Vysoká škola múzických umení v Bratislave, zastúpená jej rektorkou doc. Máriou Heinzovou, ArtD., vypisuje v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy múzických umení v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Katedra jazykov:
1 miesto odborného asistenta pre výučbu predmetu : francúzsky jazyk, v pracovnom úväzku 1,0
1 miesto asistenta pre výučbu predmetu : nemecký jazyk, v pracovnom úväzku 1,0

Kvalifikačné predpoklady
Odborný asistent

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa príslušného cudzieho jazyka, alebo vedecko-pedagogický príp. umelecko-pedagogický titul docent
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov na vysokej škole umeleckého zamerania

Asistent

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného cudzieho jazyka
 • pedagogická prax minimálne 3 roky na vysokej škole umeleckého zamerania

Ďalšie požiadavky

 • aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka
 • aktívna znalosť práce s počítačom

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • úradne overené doklady o vzdelaní a ďalšie doklady, ktorými možno preukázať požadované
  podmienky (ak ide o doklady preukazujúce dosiahnuté vzdelanie, tieto musia byť, ak ide o doklady vydané v inom štáte ako Slovenská republika, úradne overené predpísaným spôsobom a úradne preložené do jazyka slovenského, k dokladom je potrebné predložiť aj doklad o uznaní nadobudnutého vzdelania),
 • prehľad, vedeckej, umeleckej, teoretickej a publikačnej činnosti za obdobie od 1. 1. 2013 doteraz
 • prehľad pedagogickej a odbornej činnosti
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadovaná dokumentácia k výberovému konaniu, vrátane prihlášky do výberového konania, musí byť predložená v jazyku slovenskom.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. 9. 2016
Termín podania prihlášky: do 6. júna 2016

Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma:
Personálne oddelenie VŠMU, Mgr. Mária Púčiková, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia kompletnú požadovanú dokumentáciu, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
V Bratislave dňa 13.5.2016

doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU