hatf_a

Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Hudobná a tanečná fakulta, zastúpená jej dekankou prof. Mgr. art. Irinou Čiernikovou, ArtD. v súlade s §75 a §77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa – docenta

Katedra strunových a dychových nástrojov
1 miesto docenta hry na violončele, komornej hry a ďalších predmetov z oblasti violončelovej interpretácie a didaktiky a metodiky hry na violončele v úväzku 0,5

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore Hudobné umenie,
 • umelecko-pedagogický titul docent v odbore, na ktorý sa funkcia viaže (Hudobné umenie),
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov na vysokej škole.

Ďalšie požiadavky:

 • aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
 • aktívna znalosť práce s počítačom.

Požadované doklady:
prihláška do výberového konania, profesijný životopis, overené doklady o vzdelaní a získaní umelecko-pedagogického, alebo vedecko-pedagogického titulu, portfólio, ktoré obsahuje:

 1. prehľad umeleckej, vedeckej, teoretickej a publikačnej činnosti (§ 75 ods.2)
  od 01.01.2011 doteraz,
 2. informáciu o kontinuálnej pedagogickej činnosti v odbore (§ 75 ods. 5),
 3. významné medzinárodné výsledky a účasť na medzinárodných podujatiach (§ 75 ods. 5).

Termín podania prihlášky: do 6. júna 2016
Termín výberového konania: 29. júna 2016

Predpokladaný deň nástupu do práce: 1. september 2016

Priebeh výberové konania:

 • rozprava o najvýznamnejších umeleckých a vedeckých prácach a otázkach pedagogiky a umeleckej interpretácie v študijnom programe.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobné podmienky: www.htf.vsmu.sk a na úradnej výveske HTF VŠMU

Prihlášky s požadovanými dokladmi prijíma:
Personálne oddelenie VŠMU, Mgr. Mária Púčiková, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava

Bratislava 12. mája 2016

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
dekanka HTF VŠMU