Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Ventúrska 3
81301 Bratislava

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, zastúpená dekanom Divadelnej fakulty doc. Jurajom Letenayom vypisuje v súlade s ustanoveniami zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konania VŠMU v Bratislave výberové konanie na obsadenie  miesta vedúceho pedagogického pracoviska Divadelnej fakulty VŠMU:

vedúci Katedry herectva

Funkciu vedúceho Katedry herectva môže obsadiť len taký uchádzač, ktorý je na VŠMU v pracovnom pomere.
Kvalifikačné predpoklady

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore
  • pedagogická prax minimálne 5 rokov na vysokej škole umeleckého zamerania

Ďalšie požiadavky

  • projekt riadenia a rozvoja Katedry herectva
  • schopnosť samostatného rozhodovania, organizačné schopnosti
  • ovládanie zákona týkajúce sa činnosti VŠ
  • aktívna znalosť práce s počítačom

Požadované doklady:

  • prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní
  • portfólio, ktoré obsahuje: prehľad umeleckej činnosti za posledných 5 rokov, prehľad pedagogickej a odbornej činnosti
  • projekt riadenia Katedry herectva, ktorý chce uchádzač realizovať v rámci svojho pôsobenia
  • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania prihlášky: do 21.10.2016

Prihlášky prijíma:
Divadelná fakulta
Vysokej školy múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 81301 Bratislava.

Bratislava 23.9. 2016
doc. Juraj Letenay