Vysoká škola múzických umení v Bratislave, zastúpená jej rektorkou doc. Máriou Heinzovou, ArtD., vypisuje v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Vysokej školy múzických umení v Bratislave výberové konanie na obsadenie funkcie:

vedúci Katedry jazykov

Funkciu vedúceho Katedry jazykov môže obsadiť len taký uchádzač, ktorý je na VŠMU v pracovnom pomere.

Kvalifikačné predpoklady

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov na vysokej škole umeleckého zamerania

Ďalšie požiadavky

  • projekt riadenia a rozvoja Katedry jazykov
  • schopnosť samostatného rozhodovania, organizačné schopnosti
  • ovládanie zákona týkajúce sa činnosti VŠ
  • aktívna znalosť práce s počítačom

Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní
  • portfólio, ktoré obsahuje: prehľad vedeckej, teoretickej a publikačnej činnosti za posledných 5 rokov, prehľad pedagogickej a odbornej činnosti
  • projekt riadenia Katedry jazykov, ktorý chce uchádzač realizovať v rámci svojho pôsobenia
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. 9. 2016
Termín podania prihlášky: do 6. júna 2016


Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma:
Personálne oddelenie VŠMU
Mgr. Mária Púčiková
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady a predložia kompletnú požadovanú dokumentáciu, budú pozvaní na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

V Bratislave dňa 13.5.2016

doc. Mária Heinzová, ArtD.
rektorka VŠMU