Šulíka , ArtD.

Oznam o habilitačnom konaní
Vyjadrenie habilitačnej komisie
Oponentské posudky (PDF 1, PDF 2, PDF 3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.


Habilitačné konanie Mgr. art. Pavla Korca, ArtD.

Oznam o habilitačnom konaní
Vyjadrenie habilitačnej komisie
Oponentské posudky (PDF 1, PDF 2, PDF 3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.


Vymenúvacie konanie doc. MgA. Martina Štolla, PhD.

Oznam o vymenúvacom konaní
Vyjadrenie inauguračnej komisie
Oponentské posudky (PDF 1, PDF 2, PDF 3)
Protokol z hlasovania
Prezenčná listina zo zasadnutia VUR FTF 9. 5.


df_a

Habilitačné konanie Mgr. art. Magdaléna Bajuszová, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU

Dátum doručenia žiadosti: 20. 04. 2015
Odbor: Hudobné umenie
Názov habilitačnej práce: Štefan Németh-Šamorínsky: Complete Works for Piano

ziadost.pdf

Habilitačné konanie Mgr. art. Jordana Palovičová, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU
Dátum doručenia žiadosti: 26. 8. 2015
Odbor: Hudobné umenie
Názov habilitačnej práce: CD-nahrávka „Ján Cikker. Klavírna tvorba“

ziadost.pdf


df_a

DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU v Bratislave
HABILITAČNÉ KONANIE
Študijný odbor: 2. 2. 4. Divadelné umenie
Oznam PDF

Mgr. art. Barbora Zamišková, ArtD. – pedagogička DF VŠMU
Na stiahnutie_PDF

Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD. – pedagogička DF VŠMU
Na stiahnutie PDF

 


1) Kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní - Divadelná fakulta

2) Kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní - Filmová a televízna fakulta

3) Kritériá habilitačných a vymenúvacích konaní - Hudobná a tanečná fakulta

fatf_a

H A B I L I T A Č N É KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
PhDr. Mgr. Pavol KOREC, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
stiahni pdf
Oznam o habilitačnom konaní PhDr. Mgr. Pavol KOREC, ArtD.

FILMOVÁ A  TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU
H A B I L I T A Č N É KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
Mgr. Marek ŠULÍK, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
stiahni pdf
Oznam o habilitačnom konaní Mgr. Marek ŠULÍK, ArtD.

FILMOVÁ A  TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU
H A B I L I T A Č N É KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
Mgr. Richard ŽOLKO, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
stiahni pdf
Oznam o habilitačnom konaní Mgr. Richard Žolko, ArtD.

FILMOVÁ A  TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU
V Y M E N Ú V A C I E KONANIE ZA PROFESORA
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a  multimédiá
doc. MgA. Martin ŠTOLL, PhD. – pedagóg FSV UK Praha
stiahni pdf
Oznam o inauguračnom konaní doc. MgA. Martin Štoll, PhD.hatf_aHabilitačné konanie Mgr. art. Ivan Buffa, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU
ziadost:pdf
Prezenčná listina
súbor na stiahnutie – pdf
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU dňa 08. 09. 2015
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok prof. Vladimír Bokes
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok prof. Ivan Kurz
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok Mgr. art. Jozef Podprocký
súbor na stiahnutie – pdf
Návrh habilitačnej komisie
súbor na stiahnutie – pdfHabilitačné konanie Mgr. art. Iveta Sabová, ArtD. - pedagóg HTF VŠMU
ziadost.pdf
Prezenčná listina
súbor na stiahnutie – pdf
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia Vedeckej a umeleckej rady HTF VŠMU dňa 08. 09. 2015
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok – prof. Daniela Varínska
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok – prof. Daniel Buranovský, ArtD.
súbor na stiahnutie – pdf
Oponentský posudok – doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD.
súbor na stiahnutie – pdf
Návrh habilitačnej komisie
súbor na stiahnutie – pdf


Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 18. 11. 2014 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.30 hod. habilitačná prednáška Mgr. art. Jozefa Merička, ArtD. na tému: „Technika klasického tanca a ľudský pohybový systém“.


Habilitačné konanie: Mgr. art. Jozef Meričko, ArtD. – pedagóg HTF VŠMU
pdf súbor na stiahnutie
Návrh habilitačnej komisie 1
Návrh habilitačnej komisie 2

Posudok doc. Sabovčík 1 / Posudok doc. Sabovčík 2 / Posudok doc. Sabovčík 3
Posudok doc. Vondrová 1 / Posudok doc. Vondrová 2
Posudok prof. Ferková 1 / Posudok prof. Ferková 2

Prezenčná listina
Výpis zo zápisnice


Vymenúvacie konanie za profesora: doc. Markéta Štefková, PhD. – pedagogička HTF VŠMU
pdf súbor na stiahnutie
Návrh inauguračnej komisie.pdf 
Výpis zo zápisnice VUR HTF.jpg
prezenčná listina zo zasadnutia VUR HTF.pdf
posudok prof. J. Gabrielová.pdf 
posudok prof. L. Burlas.pdf 
posudok prof. V. Bokes.pdf 


Dekanka Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave oznamuje, že dňa 8. 4. 2014 sa koná v Malej koncertnej sále HTF na Zochovej ul. č. 1 o 12.00 hod. habilitačná prednáška Mgr. Milana Kolenu, ArtD. na tému: „Interpretačná problematika latinského textu v sakrálnej zborovej tvorbe“.

Habilitačné konanie Mgr. art. Milan Kolena, ArtD – pedagóg HTF VŠMU
Návrh habilitačnej komisie.jpg
Posudok doc. P. Tužinský.pdf
Posudok prof. B. Juhaňáková, ArtD..pdf
Posudok prof. PaedDr. J. Kolář.pdf
Prezenčná listina.jpg
Výpis zo zápisnice VUR HTF.jpg


Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave – Vymenúvacie konanie za profesora
doc. PhDr. Eva Ferková, PhD. – pedagogička HTF VŠMU
na stiahnutie
Návrh komisie doc. Ferková.jpg 
Prezenčná listina VUR.jpg 
Zápisnica VUR hlasovanie.jpg 

Posudok prof. Košut str. 1
Posudok prof. Košut str. 2
Posudok prof. Bokes str. 1
Posudok prof. Bokes str. 2
Posudok prof. Chalupka str. 1
Posudok prof. Chalupka str. 2
Posudok prof. Chalupka str. 3fatf_a
FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU v Bratislave
HABILITAČNÉ KONANIE
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá
Mgr. art. ŠTEFAN ŠVEC, ArtD. - pedagóg FTF VŠMU

habilitacia_Svec.pdf

FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA VŠMU v Bratislave
VYMENÚVACIE KONANIE ZA PROFESORA
Študijný odbor: 2.2.5 Filmové umenie a multimédiá

doc. DARINA SMRŽOVÁ - pedagogička FTF VŠMU
doc. PETER MOJŽIŠ, ArtD. - pedagóg FTF VŠMU
doc. PhDr. MARTIN ŠMATLÁK - pedagóg FTF VŠMU

inauguracie_smrzova-mojzis-smatlak.pdf

H A B I L I T A Č N É KONANIE
Mgr. PETER GAVALIER, PhD. – pedagóg FTF VŠMU
Ing. JURAJ ĎURIŠ – pedagóg FTF VŠMU
MgA. FRANTIŠEK A. BRABEC – pedagóg FAMO v Písku, ČR
Mgr. RÓBERT KIRCHHOFF, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU

V Y M E N Ú V A C I E KONANIE ZA P R O F E S O R A
doc. ĽUDOVÍT LABÍK, ArtD. – pedagóg FTF VŠMU
doc. INGRID MAYEROVÁ, ArtD. – pedagogička FTF VŠMU
doc. IGOR VRABEC – pedagóg FTF VŠMU
na stiahnutiedf_a

Konanie na vymenovanie za profesora DF
doc. Mgr. art. Peter Pavlac


Dátum doručenia žiadosti: 3. 2. 2014.
Termín konania inauguračnej prednášky: 28. 3. 2014 (piatok) o 11.00 v budove DF VŠMU na Svoradovej 4. (nová budova DF, miestnosť 4.18 , 4.posch.)
doc. Mgr. art. Peter Pavlac
CV doc. PAVLAC.pdf 
Zápis inauguračnej komisie Pavlac.pdf
Zápis z tajného hlasovania VaUR DF VSMU Pavlac.pdf 
Oponentský posudok prof. PhDr.B.Čahojová,PhD.pdf
Oponentsky posudok.Dr.Huszarné K. Silvia.pdf 
Oponentský posudokprof. PhDr.D.Institorisova,PhD.pdfDivadelná fakulta VŠMU v Bratislave – Konanie na vymenovanie za profesora DF – doc. Mgr. Ida Hledíková, PhD.
na stiahnutie (pdf)

Divadelná fakulta VŠMU v Bratislave – Konanie na vymenovanie za profesora DF – doc. Mgr.art.Ingrid Timková
na stiahnutie (pdf)


Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy múzických umení v Bratislave.