Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Hudobná a tanečná fakulta, Zochova 1, 813 01 Bratislava

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou  prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s §75 a  §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – profesora

Katedra klávesových nástrojov a cirkevnej hudby
1 miesto profesora hry na akordeón, komornej hry a ďalších predmetov z oblasti akordeónovej interpretácie a didaktiky a metodiky hry na akordeóne v úväzku 1,0

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie v odbore Hudobné umenie
  • umelecko-pedagogický alebo vedecko-pedagogický titul profesor v odbore Hudobné umenie;
  • pedagogická prax min. 10 rokov na vysokej škole.

Ďalšie požiadavky:

  • práca s počítačom;
  • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka;
  • predloženie čestného vyhlásenia o tom, že uchádzač v čase nástupu do práce nebude pôsobiť v plnom úväzku na žiadnej inej vysokej škole (ani v obdobnom pracovnom pomere na vysokoškolských inštitúciách v zahraničí);
  • záruka garantovania kvality a rozvoja študijného programu v druhom alebo v treťom stupni  vysokoškolského štúdia.

Požadované doklady:
prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického, alebo vedecko-pedagogického titulu, portfólio, ktoré obsahuje:

  • prehľad o nepretržitej umeleckej, vedeckej, teoretickej, publikačnej činnosti od 01.01.2011, ktorou môže uchádzač kvalitne ovplyvňovať rozvoj študijného odboru
  • prehľad o kontinuálnej pedagogickej činnosti v študijnom odbore Hudobné umenie
  • významné medzinárodné výsledky a účasť na medzinárodných podujatiach

Termín podania prihlášky: do 18. novembra 2016
Termín výberového konania: 09. december 2016
Predpokladaný deň nástupu do práce: 01. január 2017


Priebeh výberového konania: rozprava o najvýznamnejších umeleckých a vedeckých prácach a o otázkach pedagogiky a umeleckej interpretácie v študijnom programe.


Podmienkou pre uzatvorenie pracovnej zmluvy je okrem úspešného absolvovania výberového konania aj záväzok vybraného uchádzača, že bude po celý čas trvania pracovnej zmluvy pôsobiť v úväzku 1,0 a táto podmienka bude podstatnou a nemennou náležitosťou pracovnej zmluvy, ktorá s ním bude uzatvorená.
Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobné podmienky: www.htf.vsmu.sk  a  na úradnej výveske HTF VŠMU

Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma:
Personálne oddelenie  VŠMU, Mgr. Mária Púčiková, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Bratislava 14. októbra 2016
prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
dekanka HTF VŠMU